Jacob Barfoed Profile picture
Jan 2 37 tweets 6 min read
Mange kommer i #dkpol debatten kommer med forslag til specifikke kapaciteter, som #dkforsvar bør styrkes med, men få gør det på baggrund af en trussels- og opgaveanalyse.
Derfor giver jeg her et (kort) bud på en analyse.
Vi skal i gang med en demokratisk debat. En tråd 🧵 1/34
2/34 FORUDSÆTNINGER: Ruslands grand strategiske mål er en omvæltning af den (vestlige) regelbaserede verdensorden, en forkastning af Helsingfors-erklæringen fra 1975, en tilbagevenden til stormagtspolitikken med tilhørende interessesfærer og en genetablering af et Storrusland...
3/34 Rusland udgør derfor en eksistentiel trussel mod Europas sikkerhed, økonomi, værdier og politisk stabilitet. Det er et eksplicit mål for RUS at få både EU og NATO til at bryde sammen, ligesom RUS søger at svække det liberale demokrati og tilhørende værdier overalt i verden.
4/34 Rusland har en hybrid strategi – i bund og grund en velintegreret grand strategi - hvor ikke-militære virkemidler kombineres med paramilitære og militære operationer.
5/34 Da Rusland er NATO militært underlegen i en langvarig konventionel krig, FORSØGER Rusland at kompensere på tre måder:
6/34 #1 ved at være stærke på de ikke-militære virkemidler: vildledning, propaganda, blackmail, spionage, sabotage mod infrastruktur, diplomatisk og økonomisk støtte eller pres, etc.
7/34 #2 ved at søge overlegenhed i tid og rum, fx evnen til hurtigt at mobilisere et stort antal landstyrker på grænsen til de baltiske lande, overlegne på langrækkende missiler og ved at kunne eskalere og de-eskalere en konflikt hurtigere end NATO kan træffe beslutninger.
8/34 samt #3 ved at være overlegne til at integrere deres grand strategi – altså integrere de militære med de ikke-militære virkemidler – via stærk central styring af magtapparatet og dermed strategiens delelementer. #3 udfordres dog af den udbredte korruption i Rusland.
9/34 Ruslands grand strategi er global og aktioner i Afrika og Arktis kan ikke ses separat. I Mellemøsten og Afrika har Rusland interesse i at skabe uro, som forårsager højere energipriser og flygtningestrømme mod Europa. jyllands-posten.dk/international/…
10/34 USA ser Kina som den eneste globale udfordrer af den vestlige liberale verdensorden. Derfor fokuserer USA militært på Kina og fortsat US støtte til NATO må forventes at være betinget af, at Europa selv kan håndtere den konventionelle militære trussel fra Rusland.
11/34 ANLYSE: FINLAND og SVERIGES NATO medlemskab ændrer styrkeforholdet på NATO nordøstlige flanke fundamentalt i alle domæner. Mest markant i landdomænet, hvor et russisk angreb på de baltiske lande vil kunne trues i flanken fra Finland. 99 % af Østersøens kystlinje er NATOs.
12/34 Nuværende NATO styrkemål til Danmark er udarbejdet uden hensyntagen til dette ændrede styrkeforhold, ligesom NATO nuværende forsvarsplaner ikke inkluderer Finland og Sveriges militær.
13/34 Derfor er NATO afskrækkelses- og forsvarsplaner baseret på at afskrække Rusland fra aggression ved at have troværdige evne og vilje til at TILBAGEEROBRE de baltiske lande og evt. dele af Polen, ikke til at FORSVARE disse.
14/34 Dette skyldes, at NATO for nuværende (eksklusiv Finland og Sverige) ikke kan opstille tilstrækkelige forsvarsstyrker på højt nok beredskab til, at et forsvar er troværdigt: NATO numeriske overlegenhed tager tid at mobilisere.
15/34 Afskrækkelse skabes ikke kun i samme domæne – fx landstyrker mod landstyrker – men også på tværs af domæner. Således kan effektive multidomæne operationer kompensere for NATO underlegenhed i landdomænet, hvis evnen til integrere joint fire, ISR, cyber & space er overlegen.
16/34 Det er en række alvorlige udfordringer ved NATOs nuværende planer: A) offensiv (tilbageerobring) kræver langt flere styrker end forsvar: Som tommelfingerregel kan 50K soldater forsvare effektivt mod 100K, mens det kræver 300K offensivt at besejre 100K.
17/34 B) Det er langt sværere at tvinge (compel) en modstander til at stoppe sin aggressionskrig, når den først er igangsat, end det er at afskrække modstanderen fra at starte krigen, af en række årsager:
18/34 Det er svært for en modstander at acceptere, at hans indledende cost/benefit analyse var fejlbehæftet. Modstanderen vil have en tendens til at søge bekræftelse af forudsætninger og ignorere tegn på fejlvurderinger.
