《سیاست‌پیشگان هر اندازه نیت‌شان پاک باشد همیشه از محدودیت حاکمیت بیزارند. اینان به یکدیگر به چشم جانشینان حی و حاضر خود می‌نگرند و با ملک آینده‌ی خود حتی اگر در دست دشمنان کنونی‌شان باشد با ملاحظه رفتار می‌کنند.
هرچند اینان این یا آن‌گونه از حکومت یا این یا آن گروه از حکومت‌گران را به چالش می‌طلبند اما اگر به آن‌ها امکان سازمان‌دهی قدرت را به شیوه‌ی دلخواه‌شان دهید و تا این قدرت را به گماشتگان برگزیده‌ی خود بسپارند بازهم چنین می‌اندیشند که نمی‌توانند آن را به اندازه‌ی دلخواه بگسترند.》
بنژامن کنستان در کتاب "شور آزادی" احوال سیاست‌پیشگان را به خوبی توصیف می‌کند.
#رفراندوم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with مهدی اسماعيلی

مهدی اسماعيلی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!