DÜNYANIN EN KALİTELİ TÜRK KUMAŞI NASIL İNGİLİZ KUMAŞI YAPILDI!

Türkmenlerin, Oğuzların hatta devletin ekonomik gücünün gizemi,
Ankara Tiftik keçisinin öyküsünde gizlidir. Atatürk tiftik keçisini neden paraya basmıştı?
17.yy.da sadece Ankara'da 1000 Tiftik işleme atölyesi vardı
1-ÇIKRIKLAR DURUNCA (BEKİR SITKI GÜRLER)

GAVURA DAMIZLIK VERMEK UĞURSUZLUKTU
Türkmenlerin Kanla Durdurulan Tiftik İsyanı

Çıkrık yün eğirmek için kullanılırdı bir zamanlar
Marmara ipek, Batı Anadolu ve Akdeniz pamuk, Orta Anadolu tiftik, Doğu Anadolu yün eğirirdi çıkrıklarda...
2-Bir milletin umudu idi o zamanlarda çıkrık.
Kumaş, kilim halı için ip saran çıkrıklar sustu bir zaman sonra!Suskun çıkrıklar kaldırıldıkları tavan aralarında kayboldu.
C. Özakıncı'nın “Türkiye'nin Siyasi İntiharı Yeni/Osmanlı Tuzağı" adlı kitabı bugünlerde mutlaka okunmalı...!
3-Kitap 1808'den 1918'e
1938'den günümüze yakın tarihimizi resimleriyle belgeleyen, oynanan oyunları, sahnelenen senaryoları çarpıcı bir şekilde akıcı bir dille ortaya koyan bir çalışma
Kitabı okuyunca geçen yaklaşık 200 yıllık süreçte pek değişen bir şey olmadığını anlıyorsunuz!
4-Oyalama, vurma, alma yöntemleri devam ediyor..!
Kitap günümüze ışık tutuyor.
Benim kitapta en çok ilgimi çeken bölüm “ Hangi Osmanlı ” başlıklı son bölümü.
Bu bölüm 17. yüzyıla kadar batıdan üstün olan Osmanlı'nın yıkılışının siyasi ve ekonomik nedenlere bağlı olduğu üzerine:
5-Osmanlı imp.nun batıya askeri olarak üstün olduğu 16. ve 17. yy.a dek ülke ihtiyacı olan her şey ülke içinden temin edilmektedir.
Bütçe açığı yoktur.
Türk dokumacılığı batıdan ileridir. Osmanlı sanayisi Avrupa sanayisinden üstündür...
6-Osmanlı'nın askeri üstünlüğü, bilimsel ve teknolojik üstünlüğünden gelmektedir.
Çöküş önce ekonomik, bilimsel, teolojik ve teknolojik alanlarda başlamaktadır. 17.yy. başlarında sanayi alanındaki gelişmelere ayak uydurulamayınca da çöküş süreci tam anlamıyla başlamıştır.
7-17.yy.dan itibaren uygarlıkta üstünlük batıya geçmiştir.
Ülke; sanayileşen ülkelerin hammadde ambarı, mamul malları için pazar haline getirilir!
Ülkede insan eliyle ağır ağır, az miktarda ve daha güç ve pahalıya çıkan ürünler fabrikasyon ürünlerle rekabet edemeyerek yok olur,
8-...makine ile üretilen batının ucuz malları, elle üretilen pahalı yerli ürünlerin yerini alır!
Daha önceleri işlediği hammaddeleri, yünleri, dokuduğu kumaşları artık ihraç edemeyen ülke yavaş yavaş bir hammadde ülkesi kimliği kazanır... (çok mu tanıdık?!)
9-Dokuma hammaddesi satarak dokuma ürünleri alan ülkede dokumacılık sarsılır, tezgâhlar hızla azalır, çıkrıklar durur.
Kapitülasyonlar yerli sanayinin korunmasını engeller, ticaret dengesi bozulur, açık giderek büyür, borçlanma ve iflas başlar. (BKNZ:RAMAZAN KARARNAMESİ)
10-Yazar bu bölümde Metin Erksan’ın kitaplığındaki bir eserden bahsetmektedir...
M.Erksan ile yaptığı bir sohbette; dünya tiftik yünü tekelini ele geçirme çabalarına 1583 yılında Türk dokumacılığının sırlarını çalmakla görevli ajanlar göndermekle başlayan İngiltere’nin...
11-+++ 300 yıl süren çaba sonunda 1800’lerde Türkiye’den damızlık tiftik keçileri kaçırıp Afrika’da çoğalttığını ve bu olayın Sadri Etem Ertemin 1931'de yayımlanan"Çıkrıklar Durunca" adlı romanında işlendiğini öğrenen yazar, bu tür çok önemli kitapların yayımlanabilmesi...
12-....bu tür çok önemli kitapların yayımlanabilmesi için yayınevi kurmaya karar verdiğini ve kitabı 2001 yılında tekrar bastığını
(Otopsi Yayınları) söyleyerek eseri hakkında, özetle, şunları yazmaktadır :
13-Eser;
Ankara, Bolu, Adapazarı çevresinde Ankara tiftik keçisi besiciliği ve tiftik dokumacılığı ile geçinen Türkmenlerin padişah fermanıyla İngilizlere damızlık tiftik keçisi verilmesine karşı canlarını koyarak ayaklanmalarını anlatıyor.
14-Osmanlı, İngilizlere damızlık vermeyen , “Gâvura damızlık vermek uğursuzluktur ” diyerek padişah fermanına karşı çıkıp silaha sarılan Türkmenlerin üzerine ordu gönderir ve 3 yıl süren direniş kanla bastırılır ve İngilizlere istediği damızlık Ankara keçileri verilir!!!
15-İngilizler; bizim isyancıların dinmeyen öfkesinden korunmak için tiftik keçilerini siyaha boyayarak kaçırır ve limana ulaştırıp Güney Afrika’ya doğru yola çıkarır.
Çıkrıkların durmasına yol açacak süreç maalesef başlamıştır..!

