தமிழ்நாட்டில் NEET - ஒரு அலசல்..!

தமிழ்நாட்டில் விண்ணப்பித்தவர்கள் - 121617
தமிழ்நாட்டில் எழுதியவர்கள் - 99610
தமிழ்நாட்டில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - 57215
தேர்ச்சி சதவீதம் - 57.44%

சென்ற ஆண்டை விட தேர்ச்சி சதவீதத்தில் முன்னேற்றம் +8.87%👍🏼

(1)
தமிழ் நாட்டில் மருத்துவக்கல்லூரியில் உள்ள இடங்கள் - 5550

தமிழ் நாட்டு மாணவர்களுக்கான இடங்கள் - 4717 (85%)

இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மருத்துவக்கல்லூரி இடங்கள் - 82926

அதில் தமிழ் நாட்டு மாணவர்கள் சேர வாய்ப்புள்ள இடங்கள் = 11606 ((82926-5550)*0.15))

(2)
தேர்ச்சி பெற்ற 57215 மாணவர்களில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 4717 இடங்கள் மற்றும் 52498 மாணவர்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் 11606 இடங்கள் உள்ளன.

வெறும் 833 (15%) இடங்கள் என்ற இடத்தில் 11606 இடங்கள்.

கிட்டத்தட்ட 1400% அதிகம்💪🏼

இது எப்படி தமிழக மாணவர்களை வஞ்சிக்கும் தேர்வாகும்?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with K.Annamalai

K.Annamalai Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @annamalai_k

6 Dec 19
All the four rape accused encountered in Hyd today early morning were accused of a crime that might fall in the rarest of rare category. It’s too early to comment on the nature of the encounter - it’s genunity, morality, right vs wrong in the context of the accusation 1/3
1. Grave crimes being perpetrated by young men and specially juveniles
2. The economic conditions in which they come from
3. Their morality and sense of right and wrong
4. Petty lives which are lived in furtherance of instant gratification.
Tackling all of these require a social and economic undertaking to prevent criminals from being being born and merciless tough laws to go after them. Emotional solving of problems doesn’t guarantee the reoccurrence of a problem!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!