DEFINITION OF TERMS

✓ MÛHÎRÎGA----Nî rûciaro rwa mûirîtu ng'ania wa arîa kenda mûiyûru a gîkûyû na mûmbi, rîmwe na rîmwe andû a mûhîrîga ûmwe nîmeitaga a nyûmba îmwe.

✓ MBARÎ---Nî rûhonge rwa mûhîrîga.

✓ GÎTHAKU---Nî rûhonge rwa mbarî.

.
✓ RÛRÎRA---Andû a rûrîra rûmwe nî arîa oothe makuruhanîtio na thakame ya aciari aao.

✓ NDÛGÛ----Andû a ndûgû nî gîkundi kîa arîa oothe makuruhanîtio nî mîhîrîga na ndîra ona moothoni, rîmwe na rîmwe mûgîkûyû oigaga andû aitû, handû ha ndûgû ciitû
.
✓ RIIKA--- Nî gîkundi kîa andû maciarîtwo hamwe hingo îmwe kana maruîte hingo îmwe ta mwaka ûmwe.

✓ NYARÛME----Mûrû wa nyina na mûndû wanja nîwe nyarûme wa mwana wa mwarî wa nyina ûcio.

✓ MÛIHWA---Mwana wa mwarî wa nyina na mûndû mûrûme nîwe mûihwa wa mûrû wa nyina ûcio.
✓ACÛKÛRÛ---Ciana cia aariû kana aarî a mûtumia nîcio acûkûrû a mûtumia ûcio.

✓KANYANYA----Nyina wa mwanake na nyina wa mûirîtu arîa magûranîire meetanaga kanyanya.

✓ICICIARA---Ithe wa mûtumia wa mûriû.

✓NYACIARA---Nyina wa mûtumia wa mûriû.
✓MARAMU---Mwarî wa nyina na mûtumia wa mûndû.

✓WAMÛNYORI--- Kamwana karîa mûirîtu akoraga mûciî ûrîa aahika na agakahe ithaga.

✓THAAÎ---Kairîtu karîa mûirîtu akoraga mûciî ûrîa aahika agakahe ithaga.

✓WAKINÎ----arûme arîa maruîte itîri rîmwe.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Agikuyu Women

Agikuyu Women Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AgikuyuWomen

22 Jun
Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.

1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.
2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari

4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)
5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū

Ngoima cìa Mūhìrìga ciarì ithano na nicio ici;
1.Ndatha mbūri
2.Thenge ya kìrìge
3. Ndūrūme ya Atumìa
4 Kihūnyūro Kìa mwengū
5. Horio
Read 5 tweets
23 Nov 20
Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.

1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.
2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari

4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)
5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū

Ngoima cìa Mūhìrìga ciarì ithano na nicio ici;
1.Ndatha mbūri
2.Thenge ya kìrìge
3. Ndūrūme ya Atumìa
4 Kihūnyūro Kìa mwengū
5. Horio
Read 5 tweets
8 Aug 20
MAWEGA NA MAURU MA MIHIRIGA YA AGIKUYU

O Muhiriga niwari Mawega na mauru maguo ,no Ruriri ni rwendaini muno.

✓ Wanjirũ

Wanjirũ nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Anjirũ, Mũnjirũ acukagwo atĩ e kaũndũ na kangĩ. Ũguo nĩ kũũga atĩ matigaga mbũthũ ya mĩthaiga ĩrĩa ĩ rũgoci thĩ.
✓ Wambũi

Wambũi nĩwe nyina wa Ambũi. Ambũi ni macukagwo atĩ matithiragwo nĩ mũkuru ũrĩ nda. Nĩaara mũno nĩamu hĩndĩ ya ng’aragu meendirie kahĩĩ njahĩ. ĩni makahumbĩte ta kairĩtu.
✓ Waceera kana Wanjeri

Waceera kana Njeri nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Aceera. Nĩ etagwo na rĩtwa rĩngĩ rĩa kũnanio Wanjeri. Mũhĩrĩga ũyũ ũĩkaine nĩ ũndũ wa waara wao wa mũcarĩrie na uramati wa indo. Mũceera acukagwo atĩ ndaceraga na ũngĩ.
Read 11 tweets
18 Sep 19
New members, this is a useful post for you, especially if you are planning a Rūracio soon👇👇👇👇

Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.
1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.

2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari
4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)

5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū
Read 5 tweets
18 Aug 19
New members 👇👇👇👇
Makinya Matano ma Mūtumia Mūgìkūyu

There are 5 stages of the Mūgìkūyū Mūtumia.

1. Kang'ei - this is a newly married woman with young children. Her husband is called Kamatimu.
2. Karegeire - a woman would enters this stage when her child goes through the circumcision rite. In most cases the first born. Her husband is called Kìambi Kìa Ūgotho
3. Nyakìnywa Nini - When one of her children gets married, then the woman graduates to the stage of Nyakìnyea Nini. Her husband is called Mūthuri Wa Horio.
Read 6 tweets
6 Jul 19
This is a thread about the Makinya ma Ūgūrani wa Ugìkūyū. We constantly post this because as it us now, many of us are entering marriage without proper counsel or understanding of the dowry process and the why dowry was important.
Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.

1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.
2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari

4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(