الف - با سخنان بایدن در اجلاس مونیخ و موضع محکم ایران در رد
#استراتژی_هویج_و_چماق ، عملا ایران و آمریکا وارد دوره‌ی جدید اجرای #چیکن_استراتژی شدند.
ب - رفع تحریم از منظر ایران یعنی تعیین تکلیف سه گزاره‌ی حقوقی #ایسا و #کاتسا و #یو_ترن . بازگشت بایدن به برجام هیچ یک از این سه گزاره را رفع و حل نمی‌کند.
پ - دوره‌ی نخست #استراتژی_هویج_و_چماق در بازه‌ی زمستان سال هشتاد تا مرداد هشتاد و چهار بود. دوره‌ی دوم آن نیز از شهریور نود و دو تا بهمن نود و نه ادامه داشت.
ت - دوره‌ی نخست اجرای #چیکن_استراتژی در بازه‌ی شهریور سال هشتاد و چهار تا تیرماه نود و دو بود. دوره‌ی جدید آن از روز یکم اسفند نود و نه آغاز شد.
ث - این حالت توأمان سراسیمه و هراس در موضع متفق وزرای خارجه آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در روز قبل، به دلیل #دکترین_شیفت از توهین هویج و چماق به تقابل در #چیکن_استراتژی است.
ج - اتخاد جبری #چیکن_استراتژی بین آمریکا و ایران، که مسبب آن آمریکاست، موجب وقوع توأمان مرگ #برجام و قرائت فاتحه‌ی سیاسی بر #لیبرال_های اصلاح‌طلب و اعتدالی است.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with حسن عباسی

حسن عباسی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hasan_abbasi

30 Oct 20
۱ . نظام فرسوده آموزش و پرورش باید در دولت ۱۴۰۰ اصلاح گردد و به #وزارت_ادب تبدیل شود تا بتواند #پروژه_ملی_اصطناعت نیروی انسانی میهن در قرن جدید را رقم بزند.
۲ . مدیر تراز در سطح وزارت ادب ( برای تحقق #پروژه_ملی_اصطناعت منابع انسانی ) انسان فرهیخته‌ای چون حجت الاسلام و المسلمین #علیرضا_پناهیان است.
۳ . معاونت پرورشی برای اجرای #پروژه_ملی_اصطناعت ، نیازمند مدیر ترازی چون خانم دکتر #معصومی_اصل است.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!