Wat moet je doen als je als eerzaam lid van deze samenleving het Leven onmogelijk wordt gemaakt door diegenen die je ooit in goed
vertrouwen je stem gaf? Die moet je uiteraard het verder Regeren
onmogelijk maken! Dat verzuimen wij en masse!
We staan erbij en kijken ernaar, hoe onze grondrechten langzaam
maar zeker ons worden ontnomen, hoe het wurgkoord steeds strak-
ker wordt aangehaald en uiteindelijk ten grave worden gedragen!
Vreedzaam demonstreren helpt niet!
Voorzover dat wordt toegestaan door burgemeesters, die worden benoemd door de Regering en voor het overgrote deel solidair zijn
met hun beslissingen. Dat geldt nog meer voor de Rechters. Pro-
beer maar eens een rechtszaak aan te spannen!
Zie ook hoe de ene motie na de andere tegen Regeringsvoorstellen
worden weggestemd in de Tweede Kamer. Met steun van de zgn. ,
Oppositie partijen, om welke reden ook. Controleer dan ook of jullie
kandidaat wel stemt conform jullie ideeen!
Volksvertegenwoordigers stemmen zoals hun Partij dat wenst en niet zoals wij dat zouden willen. Kijk maar naar de uitslagen van de
hoofdelijke stemmingen. Neem motie 35925-103, ingediend door van Houwelingen. Invoering Sociaal Kredietsysteem. 07-10-21.
Verworpen met 65-72 stemmen. Weer een stap dichter bij de abso-
lute gehoorzaamheid en onderwerping aan het Gezag! Naar de
nieuwe slavernij, de mens als marionet, als ledepop, die danst naar
de grillen en grollen van onze Grote Leiders!
Zelf fanatieke aanhangers van Een Groot Verenigd Europa, tevens
trouwe vazallen van de zwaargestoorde ideeen van de megalomane
Klaus Schwab. Die vlgs. recente peilingen, bij nieuwe verkiezingen
geen schijn van kans hebben. Met of zonder opportunisten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

15 Oct
Met de komst van de herfst slaan de verkoudheids virussen weer
toe. Daarvan zijn er meer dan 200 verschillende soorten bekend.
30 tot 80 % behoren tot de Rhinovirussen . Het RSV virus is berucht
omdat het ook de onderste luchtwegen kan aantasten.
Met het hoogste risico voor kinderen beneden de zes maanden en de risicogroepen met een verzwakt immuun systeem, waaronder
ouderen boven de 70 jaar. Bekende andere verwekkers zijn adeno-
en entero virussen. Ook het Corona virus in bescheiden mate.
De belangrijkste symptomen zijn een loopneus, keelpijn, koorts en hoesten. Bij complicaties, als bij een bacterieele superinfectie , schrijft de huisarts antibiotica voor. Veruit de meeste gevallen genezen binnen een week zonder medisch ingrijpen.
Read 7 tweets
14 Oct
Beoordeel vanaf nu, de door jou uitgekozen candidaat alleen op
zijn of haar stemgedrag bij hoofdelijke stemmingen. Niet op woor-
den maar op daden. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt! Geld dat stom is, maakt recht wat krom is!
De psychologische oorlog die onze zgn. redders voeren lijkt alleen
onschuldiger. Als wapen gebruiken zij een virus. Geen bommen en granaten. Bovendien zorgen zij voor Brood en Spelen, zoals de Ro-
meinse heersers het Volk zoet hielden.
Hun methoden zijn alleen veel valser. Die berusten op louter bedrog
en op geestelijke intimidatie, die op angst zijn gebaseerd. Hun wapen is de injectiespuit. Daarmee penetreren zij het menselijk li-
chaam met lichaamsvreemde stoffen. Pure verkrachting!
Read 5 tweets
13 Oct
We leven in een Land, waar de Democratie in zorgwekkende staat
van ontbinding verkeerd, waar Vrijheid en Onafhankelijkheid op de
Intensive Care liggen, verzorgd door onderbetaald, langdurig mis-
bruikt verzorgingspersoneel in opstand.
Waar vrije, onafhankelijke, zelfstandig oordelende mensen, op aller-
lei manieren worden gedwarsboomd, getreiterd en worden uitge-
maakt voor alles wat lelijk is, worden uitgesloten van allerlei maat-
schappelijke activiteiten en als Untermensch neergezet.
Terwijl meelopers, wegkijkers, collaborateurs als de Staatsmedia,
profiteurs, de echte ellendelingen, rijkelijk worden beloond met aan-
trekkelijke, dik betaalde baantjes, subsidies en andere voorrechten.
Vriendjespolitiek, of ook wel Corruptie genoemd.
Read 7 tweets
12 Oct
Op Internet, Safari of Google: matthijsschoemacher.com plaatste
ik enige tijd geleden 28 artikelen, gericht tegen de al jarenlange overheersing van de Overheid van haar onderdanen. Een
daarvan is : Gezag, Macht en Machtsmisbruik.
De Geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Nog vers in het geheu-
hen liggen dictators, grootheidswaanzinnigen, gewetenloze massa-
moordenaars als Adolf Hitler en Jozef Stalin, met zeker 50 miljoen
doden en ontelbare andere slachtoffers op hun naam.
Hitler rechtvaardigde zijn gruweldaden op de vermeende superio-
riteit van zijn Germaanse “ Herrenvolk”, waarmee hij de hele Wereld
wilde onderwerpen aan en in zijn “ Derde Rijk”. Onder zijn Gezag.
Ausradieren die Untermenschen! Mein Kampf!
Read 7 tweets
18 Sep
Een van de opvallendste bijverschijnselen van deze griepepidemie
is wel de afwezigheid van het influenza virus. Nog maar goed 400
gevallen in 2020, ook in dit jaar vrijwel afwezig. Dank zij de corona-
maatregelen, zeggen onze gezondheidsgoeroes.
Ook van de andere talloze griepverwekkers wordt niets gehoord. Volgens boze tongen komt dat, doordat ieder symptoom dat maar
enigszins op griep lijkt, iedere snotneus, ieder kuchje, onmiddellijk
geduid wordt als Covid 19. Het hele jaar door.
Voeg daarbij de miljoenen nieuwe besmettingen dagelijks, die sinds
eind September met de wondertest worden aangetoond, ( duizen-
den op een handjevol niet eens zieken), en iedere dombo moet toch
het nut van de maatregelen inzien.
Read 7 tweets
17 Sep
Ik ben geen voorstander van vaccins die worden ingezet tegen een
net ontdekt virus als Covid 19, eind December 2019. Het inzetten
van een nieuw vaccin kost jaren van voorbereiding en proefne-
mingen, die zijn er niet voor niets.
Hetzelfde geldt voor een middel als Sinovac, momenteel in het mid-
delpunt van de aandacht. Van de enkele tientallen vaccins die wel met succes worden ingezet is bewezen, dat zij na vele jaren inspan-
ning, veilig en efficient kunnen worden ingezet.
Bovendien is een vaccin een product dat door het Immuunsysteem
wordt gezien en aangevallen als lichaamsvreemd, dat moet worden
uitgeschakeld. Voor onbekende, acute ziekte verwekkers moet maar worden afgewacht wat een nieuw vaccin doet.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(