المستغیث‌بالله⚘️🇮🇷 Profile picture
فقط‌ گناه‌ نکن، همه‌ چی‌ درست‌ میشه🌹 ت۱۳۶۲ مردمتاهل، کمی‌⚖️ کمی‌شوخ‌، خسته از بحث فلسفی با 🐄⚘
Oct 5 11 tweets 4 min read
آیا غرب و متفکران او اعتقادی به #دموکراسی دارند؟
۱- کانت: دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری است.
۲- سقراط : آیا موهوم پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خِرَد خواهد شد؟
۳- افلاطون: دموکراسی سمبل حکومت جاهلان است.
۴- هابز: دموکراسی اجرا شدنی نیست زیرا مردم با وعده فریفته می‌شوند. آیا غرب و متفکران او، اعتقادی به #دموکراسی دارند؟
۵- ارسطو : دموکراسی مظهر حاکمیت طبقه‌ پست جامعه و بدترین گونه‌ حکومت است.
۶-ماکیاولی: دموکراسی نظام بی‌ثباتی است و قدرت دولت را حفظ نمی‌کند.
۷-جان لاک: طرح لیبرال‌دموکراسی نمی‌تواند سرانجام موفق باشد و درون خود سبب دیکتاتوری است.
Sep 27 11 tweets 6 min read
بیست دلیل بر تناقضات رفتاری و فکری معترضان و اغتشاش گران در #فتنه ۱۴۰۱
۱-این جماعت به امور محترم هزار ساله یک ملت احترام نمی گذارند، لذا راه بجایی نمی‌برند.
۲-این جماعت به اجبار حجاب خود معترض اند، در حالی که چادری ها و مذهبی ها را به سمت بی حجابی اجباری می‌کِشند.
#مهسا_امینی بیست دلیل بر تناقضات معترضان و اغتشاش گران
۳-این جماعت مدعی ایرانیت و معارضه با #عرب اجنبی اند، در حالی که تماما به تفکرات اجنبی #غرب تکیه دارند.
۴-این جماعت بجای جذب فکری مردم، با آتش زدن مامور و بستن راه و ایجاد رعب و آتش زدن اموال عمومی دنبال پیشبرد اهداف شان اند.
#مهسا_امینی