19/34 Tab af ansigt for modstanderen – afledte politiske omkostninger ved at bøje af vurderes måske større end ved fortsat kamp og de tilhørende militære omkostninger.
20/34 Tendens til at modstanderen accepterer større og større omkostninger i en konflikt, ud fra en ”sunk costs” tilgang – hvad der er tabt er tabt, men hvordan ser det fremtidige regnskab ud?
21/34 C) En tredje væsentlig udfordring for NATO er, at Rusland vil sandsynligvis have iværksat sin aggression ud fra en vurdering af, at NATO i situationen er politisk svækket. Troværdig afskrækkelse vil afhænge af, at Rusland vurderer det sandsynligt, at NATO …
22/34 … kan opnå enighed om en tilbageerobringskrig - efter et russisk fait accompli, hvor kamphandlingerne er tilendebragt, før NATO er klar til modangreb, og hvor Rusland tilbyder forhandlinger mod politiske indrømmelser.
23/34 KONSEKVENSEN af pkt. 13-22 er, at NATO og dermed også Danmark bør opruste mhp. at kunne afskrække russisk aggression via troværdigt FORSVAR af den østlige flanke, særligt BALTIKUM qua det russiske mål om Storrusland. DETTE KRÆVER forsvarsstyrker, som…
24/34 … enten er fysisk til stede i Baltikum og Finland, eller troværdigt med meget kort varsel – under 30 dage – kan indsættes kampklar i Baltikum og Finland. Styrker fysisk til stede er alt andet lige mere troværdig afskrækkelse, end styrker som først skal deployeres.
25/34 Dette gælder både pga. usikkerheden om hvorvidt det rent faktisk politisk besluttes at deployere dem, og det gælder sårbarheden under selve deployeringen.
26/34 Den primære militære TRUSSEL MOD DANMARK er en multi-domæne missiltrussel (jf. FE trusselvurdering), som kommer fra skibe, ubåde, landbatterier og strategiske bombefly. TRUSSEL = vilje x evne x anledning.
27/34 Anledningen kan eksempelvis være en utilsigtet hændelse som eskalerer; som led i russisk aggression i Nordatlanten, fx mod kommunikationskabler på havbunden; eller som led i russisk aggression i Baltikum (fx hvis Rusland tror NATO er politisk splittet).
28/34 MÅL for russiske MISSILER vil være kritisk civil og militær infrastruktur, fx flyvestationer, strategiske havne, national C2 faciliteter og kommunikation, større broer samt energiforsyning. Specialstyrker og cyber vil forventeligt anvendes parallelt.
29/34 Rusland vil anvende Østersøflåden til at forhindre NATO adgang til Baltikum af søvejen og til at bidrage til luftforsvar (A2AD). Bornholm er strategisk interessant, da man herfra med missiler kan beherske minefelter og luftrummet nord og syd for øen;
30/34 endvidere udgør Forsvarets radarer på Bornholm en trussel mod russisk evne til skyde krydsermissiler ubemærket mod Danmark og Vesteuropa.
31/34 OPGAVER for FORSVARET:
Opfylde NATO artikel 3 forpligtelserne ved effektivt at kunne forsvare Kongerigets territorium.
Opfylde NATO artikel 5 forpligtelserne ved at bidrage effektivt til NATO kollektive afskrækkelse og forsvar.
Selvsagt :-)
32/34 AFSLØRING:
Selv med 2% af BNP i 2030 bliver der IKKE RÅD TIL DET HELE.
Der VIL skulle prioriteres mellem Nordatlanten/Arktis (Artikel 3 og 5) og Baltikum (Artikel 5).
Artikel 3 irt. (Syd-) Danmark kan IKKE nedprioriteres, da det er en forudsætning for evnen til Artikel 5
33/34 VALGET er POLITISK.
Begge prioriteter kan forsvares.
Som tungtvejende faktorer bør dog indgå, hvad vi tror vi KAN bemande på det rette beredskab jf. pkt. 24; dernæst om vi VIL bemande det valgte – altså trække arbejdskraften væk fra arbejdsmarkedet med den pris det har.
34/34 Andre væsentlige aspekter kunne være hvor der er størst synergi mellem kapaciteter påkrævet til nationalt forsvar jf. Artikel 3 og mulige danske artikel 5 bidrag til NATO;
og – ikke mindst - optimal synergi med det danske samfunds styrkepositioner.

Godt nytår!
35/34 BONUS: En sidste væsentlig faktor er, i hvilken grad de danske Artikel 5 bidrag til NATO 5 er kapaciteter, som gør NATO mindre afhængig af USAs strategiske enablers.
Bemærk at man skal trykke “vis svar” når man vil læse 32/34 og frem…🤬
Tråden har sit eget liv…🤬 I skal muligvis trykke på 31/34 tweetet for at kunne se 32 og frem

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jacob Barfoed

Jacob Barfoed Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(