این مقاله HBR حاصل یک پروژه ده ساله و تحلیل 17 هزار مدیر هست که بفهمند یک مدیرعامل خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
نکته اولی که کشف کردند این هست که معمولا آنچه هئیت مدیره انتظار داره با آنچه به دست می آید،تطابق نداره بعلاوه ملاک هایی که اونها دارند1/5

hbr.org/2017/05/what-s…
معمولا ملاک های خوبی برای انتخاب نیست.مثلا بودن یک رهبر کاریزماتیک، با ذهن استراتژیک که برونگرا هست و مدرک خوب از دانشگاه تاپ داره که مسیر شغلی خفنی هم داشته منطبق با دست آورد مدیران موفق نبوده.مثلا فقط 7% مدیران موفق از اون دانشگاه خفن ها(Ivy League) مدرک دارند2/5
4تا ویژگی را به عنوان مشخصه مشترک مدیرعامل های موفق پیدا کردند.1-قاطعیت در تصمیم گیری (حتی تصمیم غلط) بهتر از بی تصمیمی هست.تحقیق نشان داده که1/3 اون مدیران شکت خورده، بابت تصمیمات غلط موفق نبودند و باقی به دلیل بی تصمیمی شرکت را دچار مشکل کردند 3/5
2-با اینکه فهم انتظارات ذینفعان مهم هست اونها ترس را مانع بیان و انجام تصمیم هاشون نمی کنند.البته این به معنی تک روی هم نیست.3-قدرت بالای تطابق پذیری با شرایط بازار/صنعت.نکته حاشیه ای که این مدیران 50%وقت شون معطوف به تصمیمات بلند مدت هست4/5
4-تصمیمات و هدف گذاری های واقع بینانه جوری که تصویر فرد مورد اطمینان از اونها ساخته میشه.مقاله آخرش میگه شاید براتون سوال پیش بیاد پس مثلا مهارت هم گرایی،اخلاق حرفه ای...چی؟اونها برای اینکه بفهمید چه کسی مدیر خوبی نیست لازم هست ولی داشتن اونها الزما به معنی مدیر خوب بودن نیست5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mostafa Moghadam

Mostafa Moghadam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(