Æ👑🆘Iran Profile picture
May 1 15 tweets 20 min read Twitter logo Read on Twitter
◽️جمهوری انگلیسی◽️
1/15 رشتو
♦️شاه چارلز اول، پادشاهی که قرار #نبود شاه بشود و او را "بچه چارلز" مینامیدند.
⬅️اما با مرگ برادرش وارث تاج و تخت شد.
⬅️مثل پدرش بسیار مذهبی
⬅️پادشاهی سمتی الهی از خداوند میدانست
✅️آنهم در دوران ظهور کالوین
✅️موج پروتستانیزم اروپا
@SamanthaIrani ImageImageImageImage
⬅️وضع قوانین سختگیرانه اقتصادی شاه ✔️تامین مخارج نبرد اسپانیا و فرانسه
⏮️از کشورهای مشترک المنافع #ایرلند و #اسکاتلند
✅️کم کم نارضایتی ها را علیهش گسترش داد
⬅️مداخلات سیاسی
⬅️اعتقاد به حق الهی شاه در حکومت
✅️حلقه وفادارانش را کوچکتر کرد.
@SamanthaIrani
2/15
#مهسا_امینی ImageImage
⏮️اعتقاد شاه به #مذهب و #کاتولیک بودنش در #تصمیماتش پیدا بود.
✅️پسا ازدواج با هنریتا ماریا شاهدخت #کاتولیک فرانسوی
✅️گماردن ویلیام لود بعنوان اسقف اعظم #کانتربری و #مشاور خودش
⭕️پیشنهاد ویلیام لود مبنی بر اصلاحات مذهبی مقدمه #جنگ_داخلی انگلستان شد⭕️
@SamanthaIrani
3/15 ImageImageImage
شاه چارلز ریشه ای اسکاتلندی داشت پس⬇️
🟥بدستور شاه، مقرر شد کلیسای پروتستان اسکاتلند تغییر کند و آموزه های #کاتولیک وابسته به کلیسای لندن تدریس شود🟥
❌️این دستور کاتالیزور شورشها بود❌️
4/15 ImageImageImageImage
✅️الیور کرامول
1️⃣اسکاتلندی
2️⃣پروتستان
3️⃣نابغه نظامی
❌️خونین ترین نبرد در خاک انگلستان، نبرد #نیزبی در جون 1645 رهبری کرد❌️
⬅️نبردی ایدئولوژیک
▫️پروتستان در برابر کاتولیک
▫️برادر علیه برادر
◽️همیشه مذهب عمیقتر میبرد◽️
5/15 ImageImage
✅️با حمایت #کاتولیک ها از #شاه چارلز اول
⬅️نبرد ایدئولوژیک #مذهبی تبدیل به شورشی علیه #حکومت شد
◽️جمهوری ❌️ پادشاهی◽️
✅️در سال 1646 چارلز اول توسط کرامول دستگیر شد
✅️هرچند درگیریها تا 1949 ادامه یافت
❌️انگلستان برای نخستین بار از اشغال رومیان، بدون پادشاه شد❌️
6/15 ImageImageImage
⬅️دسامبر 1648،مذاکرات صلح با پادشاه به نتیجه نرسید❌️
✅️تصمیم به ایجاد یک #دادگاه عالی برای محاکمه چارلز اول گرفته شد
⬅️اما پادشاه، #قانونی بودن دادگاه مورد سوال قرارداد.
⬅️قضات حکم #خیانت صادر و چارلز اول در 30 ژانویه1649 #اعدام شد
✅️4 ماه بعد #جمهوری_انگلستان رسمی شد.
7/15 ImageImageImageImage
🟥در ماه های ابتدایی 1658، جمهوری نوین انگلیسی در #بحران بود.
✅️9ماه قبلتر
⬅️پسا یک دهه #جنگ_داخلی
⬅️سه سال قحطی
✅️نظامیان دخیل در پارلمان تازه شکل گرفته بقول شاعر اندرو مارول:
▫️بهترین نوع (حکومت) را خراب کردند
▫️پادشاهی قدیمی را ذوب کردند
▫️و در قالبی جدید آوردند
8/15 ImageImageImageImage
⬅️جمهوری انگلیس ریشه در
آرمانهای مذهبی و سیاسی داشت.
✅️در واقع رژیم برنامه ای مدون برای #انقلاب_فرهنگی داشت.
