De chaotisch toestanden in ziekenhuizen, waarmee we dagelijks
door het gros van de media worden bedolven, worden uiteraard niet veroorzaakt door de tweede golf corona. Die is vergelijkbaar met voorgaande griepuitbraken.
De werkelijke oorzaak ligt in het falen van de Gezondheids zorg, al
jaren lang uitgekleed door het bezuinigingsbeleid van onze Premier
Door de enorme ontslagen onder verpleegkundigen en de sluiting
van talloze ziekenhuizen in voorgaande jaren.
Waardoor we volkomen onvoorbereid begonnen aan de uitbraak van Covid- 19. Een chaos. Niet waar het betreft het nemen van co-
rona maatregelen. Dat liep als een trein. Het verdere beloop en beleid blonk overigens uit door amateurisme.
Evengoed hartstochtelijk bejubeld door de zwaar gesubsidieerde
Staats media. Nog bedankt Rutte! Wat ben je toch goed! Zie de opnie peilingen! Een wolf in schaapskleren!Blijft altijd buiten schot.
Ich habe es nicht getan! Die andere sufferds!
Nieuwe verkiezingen. Alles geregeld ! Alles onder controle! Alleen ik kan U leiden! De Vader des Vaderlands! Ze zijn gek op mij. Gelo-
ven in mij! Lees de kranten, luister naar de radio, kijk telvisie en naar de talkshows! Pure klasse! Of niet ?

.

,

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

13 Jan
In Nederland duurt de gemiddelde griepepidemie 9 weken. De lang
ste duurde 21 weken: in het seizoen 2014-2015. Dit jaar duurde
die van begin maart tot begin juli. Dank zij ons immuun systeem.
Aantal corona doden: 6.215. Officieel.
Niet dus! Eind December was dit opgelopen tot 12.000 doden! Een
unicum. Een nieuw record! Een mirakel. Zo knap! Dank zij een geni-
ale test methode wisten onze geleerde beleidsmannen sindsdien de 100.000 besmettingen naar 800.000 te testen!
En konden daardoor, aan de hand van ongelofelijke corona maatre-
gelen als de lock down, ons voor verdere rampen behoeden. Eind
december was het sterftecijfer 0,06% voor het gehele land, incl. 65+. Voor gezonde 65- was dit maar 0.006%.
Read 6 tweets
12 Jan
Deze ziek gemaakte Wereld. Volkomen onnodig, in verband met een zogenaamd zwaar ziek verwekkend virus, maar in werkelijk-
heid niet kwaadaardiger is dan het gemiddelde griep virus, dat elk jaar met normaal medisch handelen onder controle is.
Maar opeens behandeld moet worden, als of het de pest betrof.
Met de meest dramatische middelen die maar bedacht kunnen
worden. Afgedwongen door een stel absolute leken, aan de hand van steeds dezelfde vooringenomen adviseurs.
Weg zijn de lach, de humor, de vrolijkheid, het vertrouwen in de toe
komst, er ligt een grauwsluier over de wereld, de kleuren zijn ver-
dwenen, we moeten elkaar mijden, menselijk contact als het geven
van zelfs een hand, is verboden. Totale isolatie!
Read 6 tweets
11 Jan
Ik las vandaag in hetgeen wat er nog over was van mijn vrije en on-
afhankelijke krant, tegenwoordig een fabeltjes krant als alle andere, louter propaganda over ieder willekeurig onderwerp waarover ik las. Er overviel mij een diepe moedeloosheid.
Levensgroot op de voorpagina, stond de man die de regie voerde
over het wanbeleid van de laatste tien jaren,verkleed als jonge man,
met ijsmuts, sportfiets en jeans en al, zich te etaleren als onze hoop
voor de toekomst. De Hemel verhoede het!
De kroonprins van een grote christelijke partij, die net komt kijken,
verklaarde hartstochtelijk dat hij in geen geval wil meeregeren met
de op een na grootste partij van ons land ,met de oudste en meest
ervaren politicus van Nederland aan het roer.
Read 6 tweets
10 Jan
Alleen een intakt virus, waarvan het RNA is opgebouwd is uit 30.000- 40.000 bouwstenen of nucleotiden, is besmettelijk gedu-
rende 12-14 dagen maximaal en is daarna uitgeschakeld door het
immuunsysteem. De besmette moet die tijd in quarantaine.
Daarbij wordt het virus gefragmenteerd en kunnen deze restanten
nog heel lang in het lichaam aangetoond worden. Deze zijn niet be-
smettelijk, maar kunnen na gecompliceerde bewerkingen en na een aantal vermenigvuldigingen worden herkend als Sars-Covid.
Van welk virus zo een stukje RNA is en van wanneer, is uiteraard niet bekend. Het Sars- Covid virus waart al heel lang rond, maar is
nog nooit wetenschappelijk aangetoond. De RT- PCR test herkent zowel het intakte virus als stukjes ervan.
Read 6 tweets
9 Jan
Momenteel voltrekt zich een wereldwijde ramp, zoals die zich nog nooit eerder in de Geschiedenis der Mensheid heeft voorgedaan. Alle 193 leden van de World Health Organisation hebben zich verenigd in een duivels plan: de uitschakeling van het Individu.
Zij spelen dit via de ultieme wens van de mens: zijn wil tot Overle-
ven. Daarbij inspelend op de meest elementaire angst die de mens
vanaf zijn eerste ademhaling is ingegeven: de doodsangst. In casu
voor een denkbeeldig “ killervirus”.
Daartoe willen ze de hele Wereld, het liefst verplicht, inenten. Met een stof, waarvan niemand weet wat erin zit. Een levensgroot ge-
vaar.Toegediend via meerdere injecties. Het gevaar zit in de dwang.
Bij weigeren heeft dat ingrijpende konsekwenties.
Read 6 tweets
8 Jan
Nieuwe besmettingen met coronavirus de laatsste drie maanden van 2020: 685.000. Er kwamen in dezelfde periode 4785 corona-
doden bij. Dat is een dode op 143 besmettingen. Lager dan het mortaliteits cijfer sinds jaren van eerdere griepepidemieen.
Gemiddeld over de hele bevolking ligt dit cijfer op 0,06 procent. Voor gezonde personen onder de 65 jaar op 0,006 procent. Is dit
succes toe te schrijven aan de coronamaatregelen, of aan de on-
deugdelijkheid van de test? De grote vraag.
Geen van beide methoden werd ooit eerder toegepast. Vergelij-
kingsmateriaal ontbreekt. Zeker is, dat op 1 juli het virus was ver-
dwenen. Ongetwijfeld door het afweersysteem. Zoals door alle tijden heen. Niet door coronamaatregelen of een vaccin.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!