Un repàs de l'hemeroteca ens permet comprovar que durant els últims 20 anys s'han succeït regularment aquest tipus d'incendis en alguns dels barris més desafavorits d'arreu de Catalunya.
#vulnerabilitaturbana
europapress.es/catalunya/noti…
-Can Puiggener (Sabadell)
- Ca n'Anglada (Terrassa)
- el Culubret (Figueres)
- Font de la Pólvora (Girona)
- La Florida (l'Hospitalet de Llobregat)
- La Mariola (Lleida)
- Pisos Panes (el Vendrell)
- Sant Cosme (el Prat de Llobregat)
- Sant Roc (Badalona)
Diversitat de causes, però relacionades amb l'ús de sistemes o eines alternatives per al subministrament energètic o un ús inadequat del mateix subministrament energètic (que pot generar sobrecàrregues). Darrere, pobresa, desigualtat i precarietat residencial:
- Manca de recursos econòmics per pagar subministraments
- Manca de recursos econòmics per manteniment d'instal·lacions i elements estructurals d'habitatges i edificis
- Concentració de població sense recursos econòmics en les comunitats de veïns
- Heterogeneïtat comunitats veïns
- Desconeixement d'ajuts per fer front al manteniment i millora d'habitatges i edificis
- Habitatges antics amb qualitat deficient d'elements estructurals i instal·lacions
- Exclusió social i laboral i cerca d'ingressos amb activitats relacionades amb producció d'estupefaents
Aquestes mancances i riscos s'han agreujat amb les dues crisis econòmiques patides en els últims 10 anys, i un interludi de recuperació en precari que no han fet sinó empitjorar les condicions econòmiques dels residents en aquests barris...
però que també poden haver deixat petjada en els habitatges i edificis dels barris més vulnerables de Catalunya per la manca de manteniment d'uns habitatges i edificis antics i de qualitats constructives deficients

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fernando Antón Alonso

Fernando Antón Alonso Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FerAntonAlonso

18 May 20
La propuesta que hace la presidenta del Santander se parece al programa "Help to Buy" del gobierno de UK en 2013 y cuyas evaluaciones deben tenerse en cuenta. La última sobre el esquema de préstamos (1 de los 4 del programa) se publicó en junio de 2019. Algunas cuestiones clave👇
1) Los objetivos del programa que tienen previsto alargarse hasta 2023 eran: a) facilitar el acceso a la vivienda en propiedad; b) aumentar la oferta de vivienda nueva a través de la construcción; c) incentivar el crecimiento económico a través de los dos primeros objetivos
2)El programa,básicamente,consistía en: préstamo público del 20% valor de vivienda (40% en Londres desde 2016); 5% de depósito por parte de compradores; sin restricciones a compradores por ingresos; no sólo primeros compradores; hasta un máximo valor de vivienda de 600.000 libras
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(