Rus Çarı I. Nikolay, Sultan II. Mahmud ve Reşid Paşa'dan adeta nefret ederdi. Onlar'ı, 19. yüzyıl Türkiye'sini, Avrupa standartlarına yükseltme gayretleri ve müstesna şahsiyetleri sebebiyle müthiş kıskanırdı. Bu nefretini, Fuad Paşa ve Mehmed Emin Âli Paşa içinde devam ettirdi. +
Şahsen dar kafalı ve mutaassıp bir adamdı. Rus tahtında oturduğu sıralarda, Avrupa'da meşhur 1848 ayaklanmaları başladı. Macarlar, Avusturya İmparatorluğuna ait Macaristan'da ayrı bir devlet kurmak üzere Viyana'ya karşı, Lehler de hür Polonya için, Rusya'ya karşı ayaklandı. +
İngiltere dışında bütün Avrupa ihtilâl ateşiyle yandı. Avrupa düzeninin lideri Prens Metternich, Avusturya şansölyeliğinden düşerek iktidarını kaybetti. Avusturya imparatoru tahtını muhafaza edemedi. On sekiz yaşındaki Fransz Joseph, imparatorluk tahtına çıktı. +
Avusturya imparatorunun daveti üzerine Macaristan'a giren 200.000 kişilik Rus ordusu Macarlar'ı biçti. Avusturya ve Rusya orduları önünden kaçan ihtilalci Macarlar ve Lehler, yığın yığın Türkiye sınırını geçerek Osmanlı topraklarına canlarını zor attı. +
Böylece, Osmanlı Devleti tarihinin "Mülteciler Meselesi" denen büyük problemi başlamış oldu. Osmanlı'ya sığınan Lehler'in büyük kısmı Rusya'nın, bir kısmı Avusturya'nın tebeası, Macarlar'ın ise tamamı Avusturya'nın tebasıydılar. +
Bilhassa Ruslar'ın eline geçen Macar ve Leh ihtilalcilerinin tek akıbeti öldürülmekti. Rus ve Avusturya hükümetleri Osmanlı topraklarına sığınan mültecilerin kendilerine teslim edilmesini ültimatoma çok yakın bir dil taşıyan bir nota ile talep etti. +
Reşid Paşa, Rusya ile bir savaş çıkartıp Çar I. Nikolay'ın burnunu sürtmeye çoktan karar vermişti. Ancak çıkacak savaşta ihtilalden yeni çıkmış, daha doğrusu henüz ihtilal içinde cumhuriyet ilan etmiş Fransa'dan hayır gelmeyeceğini, İngiltere'nin ise tereddüt ettiğini anlamıştı.+
16 eylül 1849 günü meclis-i vükela'yı (bakanlar kurulu) topladı. Mültecilerin iadesinin reddi kararı alındı. Ancak Reşid Paşa, münasebetlerin kesilmesinden önce, göndereceği fevkalade büyükelçinin Sultan Abdülmecid adına Çar tarafından kabul edilmesini istedi. +
Rusya, padişahın Çar'a şahsen fevkalade bir büyükelçi göndermesini, gönderilecek Türk diplomatın padişah adına konuşacağından dolayı kabul etti. Bu son derece nazik diplomatik görev için Dr. Fuad Efendi (ileride Keçecizade Fuad Paşa) seçildi. +
16 Ekim 1849 günü, Fuad Efendi Kışlık Saray'ında Çar I. Nikolay ile baş başa görüştü. I. Nikolay'da, Fuad Efendi gibi çok iyi Fransızca konuşuyordu. Çar, Fuad Efendi ile konuşurken, Tanzimat Türkiye'sinden nefret ettiğini hemen belli etti. +
Sohbet sırasında, Sultan II. Mahmud'un, 19. yüzyıl Türkiye'sinde devlet kademesinde yükselmenin ana şartı olarak koştuğu Fransızca öğrenme zorunluluğunu tenkit etti. "Fransızca ve başka yabancı diller ögrenmeye düştünüz. Fransızca'dan ne çıkar? Türkçe size yetmiyor mu?" dedi. +
Halbuki, Fransızca Avrupa'nın mukayese edilmez şekilde en ağırlıklı kültür dili ve hemen hemen tek milletler arası diplomasi diliydi. Bunun üzerine Fuad Efendi: "Yabancı dil öğrenmek bizim için nasıl lüzümsuz sayılır, +
şimdi bu sayede Zat-ı Haşmetpenâhileri ile teşerrüf ediyorum" diyerek Çar'ı mat etti. Çar'ın bu sözleri kin ve nefretinden söylediği açıktır. Aynı küstahlığı bir kaç yıl sonra, bu sefer "Kutsal Yerler" meselesi yüzünden çıkacak Kırım Harbi öncesinde Çar'ın fevkalade büyükelçisi +
olarak İstanbul'a gelen Prens Mençikof gösterdi. Sultan Abdülmecid'e "çok yol, köprü yapıyorsunuz, Çar'ım siz efendimizin dostudur, böylelikle dışarıdan gelecek düşman istilasını kolaylaştırıyorsunuz" deyince, +
Sultan Abdülmecid "söylediğiniz kaideye nazaran Çin'i taklit edip sınırlarımızı sur ile mi çevirelim?" cevabını verdi.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Histoire de l'Empire Ottoman

