, 12 tweets, 2 min read Read on Twitter
Metsäkeskuksen johtavan asiantuntijan kirjoituksen ansio on osoittaa miten muutosvastainen ja poteroitunut metsäala on. #metsämurros #avohakkuuthistoriaan #finnpulpsanomat
Mistähän lähtien kiertoaika on 65v? Ei massiivipuun käyttö, hiilivarastot tai monimuotoisuus jne paljon hetkauta. Mikä se 65 vuotias metsä oikein on? Suomen Metsäkeskuksessa siis todella nähdään metsät vain selluplantaaseina.
Metsän jatkuva kasvatus ei ole uusi asia. Perinteisesti metsänomistajat hakkasivat metsistään tukkipuita. Menettelyä kutsuttiin harsinnaksi. Nykyaikaistettuna sitä kutsutaan jatkuvaksi kasvatukseksi.
Harsinta eli yläharvennus on ollut ikiaikaisesti järkevin toimintatapa kaikkialla ja on edelleen. Vanhat metsänomistajat olivat viisaita. Avohakkuu ymmärrettiin perustellusti metsän hävitykseksi. Sen vuoksi se oli kielletty. Metsän hävitystä se on edelleen.
Viime vuosisadan puolivälissä tehtiin radikaali muutos sellu- ja paperiteollisuuden vaatimuksesta. Metsänomistajat pakotettiin lopettamaan harsintahakkuut. Sen sijaan heidän oli käytettävä alaharvennuksia eli halpojen pienten keskenkasvuisten puiden harvennusta.
Luontaisesti ilmaiseksi syntynyt alikasvos pakotettiin raivaamaan pois koneiden tieltä. Alaharvennusta seurasi päätehakkuu, joka yhä useammin täytyi olla avohakkuuta. Sitä menettelyä näyttää Suomen metsäkeskus edelleen suosivan.
Muutosta varmistamaan laadittiin Harsintajulkilausuma (1948). Siinä väitettiin ilman tutkimusnäyttöä, että puusto ei voi kehittyä erirakenteiseksi. Vieläkin samaa epätieteellistä väitettä toistetaan alan opetuksessa ja viestinnässä.
Jo 1920-luvun alussa tehty valtakunnallinen puuvarojen inventointi osoitti todellisuuden olevan täsmälleen päinvastainen kuin mitä julkilausumassa väitettiin. Kaikki puustot olivat erirakenteisia, pääosin jatkuvarakenteisia, joissa pieniä puita oli eniten ja isoja vähiten.
Sekä luonnontilaisilla että ojitetuilla soilla puustot ovat aina olleet erirakenteisia. Inventointitiedot kuitenkin salattiin siltä osin julkisuudelta. Ne julkaistiin vasta 1990-luvun alussa.
Puupeltomallista poikenneet metsänomistajat joutuivat oikeuteen. Heidät tuomittiin ilman oikeusvaltion edellyttämää näyttöä oman metsänsä hävittäjiksi.
Avohakkuussa hävitetään hiiltä sitova puusto ja myllätään myös huomattavasti hiiltä sitova maaperä. Jatkuvassa kasvatuksessa ei rikota maata ja säästetään osa puustoa. Niinpä avohakkuussa karkaa huomattavasti enemmän hiiltä kuin jatkuvan kasvatuksen hakkuussa.
Ilmaston kannalta avohakkuu ja kategorinen metsänviljely maanmuokkauksineen on erittäin haitallinen metsänhoitomalli. Tästäkin todistaa tutkimus toisensa jälkeen.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Hannes Aleksi Hyvönen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!