Salar Seyf Profile picture
Iranian Writer & Analyst|Researcher in #Geopolitics @TMuTehran| National identity & Border desk at National Defense Institute| columnist @sharghdaily|#FirstIRAN
Jun 15 8 tweets 3 min read
#رشتو
1. ریشه های تاریخی و سیاسی اختلاف ترکیه و یونان در دریای اژه:
در این رشتو قصد دارم به ریشه های تاریخی اختلاف دو کشور بر سر جزایر اژه بپردازم که ترکیه در معاهده لوزان از آن دست شسته بود اما اکنون با کشف گاز در مدیترانه شرقی مدتی است که سودای بازپس گیری آنها را دارد. 2. دوازده جزیره یونانی که 120 سال پیش در کنترل عثمانی بود، از سوی نیروهای ارتش ایتالیا که درصدد پراکنده‌کردن توان نظامی عثمانی در جبهه لیبی بودند، در جنگ جهانی نخست تصرف شدند.
عثمانی در قرارداد صلح اوشی (1912) با ایتالیا، برخلاف میل این کشور از پس‌گرفتن جزایر سر باز زد.
Jan 25 6 tweets 3 min read
۱.علیف امروز خواستار حضور ایران در بازسازی مناطق تازه تصرف شده قراباغ شد(کذا).
کسیکه۳ ماه پیش ادعا کرد:ایران طی سی سال گذشته در قراباغ فعالیت غیرقانونی داشته یا ایران از حضور قراباغی‌ها بیش از ما خاطر جمع بود، امروز می‌گوید لطفا بیایید و بسازید.
این تغییر محصول فشار است… Image ۲.کسانیکه تا دیروز ادعا میکردند ایران به قراباغی‌ها کمک تسلیحات داده، امروز پشت در ما ایستاده‌اند تا قرارداد نظامی منعقد کنند و وزیر دفاع ما مجددا قصه تکفیریها و یهودیها را برایشان تجدید مطلع کند.
این نیز بودن روشنگری رسانه ای پیرامون تکفیری و اسرائیلی‌ها ممکن نبود. Image
Oct 13, 2021 6 tweets 2 min read
۱. نتیجه و جمع بندی مناقشات دو هفته گذشته:

ایران اطلاعاتی در دست‌داشت مبنی بر اینکه باکو و آنکارا قصد حمله به #سیونیک و قطع ارتباط زمینی ما با قفقاز را دارند.
بر اساس این اطلاعات تمام قوای کشور بسیج شد و نیروهای نظامی با دستور سلسله مراتب فرماندهی وارد عمل شده در مرز مستقر شدند. ۲.اطلاعات ایران کاملا درست‌بود و رفتار عصبی علیف در واکنش به‌مانور ایران نتیجه نابودی آن توطئه بود.کاری که به‌ضررش تمام‌شد و این نقشه در نهایت خنثی‌شد. علیف بهترین رابطه تمام دورانش را با ایران از سطح وزارت‌خارجه به سطح وزارت‌دفاع منتقل‌کرد که اشتباهی مهلک در چند دقیقه مصاحبه‌بود
Aug 13, 2021 7 tweets 2 min read
۱.چند روزی است چراهای بزرگی در مورد وضع امروز افغانستان طرح میشود.
در اواسط دهه هشتاد بنیاد رند،تحقیق کسترده ای در مورد دولت-ملت سازی در افغانستان پس از اشغال امریکا تهیه کرد. توصیه این گزارشها دولت-ملت سازی جدید بود.
اما نشد که نشد. نه ملتی ساخته شد و دولت سازی ممکن شد. ۲.اما چرا افغانستان اینگونه است؟
درست به همان دلیل که عراق و سوریه چنین اند. دلیل را باید در «علت وجودی کشور افغانستان»جستجو کرد.افغانستان در لحظه تاسیس بعنوان واحد سیاسی ملی، فاقد علت وجودی معتبر بود.
این سرزمین قربانی پروژه بریتانیا برای ایجاد حوزه ای حایل بین روسیه و هند شد.