TE SYTUACJE SĄ NIEPORÓWNYWALNE – pisze @konkret24 o wyrokach TK i sądów w Polsce i innych krajach UE. Portal podobno "fact-checkingowy", dokładnie weryfikujący jak jest naprawdę.

No to sprawdźmy: tylko 🇵🇱 Konstytucja wyprzedza prawo UE – czy konstytucje innych krajów 🇪🇺 też?
Na początek Francja. Wg @konkret24, 🇫🇷Rada Stanu wcale nie stwierdziła niezgodności przepisów traktatu z konstytucją. Rada stwierdziła wprawdzie (tak samo jak 🇵🇱TK) że krajowa konstytucja jest nadrzędna nad prawem UE – ale oczywiście te sytuacje są całkowicie nieporównywalne...😇
Czas na Niemcy. @konkret24 mówi, że NIE NALEŻY PRÓWNYWAĆ – i popiera to głosem eksperta, który „wyjaśnia“ dlaczego.
Niestety nie wyjaśnia, czemu zdaniem samej KE orzeczenie 🇩🇪FTK to problem – i czemu wg KE naruszono podstawowe zasady prawa UE...

Nie należy porównywać – i już.
Hiszpania. Wg @konkret24 🇪🇸Trybunał „wypracował kompromis i podjął wszelkie starania w celu wykonania wyroku TSUE“.

Kompromis konkretnie taki, że 🇪🇸TN nie zastosował wyroku TSUE, bo naruszył on kompetencje krajowe –a skazany pozostał w więzieniu (wyszedł po 1,5 roku po amnestii)
Na koniec Rumunia. To w dużym stopniu kopia sporu między Polską a Komisją. TSUE nakazał pomijanie 🇷🇴Konstytucji – a 🇷🇴TK odpowiedział, że Konstytucja jest nadrzędna nad prawem UE. Tak jak 🇵🇱TK.

Zgadliście, wg @konkret24 tego też nie wolno porównywać. ❌
Ile warty jest taki „fact-checking”?Każdy oceni sam.

Generalnie to zjawisko: prezentowania 👉subiektywnych opinii👈 jako 👉zweryfikowanych faktów👈 pojawia się coraz częściej i szerzej. Dlatego warto zachować ostrożność w dawaniu wiary „fact-checkerom”– i sprawdzać samodzielnie.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Paweł Jabłoński

Paweł Jabłoński Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @paweljabIonski

11 Oct
Czwartkowy wyrok TK jest bardzo ważny i dlatego powinien być przedmiotem dyskusji o kształcie UE i standardach ochrony sądowej dla obywateli (zamiast straszenia „polexitem").

Zapraszam do zapoznania się z syntetycznym (9 min) stanowiskiem które przedstawiłem w imieniu @MSZ_RP.
Standard ochrony sądowej jest tu kluczowy. Zgodnie z Konstytucją RP sędziowie są niezawiśli i nieusuwalni – a ich wyroki nie mogą zostać podważone, za wyjątkiem kontroli przez sąd wyższej instancji.
Reinterpretacyjne orzecznictwo TSUE zmierza w przeciwnym kierunku – narzucania wymogów, których nie tylko w traktatach nie ma, ale które byłyby wprost sprzeczne z zasadą poszanowania dla różnych systemów prawnych (art. 67 TFUE).

Konsekwencja? Podważenie milionów wyroków 🇵🇱sądów.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(