Sultan IV. Murad, Yeniçeri Ağası ve ocak ağalarının vazifelerini hakkıyla yerine getirip gelecek sefere yeniçerilerle birlikte hazırlanmaları için bir Hatt-ı Hümâyûn göndermiş. Hatt-ı Hümâyûn'un dili oldukça sert. Sultan şöyle diyor:

"Sen ki Yeniçeri Ağası kulum ve cümle + Image
ocak ağaları kullarımsınız, şöyle mâ'lûmunuz ola ki: Kış günleri gelmekle Vezir-i a'zam yanından ayrılmayup, herkes hâllü hâlince me'mur oldukları hidmet-i mu'ayyenelerine cân ü gönülden mukayyed eylesünler. Şöyle ki bölüğünüzden bir ferdden şikâyetçi gele, ceddim rûhiyçün +
evvel sizi kahr iderim. Ondan sonra ol cürm sâhibi olana ukûbet iderim, şöyle bilesiniz ve gözünüz açasınız. İnşaallâhü te'âlâ ben dahi an-karib Nevruz'da varırım. Ya'ni Yeniçeri kullarımdan bir kimse eksük ola, mevcûd bulunmaya, vallâhi cümlenizi otağ-ı hümâyûnum +
önüne getürüp eşsedd-i ukûbetle hakkınızdan gelürüm. Cümle kullarımı bu gün içün beslerim; bu zamânda benim seferimde bulunmayan, benim kulum değildir. Gelmeyenlerin işi bellüdür, şöyle bilesin."
Dipnot: Osmanlı'da kul kelimesi "tebaa, hizmetkâr ve sadık" anlamlarında kullanılırdı. Yaygın kullanılışını "emir altında bulunan" şeklinde açıklayabiliriz.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Histoire de l'Empire Ottoman

Histoire de l'Empire Ottoman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Pastofottoman

12 Mar
Rus Çarı I. Nikolay, Sultan II. Mahmud ve Reşid Paşa'dan adeta nefret ederdi. Onlar'ı, 19. yüzyıl Türkiye'sini, Avrupa standartlarına yükseltme gayretleri ve müstesna şahsiyetleri sebebiyle müthiş kıskanırdı. Bu nefretini, Fuad Paşa ve Mehmed Emin Âli Paşa içinde devam ettirdi. + Image
Şahsen dar kafalı ve mutaassıp bir adamdı. Rus tahtında oturduğu sıralarda, Avrupa'da meşhur 1848 ayaklanmaları başladı. Macarlar, Avusturya İmparatorluğuna ait Macaristan'da ayrı bir devlet kurmak üzere Viyana'ya karşı, Lehler de hür Polonya için, Rusya'ya karşı ayaklandı. +
İngiltere dışında bütün Avrupa ihtilâl ateşiyle yandı. Avrupa düzeninin lideri Prens Metternich, Avusturya şansölyeliğinden düşerek iktidarını kaybetti. Avusturya imparatoru tahtını muhafaza edemedi. On sekiz yaşındaki Fransz Joseph, imparatorluk tahtına çıktı. +
Read 15 tweets
7 Nov 20
IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla uçtuğu rivayet edilen Lagâri Hasan Çelebi'nin hakkındaki bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattıklarına dayanır. +
Evliya Çelebi’ye göre 1042 (1632-33) yılında, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın doğumu münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş, “Padişahım, seni hudâya ısmarladım, Îsâ nebî ile konuşmaya gidiyorum” diyerek +
Sarayburnu’nda IV. Murad’ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir; havada iken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp +
Read 9 tweets
7 Jul 20
Kanuni Sultan Sü­ley­man’­ın, Fransızlara verdiği “kapitülasyon” adıyla anılan imtiyazlar, sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Hâlbuki o dönem Alman-İspanya imparatoru Şarlken (V. Karl), Avrupa’ya hâkim olmak istiyordu. +
Bu maksadı, Fransa’yı mağlûb etmesi ile gerçekleşmek üzereydi. Bunu engellemek isteyen Kanuni, V. Karl ile İran Şâhının Osmanlı aleyhinde birlik kurmak istediklerini de tesbit edince, V. Karl'ın rakibi Fransa'yı destekledi ve Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen +
ticari bir muâhede imzalandı.

1569'da yürürlüğe giren imtiyazlarla Fransızlar’ın gümrük vergisi yüzde beşe indirildi. Her iki devlete ait gemilerle serbestçe dolaşması; Fransızların Osmanlı ülkesindeki dâvâlarına Fransız konsoloslarının Fransa kanununa göre bakması; +
Read 11 tweets
10 May 20
#AnnelerGünü

İtalyan romancı, öykü yazarı ve şair Edmondo De Amicis Osmanlı dönemindeki Türk kadını portresini ve onun toplumdaki konumunu şöyle anlatıyor:

"Türk kadını, bir eş ve bir anne olarak Avrupalı kız kardeşlerinden hiçbir şeklide aşağı kalmaz; +
tam aksine, alt sınıfta bile, yiğit ve mert Türk erkeği ona öyle bir konum temin eder ki, buna Hristiyan Avrupa'da ancak gerçek aristokrasinin imtiyazlı kadınları sahiptir. Genel olarak şövalyelere mahsus bir nezaketle saygı gösterilir. +
Hiçbir erkek bir kadına el kaldırmaz; hiçbir asker bir isyan esnasında bile, en arlanmaz bozgunculardan dahi olsa halktan bir kadına el sürmek yüzsüzlüğünü göstermez. Koca, karısına merasimle dolu bir çeşit dostlukla muamele eder. +
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!