சங்க காலத்தில் #பொற்றொழில்!

உலோகங்களில் உயர்ந்தது பொன். ஈரம், காற்று ஆகியவற்றால் ஒளி மங்குதல் இல்லாமையானும், அமிலம் போன்றவற்றில் கரையாத் தன்மையானும் #பொன் உயர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

பண்டைக் காலம் முதலே அறியப்பட்ட உலோகம் #பொன்.
இவ்வுலோகம் #பொன் என்றும் #பொலம் என்றும் இரு சொற்களால் சங்க இலக்கியங்களில் பயிலப்படுகிறது.

"யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம் பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும்" (அகம் 149:9,10)

▪︎ கறி - மிளகு

#யவனர் செய்த அழகு மிகு மரக்கலங்கள் #பொன் கொணர்ந்து இறக்கி, #மிளகு ஏற்றிச் செல்லும்.
'ஆய்பொன் அவிர்இழை தூக்கி யன்ன' (அகம்- 364:4)

(சிவந்த பொன்னினால் ஆகிய அணிகலன்களைத் தொங்க விட்டாற் போல)

மேற்கண்ட அடிகளில் #பொன் என்னும் சொல் ஆட்சி பெற்றுள்ளது.

பொதுவாக #இரும்பு போன்ற உலோகங்களையும் #பொன் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவதைச் சங்கப் பாடல்களில் காணலாம்.
'மின்மினி மொய்த்த முரவுவாய் புற்றம் பொன்எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி' (அகம் - 72:3,4)

புற்றுகளின் மேற்புறத்தில் திரியும் மின்மினிகள், இரும்பைக் காய்ச்சி அடிக்கும்போது தோன்றும் தீப்பொறிகள் போல்வன.

இப்பாடலடியில் உள்ள #பொன் என்னும் சொல், இரும்பைக் குறிப்பதாம்.
'நிலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலந் தொடிக் குறுமகள்' (அகம் - 219:20)

(நான் நலம் பேணி வளர்த்த, பொன்னாலான தொடி அணிந்த என் இளமகள்)

'பொலன் செய் கிண்கிணி நலம்பெறு சேவடி' (அகம் - 254:3)

(பொன்னாற் செய்யப்பட்ட கிண்கிணிச் சதங்கை, அழகு செய்யும் சிவந்த அடிகள்)
இவ்விரு அடிகளிலும் #பொலம் என்ற சொல் ஆட்சி பெறுதல் காணலாம்.

பொன் தனிம நிலையிலேயே காணப்படும் உலோகம்.

பொற்படிவுகள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை.

கருநாடகத்தில் #கோலார் தங்க வயல்கள் இருப்பதும் நாம் அறிந்தது.

#யவனர்கள் தம் மரக்கலங்களில் #பொன் கொண்டு வந்தனர். Image
(மேருமலையிலே பிறந்த மாணிக்கமும் பொன்னும் என்பது பொருள்) என்னும் இரு பாடல் அடிகளும், பிற இடங்களிலிருந்து பொன் தமிழ்நாட்டுக்குத் தருவிக்கப்பட்டது என்பதை உணர்த்துவன.

▪︎ நால்வகைப் பொன்:

#பொன் நான்கு வகைப்படும், அவையாவன:
• சாதரூபம்
• கிளிச்சிறை
• ஆடகம்
• சாம்பூந்தம்
இந்நான்கில் #சாதரூபம் தெய்வத் தன்மை வாய்ந்தது, சிவபெருமானிடமிருந்து பெறப்பட்டது என்பர்.

'மலைபயந்த மணியும் கடறுபயந்த பொன்னும் கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்' (புறம் - 377:16, 17)

▪︎ கடறு-காடு
மேற்காணும் இவ்வடிகளுக்கு மலையிலிருந்து பெறப்பட்ட மணி, காட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட பொன், கடலிலிருந்து பெறப்பட்ட முத்து என்று உரை கூறிச் செல்வர் ஆசிரியர்கள்.

மலை என்றது மேரு மலையையும், கடல் என்றது தென்பாண்டி நாட்டைச் சார்ந்த கடற்பகுதியையும் குறிப்பது என்பது யாவரும் அறிந்தது.
காடு என்றது மேரு மலையைச் சார்ந்த காடு என்று பொருள் கொண்டு நிறைவு எய்தலாம்.

