از آنجائیکه یکی از اصلی ترین پایه های رژیم اسلامی حاکم بر ایران، یهودستیزی و دشمنی با اسرائیل می باشد، و با توجه به این نکته که یهود ستیزی و دشمنی با اسرائیل در میان ایرانیان، ریشه دار نبوده و دارای توجیه تاریخی نیست، پس می توان نتیجه گرفت که بزرگترین ترس رژیم، ایجاد جنبشهای-
مردمی، در راستای دوستی با اسرائیل و همینطور تقویت مبارزات مدنی با تفکرات یهودستیزی اسلامی و شیعی، است. خوشبختانه در سالهای اخیر، گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی کمک بسیاری به آگاهی یافتن و بیداری مردم ایران داشته.
این بیداری، بسیاری از تفکرات زشت و بی پایه و خرافات بی اساس، را از ذهن مردم پاک کرده و باعث ایجاد درکی عمیق در مردم شده. ما در این مدت کوتاه شاهد پیوستن هموطنان بسیاری به این انجمن بودیم که باعث افتخار و دلگرمی ما هستند.
به همین دلیل تلاش داریم تا با یاری این دوستان و همراهان، جنبشهای مبارزه با یهودستیزی اسلامی را گسترش دهیم تا بتوانیم افراد بیشتری را نسبت به حقایق آگاه سازیم.
از تمام شما دوستان هم تقاضا داریم که این انجمن غیر انتفاعی را در راه ترویج این اهداف، یاری برسانید.

دبیرخانه انجمن

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with انجمن دوستی مردم ایران و اسرائیل

انجمن دوستی مردم ایران و اسرائیل Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fcpii_official

22 Nov
عمليات کشتار یهودیان با گاز

نازی ها در اواخر ۱۹۳۹ با كشتن بیماران روانی (كشتن از سر ترحم) شروع به آزمایش گاز سمی کردند، به قصد اینکه از آن برای كشتار جمعی استفاده کنند. نازی ها از عبارت دارای حسن تعبیر مانند، "كشتن از سر ترحم" استفاده می کردند تا کشتار سازمان یافته آن دسته از Image
آلمانی هایی را توضیح دهند که از نظر آنها، به دلیل ابتلا به بیماری روانی یا معلولیت، "شایسته زنده ماندن" نبودند. به عنوان بخشی از برنامه کشتن از سر ترحم، شش تأسیسات مخصوص عملیات کشتار با گاز دایر شد: برنبورگ، براندنبورگ، گرفنک، هادامار، هارتهایم و زوننشتاین.
این مراكز كشتار از گاز مونواکسید کربن خالص (كه بصورت شیمیایی تولید شده بود) استفاده می کردند.

پس از تهاجم آلمانی ها به اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن ۱۹۴۱ و تیرباران دسته جمعی غیرنظامیان به دست "واحدهای سیار كشتار"، نازی ها کامیون های گاز را برای كشتارهای دسته جمعی مورد آزمایش
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!