(Günümüzde benzer uygulamaların olması ne acı)
16-kumaş fabrikaları yüzünden dokuma tezgâhlarını kapatmak zorunda kalan köylülerin isyanını çıkrıklarda tiftik işleyenlerle Avrupa’dan getirttikleri dokumaları satanlar arasındaki çatışmanın yarattığı ayaklanmayı
fabrika malı satanlarla
dokumacılar arasındaki mücadeleyi okumalı!
17-Kumaşlarını tüccarlara satamayan dokumacılar onlara olan borçlarını ödeyemeyince hacizler de başlar!
Yoksul köylüden haciz olarak alınanlar; kendilerine rakip olarak gördükleri çıkrıklar; dokuma tezgâhları, yün vererek dokuma ipliği yapılmasın diye tiftik keçileridir !!!
18-1838-39 İngiliz-Osmanlı Ticaret Antlaşmasından sonra ortaya çıkan durumu da, dönemin toplumsal yapısını yansıtarak işleyen eser, küreselleşme haritasında ilk çizgilerin ne zaman çizilmeye başladığının görülebilmesi açısından yayımından yetmiş yıl sonra okunmayı hak etmektedir!
19-Osmanlının 1838 yılına kadar titizlikle koruduğu tiftik kumaş tekeline;
1838 Balta Limanı Antlaşması ile İngiliz mallarına uygulanan gümrüğün kaldırılması, Ankara’dan seçilen damızlık tiftik keçilerinin Güney Afrika’da özel olarak kurulan İngiliz çiftliklerine götürülüp...!
20-...çoğaltılmasıyla başlayan süreçte, 1856 yılına gelindiğinde İngiltere tarafından son verilerek Ankara Keçisine artık İngiliz damgası vurulduğundan bahseden yazar, Ankara keçisinin 1000 yıllık öyküsü gösteriyor ki...
21-Osmanlı, savaş alanlarında askeri ve siyasi yenilgilere uğramadan önce, bilimsel, teknolojik alanda geri kalarak ekonomik- siyasi çöküntüye ve askeri yenilgilere uğratılmış, üretimde buhar gücünden yararlanamayan Osmanlı sanayisi, ucuz yabancı fabrika ürünlerinin karşısına...
22-....Osmanlı sanayisi, ucuz yabancı fabrika ürünlerinin karşısına, el yapımı pahalı ürünlerle dikilemediği içindir ki, yerli çıkrıklar durmuş ve uzun süre batıya ekonomik olarak üstün olan Osmanlı da çökmüş, iflas ilan etmiş, vergilerini de devredip göçmüştür.
23-Kitap bu bölümde Mustafa Kemal Atatürk ’ün 1923 İzmir İktisat Kongresinde yaptığı konuşmadan şu alıntıya yer vermektedir;
“ …Bir Ulusun doğrudan doğruya yaşamıyla ilgili olan, o ulusun ekonomisidir.."
Gerçekte Türk tarihi araştırılacak olursa, yükselme, çöküş nedenlerinin..
24-...ekonomik sorunlardan başka bir şey olmadığı anında anlaşılır…

"Tarihimizi dolduran başarıların ya da çöküşlerin tümü ekonomik durumumuzla ilgilidir."
M.K.Atatürk.

