La Dieta Mediterània es posiciona com la dieta més saludable i més sostenible en la COP19 Globus terraqüi amb Europa i Àfrica

Obro un fil explicant el perquè:

#AlimentacióSostenible #SostenibilitatAlimentària #Sostenibilitat #DietaMediterrània #Nutrició
La @FAO defineix les diete sostenibles com " aquelles dietes amb baix impacte ambiental que són nutricionalment adequades, econòmicament factibles, culturalment acceptables, accessibles, saludables i segures"
@FAO En diversos estudis s'ha demostrat que el consum elevat de productes animals, sobretot la carn vermella i els làctics, i ultraprocessats, provoca una major empremta ecològica, d'aigua i de carboni (Truzzi, 2020), i al contrari amb els productes vegetals i poc processats.
@FAO La Dieta Mediterània es basa en un alt consum de productes d'origen vegetal; un consum moderat d'aus, ous i peix; i una menor ingesta de carn vermella, dolços i productes làctics. Els seus trets són: l'ús productes frescos, poc processats, de proximitat i temporada.
@FAO A més, compleix els altres requisits: és culturalment acceptable, econòmicament factible, segura, accessible i saludable. La nova piràmide de la dieta Mediterrània revela la seva dimensió saludable-sostenible, així com el social:
#PiràmideAlimentària #SostenibilitatAlimentària

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anna Casillas

Anna Casillas Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(