1/n Czy handel niewolnikami przyczynił się do obecnego zacofania Afryki? Czy wpływ XVI-wiecznego systemu pracy przymusowej w Peru trwa do dziś? Czy Grecy podczas kryzysu zadłuż. częściej rezygnowali z zakupu niem. samochodów na terenach, które bardziej ucierpiały podczas WW2?
2/n Takie pytania zadają ekonomiści w jednej z najciekawszych obecnie linii badań. Literatura ta stara się integrować podejście historyczne z nowoczesnym arsenałem ekonometrycznym (IV, RD, d-i-d).
3/n Weźmy pierwsze pytanie (bit.ly/3k5nYZq). Nunn i in. zebrali dane źródłowe o pochodzeniu etnicznym ok. 110 tys. niewolników i przypisali ich do współcześnie istniejących państw
4/n Ich badanie wykazało zależność między intensywnością eksportu niewolników z danego kraju afrykańskiego a obecnym poziomem PKB per capita po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych.
5/n Taka zależność może być jednak pozorna jeśli mniej rozwinięte kraje były bardziej narażone na większą intensywność niewolnictwa. Obecny niższy poziom rozwoju mógłby być niejako przedłużeniem wcześniejszego poziomu zacofania.
6/n Nunn i in. pokazują, że było odwrotnie tzn. początkowo bardziej rozwinięte państwa były zaangażowane w wymianę handlową z Europejczykami. Dodatkowo, do ustalenia przyczynowości między handlem niewolnikami a obecnym poziomem rozwoju używają zmiennej instrumentalnej (IV)
7/n Intuicyjnie: zmienna taka powinna być skorelowana ze zmienną wyjaśniającą zależność (intensywność handlu niewolnikami), ale nie mieć niezależnego wpływu na zmienną wyjaśnianą (poziom obecnego rozwoju) poprzez żaden inny kanał.
8/n Nunn i in. używają odległości żeglugi danych państw afrykańskich od miejsc, do których niewolnicy byli wywożeni np. USA, Kuby, Jamajki czy Brazylii w przypadku handlu atlantyckiego. Estymacje IV wzmacniają pierwotne wyniki.
9/n Poprzez jakie potencjalne kanały handel niewolnikami przyczynił się do niższego poziomu rozwoju państw Afryki? Nunn pokazuje, że niski poziom zaufania jest powiązany z handlem niewolnikami w Afryce (bit.ly/3pytPaM). Istotny wydaje się również wpływ na instytucje
10/n Powyższe artykuły są przykładowe i mój opis ma charakter zajawki zachęcającej, żeby sięgnąć głębiej. O tym jak istotna jest ta linia badań niech świadczy zamieszczenie artykułu przeglądowego o niej w "Science" (bit.ly/2ZDM9EV)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marek Skawiński

Marek Skawiński Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!