Ata tüm bu anlatılanlarla ekonomik gelişmenin sağlanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.
25-Hal böyle olunca küreselleşen dünyada ülkemizin yeri nedir ve neler yapılmalıdır
Sorusu üzerinde titizlikle durulması gereken bir husus olarak öne çıkmaktadır...

Bu süreçte kriptoların ve liyakatsız idarecilerin ihanetlerini artık görmeli ve tedbir almalıyız..!
26-2003 yılı Kadir Has ödülünü
“Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin Yeri” başlığı ile düzenlenen yarışmada birinci olan Ahmet Çakmak kazandı.
“Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin Yeri ” başlıklı çalışmasında Çakmak, ekonomik globalleşme içinde imalat sanayisi ve teknolojik gelişme +++
27-+++ konusunu gelişmekte olan ülkeler açısından karşılaştırmalı olarak incelemiş,
Türkiye’nin globalleşen dünyadaki yerini ve geleceğini bu çerçeve içinde değerlendirmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerin yoksulluk ve işsizlik sorunlarını aşabilmesinin +++
28-+++teknolojik gelişmeye bağlı olduğunu söyleyen Çakmak,
bir ülkenin refah düzeyi açısından asıl belirleyici olanın ekonomik globalleşmedeki yeri olduğunu düşündüğünü belirterek işsizlik ve yoksulluğun azaltılması, kişi başına reel gelirde istikrarlı bir artış sürecinin...+++
29-+++kişi başına reel gelirde istikrarlı bir artış sürecinin başlatılabilmesi için, global talep artışı, yüksek katma değer ve hızlı verimlilik artışı bakımından anlamlı potansiyelleri olan üretim sektörlerine girilmesinin şart olduğunu yazmaktadır.
30-Yüksek katma değer ile ileri teknoloji arasında sıkı bir ilişki olduğunu söyleyen Çakmak , uluslararası üretim ağlarının düşük ücretli ve emek yoğun kısımlarında yer alan ülkelerin, sanayileşme ve kapasite yaratma konusunda daha ileri gidebilmeleri için,+++
31-+++ ithal edilmekte olan beceri ve teknoloji yoğun parçaların yerini içerde üretilenlerin almasını sağlayacak stratejileri oluşturmaları gerektiğini yazmaktadır.

Gelir dağılımını hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde bozucu etki yapan globalleşme sürecinin...+++
32-gelişmekte olan ülkelere etkisine bakıldığında bu ülkelerin dünya imalat sanayi gelirinden aldıkları payın
dünya imalat sanayisi ihracatındaki paylarından daha düşük olduğunu söyleyen Çakmak’a göre bu iki büyüklük arasındaki farkın negatif yönde dahada açılması beklenmektedir!
33-Bunun başlıca nedeninin, söz konusu ülkelerin dünya üretim ağlarında emek yoğun ve düşük katma değerli aşamaları üstlenmeleri olduğunu söyleyen Çakmak sorunun dünya üretim ağlarının beceri ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli halkalarına geçmek olduğunu yazmaktadır...
34-Dünya üretim ağlarının düşük katma değerli halkalarından yüksek katma değerli olanlarına geçmenin teknolojik gelişme hızının artması ile mümkün olabileceğini, globalleşme sürecinin bu bakımdan gelişmekte olan ülkelere birtakım zorluklar getirdiğini yazan Çakmak,
35-bunları şöyle sıralamaktadır:
1-70’li yıllarda teknoloji ithal edilen makinelerde gömülüydü
onu öğrenmek görece daha kolaydı, günümüzde makinelerde gömülü olmayan teknolojilerin ön plana çıkmaya başlaması tersine veya taklitçi mühendislikle teknoloji üretmeyi zorlaştırmıştır.
36-
2-Tüm ülkelerin dünya pazarlarına yönelik üretime geçmekte oluşları rekabeti yoğunlaştırmıştır.

