יסלחו לי כל המלומדים שביצעו את ״המחקר״ הזה (או שלא) אבל, לא. זה לא מחקר. זה זבל כתוב על נייר, הונאה, #מדעחדש ותעמולה. הערות וסייגים למחקר לא נועדו כדי לפטור את עצמכם כשאתם כותבים שטויות, חסרי מתודולוגיה, או עם הנחות בסיס מופרכות בלי הסבר, או אמינות נתונים אפסית כמו פה. >>
וגם אתם יודעים היטב שאם הייתם מגישים ״מחקר״ כזה בתואר מתקדם במקרה הטוב היו מגלגלים אתכם עם ה״מחקר״ הזה בבוז. מה שסטודנט לתואר מתקדם יודע שאסור לו להעז לעשות, אתם מפרסמים כ״מחקר״. ביישתם כל פרקטיקה אקדמית ומחקרית.
>>
אי אפשר לשלול לכם את התארים, אבל בהחלט רצוי להעיף אתכם מכל המדרגות החוצה מכל תפקיד אקדמי ומכל תפקיד (בכל סקטור) הדורש תארים מתקדמים!!!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with observer

observer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(