بیست دلیل بر تناقضات رفتاری و فکری معترضان و اغتشاش گران در #فتنه ۱۴۰۱
۱-این جماعت به امور محترم هزار ساله یک ملت احترام نمی گذارند، لذا راه بجایی نمی‌برند.
۲-این جماعت به اجبار حجاب خود معترض اند، در حالی که چادری ها و مذهبی ها را به سمت بی حجابی اجباری می‌کِشند.
#مهسا_امینی
بیست دلیل بر تناقضات معترضان و اغتشاش گران
۳-این جماعت مدعی ایرانیت و معارضه با #عرب اجنبی اند، در حالی که تماما به تفکرات اجنبی #غرب تکیه دارند.
۴-این جماعت بجای جذب فکری مردم، با آتش زدن مامور و بستن راه و ایجاد رعب و آتش زدن اموال عمومی دنبال پیشبرد اهداف شان اند.
#مهسا_امینی
بیست دلیل بر تناقضات اغتشاشگران
۵-این جماعت در دشمنی با ج اسلامی همزبان ولی در اهداف و هویت خود در تفرقه کامل اند، از سلطنت طلب تا مذهبیون یواش و..
۶-این جماعت با حربه اخلاق و آزادی آمدند، اما آتش زدن مامور و کشیدن چادر از سر زنان و.. ضد اخلاق است و راه منافقین است.
#مهسا_امینی
بیست دلیل تناقضات فتنه گران
۷-این جماعت با مظلوم نمایی آمدند اما بعد کاهش همراهی مردم به کارهای ظالمانه رو آوردند.
۸-اینها مدعی آزادگی و انسانیت شدند، اما آتش زدن عکس قهرمان ملت و حمله دهها نفری به سرباز و آتش به کتاب فکری ۸۰٪ افراد ملت، خلاف اندیشه ورزی و آزادگی است.
#مهسا_امینی
بیست دلیل تناقضات معترضین
۹-اینها مدعی کرامت #زن اند. اما غرب که الگوی آنهاست چه رفتاری با زن دارد؟ میلیونها صفحه سکس و ازدواج با حیوانات چیست؟
۱۰-اینها مدعی‌اند پوشیدگی زن و نگاه اسلام ضد کرامت است. عفاف با #حجاب بیشتر است یا کمتر؟آرامش زن در جامعه با کدام بیشتراست؟
#مهسا_امینی
بیست تناقض معترضین
۱۱-این جماعت مدعی اند، در قبال پوشش زنان سختگیری می‌شود. آیا واقعا این‌گونه است؟ حکومت با اشخاص بد #حجاب کاری ندارد. فقط با ۲۰٪ افراد بی حجاب فاحش، صرفا برخورد ساده ای داشته.
۱۲-آیا پوشش فراگیر جنسی در جامعه، موافق خانواده و فرهنگ و صنعت و علم است؟
#مهسا_امینی
بیست تناقض فتنه گران
۱۳-از لیدرهای اینها م علی‌نژاد میگوید اگر یک فرد در کشور پی بی حجابی باشد ادامه میدهد، قانون ستیزی و دیکتاتوری اقلیت، بدتر از دیکتاتوری اکثریت است.
۱۴-لیدرهای اینها اکثرا خارج نشین اند و باوجود ادعای اکثریت، حاضر به حضور وهزینه مثل معترضین نیستند.
#مهسا_امینی
بیست تناقض فتنه گران
۱۵-لیدرهای خارج نشین اینها هیچ احترامی برای #پلیس میهن و اموال عمومی قائل نیستند. در حالی که در کشورهای محل سکونت خود از کمترین اعتراض اجتماعی پرهیز می‌کنند.
۱۶-این جماعت با مظلومیت جلو آمده اما بعد کاهش همراهی مردم، به کارهای ظالمانه رو آوردند.
#مهسا_امینی
بیست تناقض فتنه گران
۱۷-این جماعت راه #فتنه۸۸ را می‌رود، که بجای حل مشکلات با قانون، سبب تحریم های گسترده اجانب بر کشور شد و مردم بیشتر متضرر شد.
۱۸-این جماعت ادعا می‌کند کار حکومت عاقلانه و خیرخواهانه نیست. آیا تبدیل یک کشته به ۴۰ کشته، در بستر اغتشاشات عاقلانه است؟
#مهسا_امینی
بیست تناقض اغتشاشگران
۱۹-این جماعت مدعی اند حکومت وجودشان را نادیده گرفته، آیا آنها وجود میلیون ها فرد مذهبی و انقلابی را در راهپیمایی ها نادیده نگرفته اند؟
۲۰-چرا قرآن و تصویر رهبر و حاج قاسم آتش می‌زنید؟ روش زندگی با اکثریت و دیگر تفکرات را بیاموزید. فعلا والسلام.
#مهسا_امینی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with المستغیث‌بالله⚘️🇮🇷

المستغیث‌بالله⚘️🇮🇷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(