3-Yeni WTO kuralları devletin teknolojik atılıma destek olma yönünde kullanabileceği kanalları sınırlamaktadır!
37-
4-Yeni mülkiyet hakları yasası teknoloji transferini ve öğrenmeyi çok daha güç ve pahalı hale getirmektedir!
38-İhracatta yüksek ve orta teknoloji ürünlerinin payı ile kişi başına reel gelir ve büyüme hızı arasında oldukça sıkı bir ilişki,
yine ihracatta yüksek ve orta teknoloji ürünlerinin payı ile işsizlik, emek verimliliği ve reel ücretler arasında da yakın ilişki olduğunu yazan+++
39-Çakmak,
bu kıyaslamalara göre Türkiye’nin teknolojik düzey olarak görece epey geride kaldığının ortaya çıktığını söylemektedir.

Ülkemiz ihracatında en büyük payı düşük teknoloji ürünleri almaktadır, ileri teknoloji ürünlerinin payı maalesef, sadece % 7 dir!
40-Ülkemizin işsizlik ve yoksullukla mücadelesinde
“acil teknolojik atılım”olmazsa olmaz koşul haline gelmiştir diyen Çakmak yapılması gerekenin;kritik sektörlerin tespiti ve bu sektörlerin üretimi ve ihracatına geçilmesi yönünde gereken adımların atılması olduğunu vurgulamaktadr
41-Prof.Dr.Emre Kongar;
“Küreselleşme Bağlamında Türkiye” başlıklı makalesinde tarım ve endüstri aşamalarından sonra adına ister bilgi toplumu,
ister uzay çağı,
ister atom çağı denebilecek
3. aşamaya geçen dünyada Türkiye’nin hedefinin son derece açık olduğunu belirtmektedir...
42-Kongar’ a göre; süratle laik ve demokratik sosyal hukuk devletinin temellerini oluşturan endüstrileşme hamlesi,
yani kalkınma atılımı gerçekleştirilmeli,
bunun alt yapı ve üst yapı gerekleri, yani gerçek demokrasi ve fiziksel yatırımlar vs. yerine getirilmeli,
Ve bu arada +++
43-++Yeniçağa ayak uydurmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bilgisayar yatırımları ve eğitimlerini desteklenmeli,
Milli Eğitim düzeni, müfredat programı yeniçağa uygun hale getirilmelidir. (aslında bunları 3. Dünya ülkelerinin bir kısmı bile yaptı, bizde ise hep hamaset var!)
44-Kongar makalesinin sunuşunu şöyle tamamlamaktadır:

Ama bunları yapmak için de, "şimdilik elimizdeki ulus-devleti" kullanmak, hem de etkin bir biçimde kullanmak zorunda olduğumuz açıktır.
Yolumuz bilimin ve insanlığın yolu olmalıdır. (Anlayana!)
45-Zinci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum ;
“ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”
46-Demek ki Tiftik Keçisi deyip geçmemek lazım... bugün İngiliz kumaşı dünyaca meşhur!
Tiftik keçisini satanlar,
Sümerbank'ı kapatanlar!
İngiliz kumaşından takım elbise giyen bürokratlarımız maalesef! ....
47-İlginç bir tarımsal kalkınma projesi ilçe kaymakamının @ismailsanli93
köylüleri ikna etmesi sonucu tüm arazi sınırlarının kaldırılmasıyla 2009'da başlamıştı ama sonrası bilmiyoruz. Acaba bu projeye sahip çıkışabildi mi? Yoksa kaderine mi terkedildi?!
sondakika.com/amp/haber-issi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı)

Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Saka_larr

18 Jul
Diyarbakır’da bugünlerde Özel uçakların biri inip biri kalkıyor. 
Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcileri,
BM yetkilileri ve büyükelçilerin de yer aldığı pek çok isim, Zerzevan Kalesi’nin altındaki gizli Mithras Tapınağı’nı görmek için kente geliyor...
1-Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu tarafından inşa edildi. 2014’te başlatılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının 4. yılında, dünyadaki son Mithras Tapınağı’nın keşfedilmesi, ezoterik dünyanın dikkatinin buraya yönelmesine sebep oldu..
20-İlluminati gibi tarikatların, Tapınak Şövalyeleri gibi yapıların atası kabul edilen Mithras’ın gizemi, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Kimilerine göre İlluminati gibi gizli örgütler burada doğdu.
Read 20 tweets
17 Jul
Konargöçer Turani Ön Türk tayfalarına; Grekler İskit,
Persler Saka, Tevrat Aşkenaz, Çinliler İşkuzai demişler. Roma ve Bizans tarihçileri aynı tabiri Hunlar için kullanmış. Tüm konar göçerler Hun, tüm konargöçerler İskit yani.

