Els Borst, als minister van Volksgezondheid en arts in MvT:

#Zo treft (..) maatregel als opneming ter isolatie de burger in een van zijn meest vitale
grondwettelijk beschermde belangen, namelijk de individuele vrijheid. De mogelijkheid daarop inbreuk te maken (1)
2. kan slechts
bij wet worden geschapen. Slechts bij hoge uitzondering gaat de wetgever daartoe over. Vervolgens mag slechts in het uiterste
geval een dergelijke maatregel worden toegepast.”

(..)
Voor de bestrijding van
infectieziekten kan overheidsdwang alleen toegepast worden
3. wanneer gevaar voor leven of gezondheid van andere personen dreigt, dit gevaar niet dan met vrijheidsbeperking kan worden tegengegaan en het gekozen middel het gevaar effectief afwendt, het minst ingrijpende middel vormt en niet disproportioneel is."

Maar ook Hans Hoogervorst
4. Voor onderwerping aan de hier genoemde maatregelen is niet alleen vereist dat de betrokken infectieziekte behoort tot groep Aof B, maar bovendien dat hij ernstig is, tot uitdrukking komend in een hoge letaliteit en besmettelijkheid. Een en ander wordt...zie 5
5. zowel in het opschrift van §2a als in de aanhef van artikel 18a verwoord.. [...] Met het wetsvoorstel, zoals dat komt te luiden na de verwerking van de nota van wijziging, wordt het pakket van mogelijke maatregelen op grond van de Quarantainewet in drie opzichten =>zie 6
6. uitgebreid: -de ziekten waartegen de maatregelen genomen kunnen worden, zijn niet langer beperkt tot de klassieke «scheepsaandoeningen» (pest, cholera, gele koorts en pokken), maar tot alle ernstige infectieziekten die ingevolge de Infectieziektenwet => zie 7
7 tot groep A of B behoren en die gekenmerkt worden door een hoge letaliteit en besmettelijkheid."

Hoge letaliteit en besmettelijkheid, dan mag Staat in uiterste geval inbreuk maken op grondrechten. Per persoon, niet algemeen.

Leef niet in de leugen dat dit nu aan de orde is.
8. Dat zijn de regels waaraan Rutte cs zich nog steeds dienen te houden. Daar verandert de #spoedwet (die immers niet reikwijdte Wet Publieke Gezondheid wijzigt) niets aan.

Een volksvertegenwoordiging die deze lockdown, deze mensenrechtenschending laat gebeuren, is net zo =>
9. goed en zwaar de schending van onze mensenrechten aan te rekenen als regering.

De beperkte mogelijkheden tot strafvervolging gelden gelukkig niet voor hen noch regering in geval van flagrante schending van onder meer artikel 7 EVRM. En Internationaal Strafhof mooi vlakbij.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Caroline Vonhoff

Caroline Vonhoff Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!