My Authors
Read all threads
از صبح می‌خواهم چیزی بنویسم و بگویم پشت‌صحنه این تداوم غیرقانونی و بی‌هوده #قطعی_اینترنت، خود #وزیر_جواد نشسته است که در کمال وقاحت، تندتند ویدیو می‌دهد و به همه ما دهن‌کجی می‌کند... من هم مثل شما دل و دماغ ندارم.

این وقاحت عظیم و خارج از تصور فقط از دارودسته #تتراپوس برمی‌آید.
اپراتورها که مِلک طَلق رفقای #وزیر_جواد اند. با چه رویی تندتند دروغ می‌بافد؟

۱ هفته #قطعی_اینترنت در ایران را باید به ۲ دوره نامساوی تقسیم کرد:

شنبه تا ۳شنبه: #یبوست_اینترنت
۳شنبه تا امروز: #خیانت_اینترنت

اولی اشتباه حکم‌رانی بود.
دومی که هنوز ادامه دارد خیانت #وزیر_جواد!
#وزیر_جواد به دروغ می‌گوید قطع اینترنت دستور امنیتی بوده و نمی‌گوید در شورای عالی امنیت ملی خودش هم پیش‌نهاد داده. و نمی‌گوید طبق دستور همان شورا از ساعت ۲۰ سه‌شنبه تا صبح جمعه قرار بوده کل اینترنت وصل شود!

چرا هنوز #قطعی_اینترنت داریم؟ چون #کلاستر_عباس دارد نون در خون می‌زند!
کثافت #تتراپوس را هشدار دادم و جدی نگرفتید!

بروید مثل همه ساده‌لوحان، پشت‌سر القاب و عناوین افراد و شوراها گول بر سر بمالید و فحش بدهید و تماشا کنید؛ یک مشت جاسوس انگلیسی #کلاستر_عباس عسگری ساری، از یک‌طرف رئیس دفتر رئیس‌جمهور را بخرد، از طرف دیگر اینترنت ۸۰ میلیون نفر را ببندد!
بروید جوانان فقرا را دم گلوله بدهید و در خیال رژیم را سرنگون کنید. بروید فضا را امنیتی کنید و محیط را برای جولان دوباره #تتراپوس دوال‌پا تقدیم کنید. بروید یک ۸۸ دیگر دودستی تقدیم #کلاستر_فرید و #کلاستر_عباس کنید.

بروید مثل همه ۲۵۰ سال گذشته از بالا و پایین باد سیاسی در کنید.
شما که مرغان زیرک سیاسی توییتر و کل کهکشان راه شیری هستید، نمی‌بینید گرانی نجومی بنزین کار #واعظی_قواد، و قطعی اینترنت کار #وزیر_جواد است؟

نمی‌بینید این بعل‌الذباب کثافت، #عباس_عسگری_ساری، با پول فساد دست‌مال #پیام‌نرسان_سروش، قیصریه را، ایران را، به آتش کشیده است؟

چی می‌بینید؟
تا وقتی #سانتی‌مانتالیسم_سیاسی شما را چنان کور کرده که دست‌درازی آشکار ترکیب نحس #واعظی_قواد و #وزیر_جواد را به جان و مال و خون ۸۰ میلیون نفر در قضیه #فتنه_بنزین_و_اینترنت نمی‌بینید، بی‌تعارف، عروسک‌هایی هستید کور و کر و لال که برای تزئین سفره رنگین #تتراپوس شما را می‌خواهند.
اگر به روحانی رأی دادید که در آشوب خیابانی با مردم نایس باشد و نیروی انتظامی هم از کشته‌سازی صرف‌نظر کند، کار از #سانتی‌مانتالیسم_سیاسی هم گذشته؛ بلاهت را ترسیم کرده‌اید!

اگر به او رأی دادید که حواس‌ش جمع باشد قواد و جواد در کابینه‌اش نیاورد پس چرا حالا سوراخ دعا را گم کرده‌اید؟
آهای توییتری‌ها!
فرقی نمی‌کند چی هستید؛ ولایی، برانداز، سایبری، سراجی، خارج‌نشین، روزمره‌نویس، خوش‌حال، افسرده، زیبا، تنها، باندو... هرچی!

از امروز مطالبه #برکناری_جواد_و_قواد مسببین #فتنه_بنزین_و_اینترنت تنها معیار سلامت و عقل سیاسی شما ست. وگرنه یا ابله اید، یا مزدور بیگانه.
آقای رئیس‌جمهور!
اگه برای آب‌روی سیاسی‌ت اندکی ارزش قائل هستی، اگه نمی‌خوای در این ۲ سال باقی‌مونده یک موجود بی‌اراده در قوطی فناوری منشی‌گری باشی؛ #واعظی_قواد و #وزیر_جواد مورد حمایت‌ش رو با تیپا از دولت‌ت بیرون کن!

#برکناری_جواد_و_قواد مسببین #فتنه_بنزین_و_اینترنت؛ همین امروز!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ali Qanavati 🦋🎗️

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!