۱.چند روزی است چراهای بزرگی در مورد وضع امروز افغانستان طرح میشود.
در اواسط دهه هشتاد بنیاد رند،تحقیق کسترده ای در مورد دولت-ملت سازی در افغانستان پس از اشغال امریکا تهیه کرد. توصیه این گزارشها دولت-ملت سازی جدید بود.
اما نشد که نشد. نه ملتی ساخته شد و دولت سازی ممکن شد.
۲.اما چرا افغانستان اینگونه است؟
درست به همان دلیل که عراق و سوریه چنین اند. دلیل را باید در «علت وجودی کشور افغانستان»جستجو کرد.افغانستان در لحظه تاسیس بعنوان واحد سیاسی ملی، فاقد علت وجودی معتبر بود.
این سرزمین قربانی پروژه بریتانیا برای ایجاد حوزه ای حایل بین روسیه و هند شد.
۳.بریتانیا سرزمینها و قومیتهای مختلف را که انسجام و تجربه مشترکی نداشتند یا زیر فرمان امرای متفاوتی بودند بهم دوخت و کشوری مصنوعی ساخت.دراین بین هرات را نیز از ایران کند و بآن وصل کرد.فلسفه وجودی این واحد،ایفای نقش حایل در بازی بزرگ شطرنج بود نه برآیند امرملی یا اراده به استقلال.
۴.بافتار اجتماعی و ساختار ژئوپلیتیک این سرزمین اجازه یک حضور یک دولت اقتدارگرا را هم نمیدند تا دستکم مدتی با دیکتاتور مشعشع اداره شود.
مشکل افغانستان قوم‌گرایی یا ملی گرایی نیست.اصولا ملتی وجود ندارد که بتوان اهداف و منافع مشترکی طرح کرد‌ اندک بایستگی زیست مشترک را تبیین نمود.
۵.از سویی کشوری هم در بین نیست. زیرا نه از علت وجودی معتبر بزای واحد سیاسی خبری است نه در فقدان حاکمیت میتوان دولت-کشور بود.
شاید اگر انگلستان در سرنوشت مردم این منطقه مداخله نمیکرد،اکنون با تراژدی کنونی روبرو نبودیم و شاید مردم آن سامان وضع بهتری داشتند.
۶.رهبران سیاسی افغانستان همگی فاسد بودند و به مردم خوب شان خیانت کردند. آنها هیچ اراده ای برای بازسازی نداشتند. نهادهای مدرن دیوانی که هرگز ساخته نشدند.حاکمیت قانون مفقود بود و دولت به مثابه لویاتانی که انحصار استفاده از زور دارد، غایب است. پس برای سالها صرفا روی نقشه یک کشور بود
۷.آیا طالبان میتواند همه این کارها را انجام دهد؟ هرگز.
طالبان،دولت نیست و رهبران آن نیز دولتمرد نیستند.نمیخواهند باشند.
وضعیت امروز افغانستان محصول یک دسیسه غربی بدتر از طرح بریتانیا در قرن نوزدهم است. بازیگران منطقه ای و جهانی یکبار دیگر سرنوشتی شوم برای این سرزمین رقم زدند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Salar Seyf🌲

Salar Seyf🌲 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(