محمد تاتار Profile picture
Sep 30, 2020 7 tweets 7 min read Read on X
⁉️دوگانه ترامپ،بایدن ... بازنده #مردم_ایران
.
از یکسال قبل که بلوای انتخاباتی آمریکا شروع شد، سیاسیون و آبپاش بدستان سیاست تحرکات آمریکا را زیر نظر گرفتند، چنانکه انگار در آن کشور ساکن هستند!!کشوری ک نه با آن همسایه هستیم نه از دکترین سیاسی هر دو حزب حاکم بیخبر، اما ...#رشتو/1
چه اتفاقی افتاده، می افتد و خواهد افتاد؟؟ 1_سیاسیون تا دانشجوی قبول شده علوم سیاسی مجازی پیام نور آران و بیدگل تحلیلهای سیاسی که در چهار سال قبل نیز بوده را تغییر و به خورد #مردم می دهند، این ماجرا تا بعد از انتخابات ادامه دارد و خوراک اذاهانشان جهت سخنرانی پر است #رشتو/2
2-رسانه ها از یکسال قبل صفحاتی را برای این موضوع گزیده تا صفحاتشان خالی نباشد و سهمیه کاغذشان از بین نرود، دغدغه #مردم را حذف کردند، تا خلع توانایی در آسیب شناسی و عدم توجه دولت پوشیده شود.3_ اقتصاد نادانان که در پس پرده بفکر سود و منغعت هر چه بیشتر در آشفته بازار اقتصاد#رشتو/3
دولت بی تدبیر و ناامید به کارشان ادامه داده و آینده را به #آمریکا گره میزنند، 4-در نهایت کسانی که داد و بیداد توجه به داخل را دارند و خود، عقب عقب در چاه انتخابات #آمریکا افتاده اند و این وسط بازندگان اصلی #مردم هستند، نه مردم #آمریکا بلکه #مردم_ایرانند که فراموش میشوند #رشتو4
5-جریان #خزنده حاضر نامحسوس ما را اسیر #انتخابات_آمریکا کرده که گویی مستعمره آنجا هستیم، از چپ و راست تا بقال و نانوا و پزشک و بانکدار از آن صحبت می کنند، که در اصل ما اسیر زیاده خواهی و فساد عده #پدر_سالار سیاسی و اقتصادی هستیم، جداً فکر کنیم؟؟#رشتو/5
6-تجربه ثابت کرده در زمان #انتخابات آمریکا و ایران که تقریبا بفاصله یکسال از هم برگزار میشود مملکت به حال خود رها شده و خودآگاه خود را تحت تاثیر آن قرار میدهد ک در پی آن مردم نیز مبتلا میشوند. و نگاه به داخل و دغدغه #مردم به الویت #ماتحت_آخر تبدیل میشود.#رشتو /6
7-اگر چه انتخابات دیشب چهره بزک کرده جنتلمن گونه غرب را آشکارتر کرد، ولی واقعا سود و نفع آن برای #مردم چقدر است؟؟ مناظره ایی که جز اتلاف وقت و ذهن و گیگ و قلم و کاغذ از بیت المال و در نهایت برای #مردم سودی ندارد را چرا هر چهار سال بولد میکنیم تا ناتوانی را مستتر کنیم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with محمد تاتار

محمد تاتار Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mohamad_tatar64

Aug 13, 2020
1378/05/23 #برنامه_نود روی آنتن رفت، به تهیه کنندگی و اجرا #عادل_فردوسی_پور، برنامه ای ک به تنهایی به رشد، تعالی، جلوگیری از فساد در فوتبال ایران سهم بسزایی داشت، برنامه ایی ک دوشنبه شبهای ایران را روی #شبکه_3 قفل میکرد، پربیننده ترین برنامه صدا و سیما از ابتدای انقلاب/1 #رشتو Image
اما عادل فکرش را نمی کرد، ک همزمان با آغاز برنامه پسر بچه ایی بنام #علی_ فروغی ک در آن زمان 12 سال داشت، و در حال خاک بازی بود، بدترین ضربه تاریخ رسانه میلی و نظام را در 21 سال بعد خواهد زد، علی فروغی در سال 97 با مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی مدیر پربیننده ترین شبکه سیما (3) شد،/2 Image
وی با سابقه مدیریت بسیج صدا و سیما و چند سال سردبیری صدا آغاز کرده بود، با عدم.مجوز کارلوس پویول در برنامه جام جهانی باعث ایجاد تنش در ورزش شبکه و ناراحتی عادل ک تهیه کننده برنامه جام جهانی بود شد، بالا گرفتن تنشهای پشت پرده، مردم ایران از 97/07/23 #برنامه_نود را دیگر ندیدند، /3 Image
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(