Histoire de l'Empire Ottoman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Pastofottoman

7 Mar
Sultan IV. Murad, Yeniçeri Ağası ve ocak ağalarının vazifelerini hakkıyla yerine getirip gelecek sefere yeniçerilerle birlikte hazırlanmaları için bir Hatt-ı Hümâyûn göndermiş. Hatt-ı Hümâyûn'un dili oldukça sert. Sultan şöyle diyor:

"Sen ki Yeniçeri Ağası kulum ve cümle + Image
ocak ağaları kullarımsınız, şöyle mâ'lûmunuz ola ki: Kış günleri gelmekle Vezir-i a'zam yanından ayrılmayup, herkes hâllü hâlince me'mur oldukları hidmet-i mu'ayyenelerine cân ü gönülden mukayyed eylesünler. Şöyle ki bölüğünüzden bir ferdden şikâyetçi gele, ceddim rûhiyçün +
evvel sizi kahr iderim. Ondan sonra ol cürm sâhibi olana ukûbet iderim, şöyle bilesiniz ve gözünüz açasınız. İnşaallâhü te'âlâ ben dahi an-karib Nevruz'da varırım. Ya'ni Yeniçeri kullarımdan bir kimse eksük ola, mevcûd bulunmaya, vallâhi cümlenizi otağ-ı hümâyûnum +
Read 5 tweets
7 Nov 20
IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla uçtuğu rivayet edilen Lagâri Hasan Çelebi'nin hakkındaki bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattıklarına dayanır. +
Evliya Çelebi’ye göre 1042 (1632-33) yılında, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın doğumu münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş, “Padişahım, seni hudâya ısmarladım, Îsâ nebî ile konuşmaya gidiyorum” diyerek +
Sarayburnu’nda IV. Murad’ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir; havada iken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp +
Read 9 tweets
7 Jul 20
Kanuni Sultan Sü­ley­man’­ın, Fransızlara verdiği “kapitülasyon” adıyla anılan imtiyazlar, sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Hâlbuki o dönem Alman-İspanya imparatoru Şarlken (V. Karl), Avrupa’ya hâkim olmak istiyordu. +
Bu maksadı, Fransa’yı mağlûb etmesi ile gerçekleşmek üzereydi. Bunu engellemek isteyen Kanuni, V. Karl ile İran Şâhının Osmanlı aleyhinde birlik kurmak istediklerini de tesbit edince, V. Karl'ın rakibi Fransa'yı destekledi ve Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen +
ticari bir muâhede imzalandı.

1569'da yürürlüğe giren imtiyazlarla Fransızlar’ın gümrük vergisi yüzde beşe indirildi. Her iki devlete ait gemilerle serbestçe dolaşması; Fransızların Osmanlı ülkesindeki dâvâlarına Fransız konsoloslarının Fransa kanununa göre bakması; +
Read 11 tweets
10 May 20
#AnnelerGünü

İtalyan romancı, öykü yazarı ve şair Edmondo De Amicis Osmanlı dönemindeki Türk kadını portresini ve onun toplumdaki konumunu şöyle anlatıyor:

"Türk kadını, bir eş ve bir anne olarak Avrupalı kız kardeşlerinden hiçbir şeklide aşağı kalmaz; +
tam aksine, alt sınıfta bile, yiğit ve mert Türk erkeği ona öyle bir konum temin eder ki, buna Hristiyan Avrupa'da ancak gerçek aristokrasinin imtiyazlı kadınları sahiptir. Genel olarak şövalyelere mahsus bir nezaketle saygı gösterilir. +
Hiçbir erkek bir kadına el kaldırmaz; hiçbir asker bir isyan esnasında bile, en arlanmaz bozgunculardan dahi olsa halktan bir kadına el sürmek yüzsüzlüğünü göstermez. Koca, karısına merasimle dolu bir çeşit dostlukla muamele eder. +
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!