தங்க வயல்கள் நிறைந்த #கோலார் மைசூர் பகுதியைச் சார்ந்தது.

#மைசூர் நாட்டுப் பகுதி #எருமைநாடு எனவும் பதிவுகள் உண்டு.
புறப்பாட்டு அடிகள் கூறும்,

'கடறு பயந்த பொன்' (கடறு அவ்வூரைச் சார்ந்தோர் #எருமையூரர் என்றும் அழைக்கப்பட்டமைக்கான - காடு) மேருமலையைச் சார்ந்த காடு என்றோ,

அன்றைய எருமை நாட்டு (மைசூர்) பகுதியைச் சார்ந்த காடு என்றோ இருவகையானும் பொருள் கொள்ளலாம்.
'செந்நீர்ப் பசும்பொன் புனைந்த பாவை' (மதுரைக்காஞ்சி:410,411)

இவ்வடிக்குச் சிவந்த நிறமுடைய #கிளிச்சிறை என்னும் பொன்னாலியற்றிய பாவை என்று பொருள் கொள்வர்.

மற்றொரு வகையான ஆடகத்திற்கு இது போன்ற பதிவுகள் இல்லை.
'நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிர் இழை' - (திருமுருகாற்றுப்படை:18)

#சம்பு என்பது நாவல் மரத்திற்கான வடமொழிச்சொல்.

சம்பு நதி என்ற நதியின் இருமருங்கிலும் நாவல் மரங்கள் இருப்பதால் அதன் கனி நதி நீரில் விழும்.

அத்தகைய நதியின் கண் தோன்றும் பொன் ஆதலின் #சாம்பூந்தம் என்ற பெயர் பெற்றது.
காவிரி பொன்னி என்ற பெயர் பெற்றாற் போல எனலாம்.

▪︎ சொக்கத் தங்கம்:

மற்றைய உலோகங்கள் ஏதும் கலவாது, தூய நிலையில் உள்ள தங்கம், நெகிழும் தன்மையது. செம்பு கலந்த பொன்னின் நெகிழ்ச்சி குறைவு. தூய தங்கத்தின் நெகிழ்ச்சி மிகையானது.

'தாஇல் நன் பொன் தை இய பாவை' (அகம்-212:1)
மேற்காணும் அடியின் பொருள் தூய்மையான அல்லது மாற்று உயர்ந்த பசும் பொன்னினாலே வடித்தெடுத்த நெகிழ்ச்சி மிக்க பாலை போன்றவள் என்பதாம்.

மாற்று உயர்ந்த பொன்னின் நெகிழ்ச்சி மிகையானது என்ற நுட்பத்தைச் சங்க காலத்தில் மக்கள் அறிந்திருந்தனர்.
▪︎ பொன்னின் மாற்று காணல் (#கட்டளைக்கல்):

பொன்னாலான அணிகள் செய்ய, பொன்னுடன் செம்பு கலந்து உருக்குவர்.

செம்பின் அளவுக்கேற்ப அப்பொன்னின் மாற்று குறையும் அல்லது கூடும்.

22 கேரட் பொன் என்றால் கூடுதல் 24இல், தங்கம் 22 பங்கு, செம்பு 2 பங்கு.
இன்றைய நிலையில் 91.6 கே.டி.எம். என்பது 22 கேரட், 22/24 100 = 91.6% தூயபொன், 8.4% செம்பு.

இதனையே 'மாற்று காணல்' என்பர். இதை அறிய இன்றைக்குப் பயன்படுவது #உரைகல் (Touch Stone) என்பதாகும்.

சங்க காலத்தில் இக்கல்லை #உரைகல் / #கட்டளைக்கல் என்ற இரு பெயர்களாலும் அழைத்தனர்.
'பொன்காண் கட்டளை கடுப்ப' (பெரும்பாண்: 220)

- பொன்னை உரைத்து மாற்றுக் காணும் உரைக்கல்லை ஒப்ப

'தாதுஉக பொன்னுரை கட்டளை கடுப்ப' (அகம்- 178:10,11)

- பொன் உரைத்து மாற்று அறியும் கட்டளைக் கல்லினை ஒப்ப
ஏனைத் தொழில் ஒன்றும் அறியாச் சிறுவர்கள் #கட்டளைக்கல் போன்ற அரங்கை வட்டினாலே கீறி நெல்லிக் காயை வட்டாகக் கொண்டு ஆடினர். Image
நறவம் பூவின் (#பிடவமலர்) நன் மணமுள்ள மகரந்தப் பொடியில் அளைந்த வண்டு, பொன் உரைகல் போன்ற பொன்னிறப் புள்ளிகளைப் பெற்றது.

