Ons geniale immuunsysteem. Dat zolang er mensen op de Aarde
rondlopen, ons beschermt tegen ontelbare, gevaarllijke lichaams-
vreemde elementen als miljarden micro organismen . Jaren- vaak
levenslang. Ongemerkt. Subliem als de Schepping zelf.
Dan het vaccin. Sinds omstreeks 1800. Daarvan zijn er heden een
aantal tientallen die het Immuunsysteem op een veilige manier aan
kunnen zetten tot het maken van afweerstoffen tegen bepaalde in-
fectieziekten. Na uitermate zorgvuldige selectie.
Het zijn en blijven lichaamsvreemde stoffen, die door het Systeem
worden aangevallen en vernietigd. De daarbij geproduceerde anti-
stoffen kunnen een specifieke ziektekiem met dezelfde antigeen ei-
genschappen als het betreffende vaccin uitschakelen.
Het huidige anti Covid vaccin,wordt omgeven door een groot aantal
raadsels. Het is inderhaast samengesteld en negeert voor een be-
langrijk deel zorgvuldig samengestelde protocollen en veiligheids-
maatregelen , zeker die op langere termijn.
De duurzaamheid is blijkbaar erg kort, zodat de eerste twee injec-
ties binnenkort niet meer meetellen. Na de eerste golf, vorig jaar eind Juli, was het virus uit het beeld verdwenen, dank zij het Immuunsysteem. Mutanten overleefden.
Pas een half jaar later was het vaccin klaar. Is dat ook nog wel af -
doende werkzaam tegen de mutanten? En zo ja, waarom dan niet?
De aankoop van miljarden nieuwe vaccins door de EU wekken weinig vertrouwen . Moeten wij dat beleid vertrouwen?
De grootste vraag blijft uiteraard, waarom een solide draaiende Ge-
zondheidszorg, begin 2020 zonodig vervangen moest worden door
een groot experiment, opgelegd van Hogerhand, dat de hele Wereld
in diepe rouw, ellende en verdriet dompelt?!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

13 Sep
Antistoffen aangemaakt door ons Immuunsysteem zijn unieke pro-
ducten als witte bloedcellen ( vnl.T-lymfocyten en Immunoglobu-
linen ), tegen een bepaalde ziekteverwekker als b.v. een virus. Daarbij is een vaccin in miljarden gevallen overbodig.
In zeer uitzonderlijke gevallen slaagden begenadigde wetenschap-
pers erin stoffen te ontwikkelen, die het Immuunsysteem konden
prikkelen om antistoffen te ontwikkelen buiten de aanwezigheid van
de ziektekiem in het lichaam om. Eureka!
Na toediening van zo n vaccin, werd de mens niet, of veel minder ziek dan bij een echte besmetting. En was zelfs jaren of zelfs levens
lang onvatbaar! Zoal bij het eigen Immuunsysteem. Die vaccins be-
staan! Beroemd zijn vaccins tegen Poliomyelitis.
Read 7 tweets
12 Sep
Heden ochtend op Face Book: “ Niet een virus, maar een verzwakt
Immuunsysteem vormt de grootste bedreiging voor de Volksge-
zond heid”. Hp/ de Tijd. w.g. Ruth van Dorst. Een gouden constate-
ring. De oorzaak? Een ons door de strot geduwd vaccin.
Het gaat hierbij om een lichaamsvreemde, toxische stof, die om die
reden door het immuunsysteem wordt aangevallen met witte bloed
cellen en immunoglobulinen. Toegediend om met deze stoffen een
specifieke ziekte verwekker uit te schakelen.
Dat gebeurt ook in het gunstigste geval. Maar niet alleen. Dat gaat
gepaard met onbekende bijwerkingen, die mogelijk schadelijk zijn
voor ons Organisme, waaronder het immuunsysteem zelf. Of de nog ongeboren vrucht! Code diep rood, bij toepassing!
Read 7 tweets
11 Sep
Ik maak me zorgen over Andries Knevel, omdat hij zich zorgen maakt over een paar miljoen jongeren die nog niet gevaccineerd
zijn met het nieuwe ter discussie staande vaccin, dat veel te snel op
de markt werd gebracht, in strijd met alle protocollen.
Maak je niet druk Andries, er zijn nog miljarden andere ziektever-
wekkers bezig te trachten onze gezondheid te bedreigen. Ze worden binnen 12 dagen uitgeschakeld en dan zijn we jaren- vaak levenslang immuun . Zonder vaccin. Voor Covid 19 ook!
Er zijn inderdaad vaccins, sinds goed 200 jaar, die na eindeloos onderzoek, experimenteren en jarenlang onderzoek veilig genoeg
zijn bevonden om op mensen uitgebreid te worden toegepast.
Dat zijn er evengoed relatief zeer weinig.
Read 6 tweets
30 Aug
Terwijl de beschuldigingen, verwijten, scheldpartijen over domme
idioten, wappies, complotdenkers, gestoorden, onverantwoordelijke
a- sociale dombo’s , achterlijken , paria s de anti-vaxers om de oren
vliegen, waden de vaxers zich in zelfgenoegzaamheid .
Zij slaan zich vol trots op de borst, zij twijfelen niet, zij weten zeker dat iedereen, ziek of niet, oud maar zeker ook jong, nodig of niet,
vele gevaarlijke bijwerkingen en doden of niet, willen of niet, ingeent
dient te worden tegen een spookvirus.
Aangetoond met miljoenen heuse besmettingen per dag sinds vorig jaar eind September aangetoond, met de zgn. super PCR test van de in 2009 in opspraak gekomen Prof. Dorsten, terwijl nu nog slechts over “ positieve testen” wordt gerept!
Read 7 tweets
29 Aug
Een antigeen, afk. voor antibody generator, is een molecuul of stof
dat door ons afweersysteem wordt herkend als lichaamsvreemd en
vijandig en waartegen specifieke antistoffen worden aangemaakt of
antilichamen worden ingezet.
Als zodanig fungeren pathogene micro organismen als virussen en bacterieen, maar ook moderne medicijnen en vaccins.Deze af-
weer reacties zijn uitermate specifiek en uniek en worden opgesla-
gen in het geheugen, vaak levenslang! Immuniteit!
Een relatief zeer klein aantal vaccins,zijn na jarenlang zorgvuldig
wetenschappelijk onderzoek en veiligheidsprocedures op velerlei
terreinen, een goede en welkome aanvulling op het Immuun-
systeem, maar zeker niet als vervanger!
Read 7 tweets
28 Aug
Het is nauwelijks te bevatten , maar ze slagen er steeds opnieuw in om hele horden goedgelovige mensen mee te slepen in hun waan-
zinnnige fantasieen en illusies over Nieuwe Werelden , waarin ieder-
een het beter krijgt en er een Nieuwe Wereld wacht!
Neem de aan Grootheidswaanzin leidende Grote Fuhrer Adolf Hitler
en zijn gestoorde kliek. Met zijn Derde Rijk en zijn Ubermenschen! Met 55 miljoen doden en ontelbare slachtoffers als resultaat! En zijn
fanatieke, hersenloze volgers voor het vuile werk!
Zij vormden de de genadeloze Legers, zij bombardeerden half Eu-
ropa plat, zij waren de kampbeulen, zij droegen de ijzeren kruizen die aan de grootste moordenaars werden toegekend, zij bevolkten
de talloze fabrieken voor de moord en vernietigingswapens!
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(