Bu acı gerçeğe bir acı gerçek de ben ekleyeyim:

Geleneksel Sünni İslam kültüründe bugünkü manada "vicdan" kavramı yoktur.

Çünkü Eş'ari ilahiyatının hakimiyetiyle, "iyi" ve kötü" kavramları, insanın iç sezgileriyle değil, sadece Şeriat'la ve dolayısıyla fıkıhla belirlenmiştir.
Bu da, ne yazık ki, "fetvasını bulduktan" sonra, gayrı-ahlaki ve gayrı-vicdani eylemleri gönül rahatlığı ile yapabilen bir Müslüman karakteri ortaya çıkarmıştır.

Bir başka deyişle, bugün yaşadığımız medeniyet krizinin kökleri derindedir ve esaslı bir sorgulama gerektirmektedir.
Bu yorumuma "gidin Gazali okuyun" diye itiraz edenler oldu.

Zaten okuduğum için söylüyorum.

Bir örnek:

Son kitabı el-Mustasfa'da Gazali, Mu'tezile alimi Cahız'nı bir görüşüne karşı çıkar: Samimi olarak İslam'a ikna olmamışlarsa, Yahudi ve Hıristiyanlar ceza görmemelidir.
Gazali, bu görüşün akla (yani vicdana) uygun olduğunu teslim eder. Ama akabinde hemen reddeder. Çünkü nakil o yöndedir. Emir demiri, şeriat da vicdanı keser.

Vicdan esas olsa, nakli yorumlayıp, atıfta bulunduğu Beni Kurayza katliamının dini değil siyasi olduğuna hükmedebilirdi.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mustafa Akyol

Mustafa Akyol Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AkyolMustafa

29 Apr
Muhafazakarların anlaması gereken bir husus var: Eşcinsellik, Batı’nın, seküler dünyanın teşvikiyle “yayılan” bir “tercih değil.” Bazı insanlar için doğuştan gelen (yani “fıtrî”) bir eğilim. Onun için her toplumda var.

Batı teşvikiye “yayılan” şey, bunun hoşgörülmesi fikri.
“Bize ne, bizim dini metinlerimize göre haramdır, mel’undur” diyebilirsiniz tabi ki. Çünkü “tasvip etmeme özgürlüğünüz” elbette var.

Ama iki hususu görmeniz lazım:

Eşcinseller de sizin gibi eşit vatandaş. Bir arada yaşamanın asgari kurallarını kabul etmeniz lazım.
Dahası dini açıdan da şu soruyla yüzleşmeniz lazım:

Allah eşcinselleri bu eğilimle yarattı ise (ki öyle), o zaman bu insanların suçu ne?

İnsanları kendi yarattığı fıtrat nedeniyle lanetleyen bir Allah tasavvuru, “Adalet” ve “Merhamet” sıfatlarıyla nasıl örtüşür?
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!