'மின்னின் தூவி இருங்குயில், பொன்னின் உரைதிகழ் கட்டளை கடுப்ப, மாச்சினை நறுந்தாது கொழுதும் பொழுது'
(குறுந்தொகை - 192: 3-5)

- நன்று.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

Apr 24
சங்ககாலத்தில் கண்ணாடி தொழில்நுட்பம்...!

#கண்ணாடி இரு வகையது. ஒன்று ஒளி ஊடுருவும் தன்மையது, மற்றொன்றோ ஒளியை எதிரொளிப்பது. பின்னதை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்பர்.

இவ்விருவகைக் கண்ணாடிகளுமே சங்ககால மாந்தர் அறிந்தவை, பயன்படுத்தியவை என்பனவற்றைச் சங்கப் பாடல்கள்வழி அறிகிறோம். ImageImage
திருப்பரங்குன்றின் மீது, பேரழகு படைத்த ஆடல்மகள் ஒருத்தி கள்ளுண்ட மயக்கத்தில் நடனமாடுகிறாள்.

ஆடல்மகள் அழகிலே தன் கணவன் மயங்கிவிடுவானோ என்று அஞ்சிய ஒருத்தி, தன் கணவனைச் சினந்து நோக்குகிறாள். Image
மற்றொருத்தி அந்நாட்டிய மகளிலும் தன்னழகு கூடி இருப்பின் கணவன் தன்னைப் பிரியான் என்று நினைத்துக் கண்ணாடியில் பார்த்து, தன்முகம், அணிகலன் ஆகியவற்றைத் திருத்திக் கொள்கிறாள்.

தலைவியின் தோழிகள் கேட்குமாறு, காதற்பரத்தை கூறுமாறு அமைந்த பாடல் மற்றொன்று. Image
Read 16 tweets
Apr 17
பழந்தமிழர்களின் #கட்டுமானவியல் தொழில்நுட்பம்!

சங்க காலத்தில் வானத்தைத் தொடும் வனப்புறு அரண்மனைகள், உயர்ந்த மதிற்சுவர்கள், காற்று உள்ளே வர சன்னல்கள் பொருத்தப்பட்ட இல்லங்கள், குழாய்களை மண்ணுக்குள் புதைத்து நீர்கொண்டு செல்லும் அமைப்புகள் இருந்தமையைச் சங்கப்பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.
#அரண்மனைகள்
அக்காலத்தே அரண்மனைகள் எவ்வாறு அமைந்திருந்தன என்பதைப் பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாய #நெடுநல்வாடை வழிக் காண்போம்.
க) மனை அமைப்பு:

#அரண்மனை அமைக்கும் முன், நல்லதொரு நாளில் நல்ல நேரத்தில் மனைநூலில் கண்டவாறு மனையைப் பிழை ஏதும் வாராமல் நூலிட்டு அளந்து, அரண்மனைக்குத் திருமுறைச் சாத்துச் செய்வர் என்பதைக் கீழ்க்கண்ட அடிகள் புலப்படுத்தும்.
Read 10 tweets
Apr 13
வைகைப் பெருவழி!

ஆற்றங்கரை வழியாகச்சென்ற வைகைப் பெருவழியை வைகைவெளியில் கிடைத்த தொல்லியல் சான்றுகள், சமணத்தடயங்கள் மூலமாகக் கண்டுகொள்ள முயல்வோம்.