Prof dr Yaşar Coruhlu akt.
1-Pkk lı kürdistancı dürzüler iki de bir gelip bana hitaben; sen Hint-Aryan olan İskitleri Türk yapmış adamsın...diye ciyaklıyorlar!
O dürzülere 40 kere anlattım,
41. kere de anlatırım 101. kere de!
Çünkü İskit, Saka, Aşkenaz, İşkuzai veya ardılı Hunlar aynı Turani kavimdir.
2-Saka adının çeşitli dillerde manası farklıdır...
Read 18 tweets
16 Jul
Suudi Arabistan niye Tevrat versiyonlu farklı bir Kuran (Fehd Mushafı) okutuyor?
Suud ismi ilk kez nerede karsımıza çıkıyor?

Halidi Nakşi tarikatını Saraylarımıza kim-nasıl sızdırdı!
Barzani'den Fetöye bunlar nasıl ve niye dizayn ediliyorlar?
Hepsi ve daha fazlası ...
1- 1801'deki ilk Vahhabi isyanını Muhammed Abdülvehhab'ın torunu olan Abdullah ibn Suud baslatmıştı...
Abdullah fikirlerini yaymak ve insanları etkilemek için tek bir vasıta kullanıyordu.: Kılıç...
Arabistan'da isyan bayrağını o açtı, onbinlerce başıbozuğu yanına toplayıp...
2- İrak'a geçti ve 1801'de Kerbela'ya saldırdı!
Çoluk çocuk demeden üc günde 5 binden fazla kafa kesti, sonra da "Dinde Mezar Yoktur" deyip Peygamberin torunu Hz. Hüseyin'in sandukasını yaktı.
Ertesi sene Taif'e girdi ve bu defa Taiflileri doğradı! ...
Read 42 tweets
15 Jul
#15temmuztiyatrosu ndan yıllar yıllar önce fetöyü ülkenin başına bela eden Aldatılanlar Partisi mensuplarına bu fetö projesi nedir!?ülkenin başınıza bela olacak dediği zaman TBMM de #KamerGenç e saldırmışlardı.
Şimdi "15Temmuz tiyatro" dediğimiz için köpürüyorlar! Köpürün madem!
1-Kral konuşuyor,
Zoruna giden dinlemesin.

#15Temmuz Türkiye de Tiyatro Günüdür !
2-konuşmanın tamamı linkte
Read 4 tweets
15 Jul
#15Temmuz
E. Albay Erdal Sarızeybek
lafı gediğine koydu...

Okuduğunu, dinlediğini anlayan için çok derin manası var söylediğinin...

"15 TEMMUZ TİYATROSU! "

DİNLEYİN LÜTFEN!
Türkiye tarihi böyle bir ihaneti Görmedi!
Read 4 tweets
14 Jul
Pelikan Hilal Kaplan 20 bin daha alacakmış ama biz 3 senedir 'Bostancı Zıhtım Vergi Dairesi' nden tapu harç iademizi alamadık!
41 yerden maaş alana para var ama bize ödenek yok diyor VERGİ DAİRESİ! Vatandaşa olmayan ödenek 5 müteahhide, yandaşa, tıkır tıkır ödeniyor! HARAM OLA!
1-Anomi nedir?
Bireylerin ve toplumun anlam kaybına uğraması demektir.

İnsanlar normlarını, içinde yaşadıkları toplumlardan alırlar. İnsanları bir arada tutan ortak ahlaki değerler ve hukuk kuralları işlevsiz hale geldiğinde, bu normlar dağılır.

Fransız sosyolog Émile Durkheim
2-Hayatın anlamsızlaşması, değersizlik duygusu, heyecan yitimi, hedef belirleyememe, hiçbir şeyin hiçbir zaman düzelmeyeceğine olan inanç, umutsuzluk ve çaresizlik, görünmez bir zehirli gaz gibi bilinci yavaş yavaş öldürür.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(