#فالس_فلگ به سبک روسی!!
این دو چهره مشعشع #شیخ_مجاهد و #شیخ_محمد_کاشف‌الغطا مردم رو جمع میکنند و با بیل و کلنگ به ارتش روسیه تزاری حمله میکنند که وااسلاما! روسهای کافر مانع #کونشوری در بلاد قفقاز و... شده اند! خب طبیعتا با شلیک چند گلوله توپ شیوخ حاضر در صحنه تنبانشون رو خراب
و فرار میکنند! البته کار به اینجا ختم نمیشود اینبار روسها آخوندها را دنبال میکنند و #تبریز و #ارومیه را هم اشغال میکنند. دربار ایران از انگلستان کمک میخواهد چون طبق تعهد انگلیس موظف به حفاظت از ایران بود. انگلیس میگوید: #بیلاخ!! تعهد ما دفاع در مقابل تجاوز بوده شما آغازگر جنگید!
در ۲۰۰۸ #تجزیه_طلبان دولت گرجستان را تحریک و گرجستان حمله میکند و روسها هم بلافاصله #اوستیا و #آبخازیا را اشغال میکنند. در شورای امنیت سازمان به گرجستان میگویند #بیلاخ! شما آغازگر جنگ بودید! در ۲۰۱۴ در جریان اشغال #کریمه به دولت اوکراین گفتن #بیلاخ شما آغازگر جنگ بودید و جالبه
بدونید #ارمنستان و #آذربایجان از اشغال کریمه حمایت کردند! یعنی منطقه ایی که سعی میشود سه راهی ایران و ترکیه معرفی شود هم حیاط خلوت و #منطقه_حائل روسهاست که درموردش گفته ام. الان دوباره تنش بین #تجزیه_طلبان اوکراین و دولت بالا گرفته و باز همون نقشه به قدمت بیش از یک قرن در دستور
کار است. نهایتا دوباره به اکراین میگویند #بیلاخ شما جنگ را شروع کردید! ببینید دوستان #تجزیه_طلب دشمنی شبیه ما در بین خود ماست. هیچ تجزیه_طلبی دوست ما نیست. دیر یا زود در زمان و شرایط مناسب زهر خود را خواهند ریخت و وقتی حق خود را بخواهید میگویند #بیلاخ شما جنگ را شروع کردید!!✋

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shayan_fighter

Shayan_fighter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SHAYAN_fighter

Feb 5
پوست اندازی چگونه است!؟ چطور سیستم بعد از فروپاشی خود را بازتولید میکند!؟ #رشتو
فروپاشی سیاسی مرحله بعد از فروپاشی اقتصادی و یک مرحله قبل از #براندازی است. آگاهی به تفکیک بین این سه مرحله مهم است چون عمدتا عوام به اشتباه این سه مرحله را یکی میدانند. درصورتیکه در مرحله فروپاشی
نظام میتواند خودرا بازیابی کند! در این رشتو از روسیه مثال میزنم که دوبار در ۱۹۱۷ و ۱۹۹۱ فروپاشی شده و هربار از درون دوباره خودرا زائیده است!
پوست اندازی دقیقا کی اتفاق می افتد:
پاسخ: بعد از شکست ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی (جنگ یا مسابقه) منجر به #شکافت_بین_مردم_و_حکومت!
بازیابی رژیم فروپاشی شده شامل چه مراحلی است:
۱- کوبیدن جبهه مردم! رژیم درحال انحلال فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را چنان افزایش میدهد که مردم از مرگ به تب راضی شوند.
۲- وابسته کردن مردم به سیستم قبلی: رژیم کمونیستی مردم رو بطور کلی وابسته به فساد قبلی میکند. مثلا از طریق #کوپن
Read 19 tweets
Jan 29
پوتین تا کجا در اکراین پیش میرود؟ #رشتو
خاستگاه ملت روس مشخص نیست. از مغول تا اسلاو درصدی روس هستند! گفته میشود وایکینگها در طول رودخانه های شرق اروپا هر زنی را حامله کردند روس زائیده است! اگر لقب #بیوطن واقعا برازنده یک ملت باشد روسها برازنده آنند. حیثیتی ترین قسمت ماجرا
اینجاست که قدیمیترین شهر روسها یعنی کی‌یف اکنون خارج از خاک روسیه است. کی‌یف یکی از ۱۲ شهر قهرمان روسها و اولین پایتخت آنهاست. بعلاوه اینکه ۲۰% جمعیت اکراین کاملا روس هستند! روسیه و پوتین اکراین را میخواهد همیشه میخواستند و اکنون یکی از بهترین فرصتهاست. اکراین خط مقدم روسیه بوده
هیتلر و ناپلئون با حمله به اکراین سرنگون شدند! امروز روسیه میداند که اوکراین تنهاست! تمام سیگنالها هم همین را نشان میدهد. آغاز جنگ چیزیست که آمریکا نمیخواهد و روسها هم با اطلاع از ضعف آمریکا بر مواضع خود پافشاری میکنند. مربع نظامی، اقتصادی، دیپلماسی و انرژی چهار وجه درگیری دو طرف
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(