முசிறி, தொண்டி, கொற்கை, அழகன்குளம், பூம்புகார், அரிக்கமேடு, கோடிக்கரை முதலிய துறைமுகங்களிலிருந்து மதுரைக்குப் பெருவழிகள் சென்றுள்ளன.
வட இந்தியாவிலிருந்து மதுரை வழியாகக் கன்னியாகுமரி வரை வரும் தட்சிணப் பெருவழியும்,

பாலக்காட்டுக் கணவாயிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வந்து மதுரை வழியாக ராமேஸ்வரம் செல்லும் பெருவழியும்,

கொங்கு நாட்டிலிருந்து அயிரை மலை, பழநி வழியாக மதுரைக்குச் செல்லும் கொங்குப் பெருவழியும்,
கொடைக்கானல் மலை நாட்டிலிருந்து மதுரைக்குச் செல்லும் மலைநாட்டுப் பெருவழியும்,

சோழ நாட்டிலிருந்து பொன்னமராவதி, திருமயம் வழியாகவும், கிழக்குக் கடற்கரையை ஒட்டி மணல்மேல்குடி வழியாகப் பாண்டிய நாட்டிற்குள் நுழையும் பெருவழியும்,
Read 7 tweets
Apr 12
பண்டைய பெருவழிகளும், வைகைப் பெருவழியும்...!

வழிகளைக் குறிப்பதற்கு இலக்கியங்களும், கல்வெட்டுகளும் பல்வேறு சொற்களைக் குறிப்பிடுகின்றன.

அவற்றில் அத்தம், நெறி, வழி, இட்டுநெறி, பெருவழி ஆகிய சொற்கள் சங்க இலக்கியங்களிலும், காவியங்களிலும் பயின்று வருகின்றன.
சங்க இலக்கியத் திணைக்குடி வாழ்வில் தலைவியைக் காண #இரவுக்குறி செல்லும் குறிஞ்சி நிலத்தலைவன் சென்று வந்த வழி பற்றிக் குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்கள் பேசுகின்றன.

முல்லை நிலத்து ஆயர்கள் கால்நடைகள் மேய்த்து வந்த வழியும், முல்லை மகளிர் தயிர் விற்கச் சென்ற வழியும்...,
மன்னர்கள் போர் முடித்து நாடு திரும்பும் தேர் வழியும் முல்லைப் பாடல்கள் பேசுகின்றன.

தலைவியும் தலைவனும் உடன் போக்குச் சென்ற அத்தமும், தலைவன் பொருள் தேடச் சென்ற சுர வழிகளும், மொழிபெயர் தேயத்து வழிகளும், உமணர்களும், வணிகச் சாத்துகளும் சென்ற வணிக வழிகளும்....
Read 28 tweets
Apr 11
A Thread on Standards of Moral Conduct...!

Early Tamil society had evolved some conception of true love and norms of moral conduct. The lapses and the protests they provoked reveal the ideals held in view.

The virtues of immaculate love and true partnership in life between...
...the husband and wife find their echo in several verses of #Narrinai. One of these states that even poison offered by a real lover would not be rejected: (Stanza 355).

In passing it may be mentioned that below lines bear a tinge of similarity with the precept in Kural-586.
Love of a high order which promotes unbounded courage and unselfish sacrifice was known and appreciated.
Read 20 tweets
Apr 10
சங்ககால உணவின் பண்பாடு!

#உணவு என்பதைப் பண்பாடு என்னும் முழுமையின் ஒரு
பகுதி எனக் கொள்வோமானால், அதனைக் குறைந்தது இரண்டு வகையான கண்ணோட்டத்துடன் அணுகலாம்.

பண்பாடு என்பது ஒரு சமூகம் அது வாழ்வதற்காக ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் தகவமைப்பு முறை என்று அணுகுவது ஒருமுறை.
மாறாக, வாழ்வதற்கான அறிவு முறையின் வெளிப்பாடு என்று அணுகுவது மற்றொரு முறை.

சங்ககால உணவு முறையிலும், அதன் அடிசில் கலையிலும் தொடர்ச்சியான பண்பாட்டுப் பொருண்மைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பரிணமித்து இறுதியில் மருதத்திணையில் அது அறுசுவை உணவாகப் பரிமாணம் பெற்றது.
தொடக்கத்தில் சமைக்காத பச்சை இறைச்சியைத் தின்ற #பச்சூன் (பசுமையான ஊன்: பெரும்பாண். 283) தொடங்கி,

காட்டில் இயற்கையாக எழுந்த தீயில் இறைச்சியை #வக்கி (வதக்கி: மலைபடு. 247-250) உண்ட பின்னர்,

நெருப்பைக் கண்டுபிடித்து அதில் சுட்டுத் தின்னும் முறையை உருவாக்கினார்கள் (புறம். 319: 8).
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(