@NOS De Nederlandse steun aan UNRWA is niet onomstreden. In 2018 maakte minister Kaag reeds toegezegd geld versneld over naar aanleiding van financiële problemen bij UNRWA. Dit leidde tot Kamervragen van drie van de vier coalitiepartijen. Naar verluidt had de minister van
@NOS Ontwikkelingssamenwerking een half uur na een coalitieoverleg het groene licht gegeven voor de beschikbaarstelling, zonder dit tijdens die eerdere vergadering te hebben besproken. Dit tot irritatie en verbazing bij de rest van de coalitie, die dus niet op de hoogte was.
@NOS In 2019 zette Nederland de bijdrage aan UNRWA tijdelijk stop naar aanleiding van een "corruptieschandaal" De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan "integriteitsschendingen en corruptie" secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer
@NOS betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft. Al tijdens het onderzoek naar
@NOS de misstanden liet minister Kaag weten dat het Kabinet voornemens was de Nederlandse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. Dat er sprake is van zoveel vluchtelingen, komt omdat UNRWA de vluchtelingenstatus verleent aan nakomelingen en niet bijdraagt aan integratie
@NOS Eind 2019 concludeerde Kaag dat de VN en UNRWA “inmiddels de nodige vervolgacties genomen” hadden en werd de financiële steun hervat. Naast de reeds toegezegde 13 miljoen werd net als de jaren daarvoor 6 miljoen extra euro overgemaakt aan de VN-organisatie.
@NOS UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke/economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”
@NOS terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Daarom moet UNRWA worden gesaneerd en opgeheven.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with corsiebelpootjes

corsiebelpootjes Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @corsiebel

17 Oct 20
@NOS Terwijl SARS-CoV-2 zijn wereldwijde verspreiding voortzet, blijkt dat dat een van de pijlers van Covid-19 pandemische bestrijding - universele gezichtsmaskering is , het helpt de ernst van de ziekte te verminderen en ervoor te zorgen dat een groter deel van de nieuwe
@NOS infecties asymptomatisch is. Als deze hypothese wordt bevestigd, zou universele maskering een vorm van "variolatie" kunnen worden die immuniteit zou genereren en daardoor de verspreiding van het virus zou vertragen.
@NOS Een belangrijke reden voor populatie brede gezichtsmaskering werd duidelijk in maart, toen er rapporten begonnen te circuleren die de hoge percentages SARS-CoV-2-virusuitscheiding uit de neus en mond van patiënten die presymptomatisch of asymptomatisch waren, beschreven -
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!