Hi ha dies que ser medievalista em sembla la professió més bonica del món. He trobat a l'arxiu el contracte original d'impressió de les primeres còpies del Tirant lo Blanch. 👇🏽
Agost de 1489, un any i poc abans de la seua publicació: Nicolau Spindiler és contractat per "fer quatrecents volums de libre apellat Tirant lo Blanch" dels quals actualment se'n conserven tres. Una de les còpies: roderic.uv.es/handle/10550/4…
[Açò que per al públic general pot semblar un fet anecdòtic a mi em fa explotar el cap i m'emociona a parts iguals. Poques vegades trobem proves tangibles que hagen sobreviscut fins a l'actualitat del que es parla als documents medievals.]
Contracten Spindiler "mestre de fer llibres d'estampa" i barceloní des de 1483 assentat a València: Joan Cervelló, escrivà del rei Ferran el Catòlic, Luís Bertran, mercader i Pere Tranxer, llibreter de València. Aquest últim es compromet a finançar TOT el paper (a 10 ll/caixa).
L'impressor Spindiler es compromet a acabar la feina quan abans: començarà immediatament i es dedicarà amb exclusivitat a imprimir el Tirant lo Blanc. Conforme vaja imprimint els quaderns ("de cuern en cuern") els hi anirà portant al llibreter, qui els lligarà i enllestirà.
Més d'un any de feina després, el llibre es publicaria el 20 de novembre de 1490. Spilinder cobraria 75 ducats d'or més despeses. Els contractants cobrarien dels beneficis de la venda del llibre "si venuts seran", és a dir, en el cas que la venda anara bé. Hehe.
Spilinder havia complit, però sempre a favor del drama de les clàusules legals medievals: "Nicholau jura a nostre Senyor deu e als sants quatre evangelis de aquell de la sua man dreta corporalment toquats de haver se bé e lealment en dita negociació tot frau evitant."
La norma no escrita dels historiadors és que si és massa bonico, segurament ja estiga treballat. Efectivament, l'any 1915 el BAB es feia ressò de la descoberta i transcripció del mateix Sanchis Sivera (amb la referència arxivística errònia, pàg. 140). arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca…
I com sol passar, @harcamedievalis llegó primero. El seu post del facebook. Mecaguen! facebook.com/GrupHarca/post…
Tot i així, el botet del cor al llegir el document em val tot l'estiu tancada a l'arxiu. Així que, tot plegat, he treballat entre el Tirant, Spindiler i Sanchis Sivera. Un bon dia a l'oficina ☀️
Per cert, ja que estem parlant del Tirant: el meu primer contacte amb l'obra va ser en els còmics de 1992 de Jaume Fuster i Sento. També va ser el meu primer contacte amb els cosos nuus, amb l'escena del dol de Carmesina i companyia. Inoblidable!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Laura Peris

Laura Peris Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(