⬅️کرامول دیدی مذهبی به ▫️ملت▫️ داشت ✅️قوانین جدیدی وضع کرد
♦️جرم انگاری روابط جنسی
♦️ممنوع کردن تفریحات
♦️اسب سواری
♦️نوشیدنی
⬜️قوانینی برای پایداری رژیمی نوین⬜️
9/15 Image
⬅️رسومات در حکومت در حال #تغییر بود.
✅️در 1653، انگلیس ازحکومتی غیرمتمرکز و #مشترک_المنافع بدل به حکومتی مرکزی با #قیمومیت گردید.
🟥جمهوریخواهان این تمرکز قدرت را #خیانت به نسل 1649 دانستند.
✅️در سال 1657، حامیان حکومت متمرکز، پیشنهاد #تاجگذاری به کرامول دادند.
10/15 ImageImage
✅️حالا در این جمهوری تازه تاسیس
⚠️قوانین سختگیرانه علیه مردم طبقه پایین
⬅️در حالیکه عروسی دختر کرامول در قصر شامل رقص و موسیقی
✅️جشن های طبقه الیت بازگشتی به فستیوالهای گذشته
✅️دخالت نظامیان در پارلمان
✅️تضعیف اقتصادی دولت
⚠️دوستان کرامول آماده #خیانت میشدند.
11/15 ImageImageImage
✅️اوون بنوعی وزیر اخلاقی و مذهبی کرامول بود،
✅️در1657 درخواست تاجگذاری کرامول را به نظامیان پارلمان تقدیم کرد
⬅️اما کرامول نپذیرفت❌️ و دوستیشان بهم خورد.
🟥با مرگ کرامول،
⬅️اوون خواستار برکناری پسرش شد
✅️همانند دسامبر 1648، به همراه افسران طرح #کودتا ریختند.
12/15 ImageImageImage
⚠️این قمار آنها شکست خورد.
✅️آنها با #موفقیت ریچارد را برکنار کردند
⬅️به هزینه ازدست دادن کنترل لندن
⚠️خلا ایجاد شده در قدرت، حکومت را #ناپایدار کرد
⬅️خطر #جنگ_داخلی_سوم کاملا حس میشد
⬜️ژنرال مانک، ارتش اسکاتلند را از جمهوریخواهان #تصفیه کرد و به سوی جنوب لشگرکشی کرد⬜️
13/15 ImageImage
◽️جمهوری انگلستان با اینکه
✅️ایرلند، اسکاتلند و جامائیکا را فتح
✅️شورش پادشاهی خواهان سرکوب کرده بود ⬅️آینده اش امن به نظر میرسید
⚠️⚠️اما نه بر اثر #فشار_خارجی بلکه بر سر خودش آوار شد و فروپاشید.
⬅️فساد اقتصادی نظامیان
⬅️حضور نظامیان در پارلمان
⬅️وضع قوانین علیه مردم
14/15 ImageImage
⬅️دخالت سیاسی در اسکاتلند و ایرلند
مقدمه ای بود بر فروپاشی جمهوری انگلستان
✅️مداخله نظامی مانک
◽️انتخابات پارلمانی نوین را میسر ساخت
◽️رای به بازگشت #پادشاهی داد
✅️بازگشت پرچم اتحاد
✅️می 1660،شاه #چارلز_دوم در لندن #تاجگذاری کرد
♦️جمهوری توسط پایه گذارانش فروپاشید♦️
15/15 ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Æ👑🆘Iran

Æ👑🆘Iran Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ViemonX

Apr 28
🟥بحران می🟥
1/16
اعرابی که هرگزطعم تلخ شکست دو جنگ اسرائیل را فراموش نکردند.
⭕️جنگ ۱۹۴۸، جنگ نکبت فلسطین
⭕️جنگ ۱۹۵۶، بحران سوئز
🔴اما با کودتای جمال عبدالناصر مصری، و شکست بریتانیا، امریکا و فرانسه بر سر مالکیت کانال سوئز توسط مصر، #ناصر امیدهای جهان عرب زنده کرد.
@SamanthaIrani ImageImageImageImage
🔴پسا 1950 قراراین بود سه گانه
بریتانیا🇬🇧، فرانسه🇫🇷 و امریکا🇺🇸 تنشهای مرزی خاورمیانه کنترل کنند
🔴در 1958 امریکا، برای تمامیت اردن و لبنان ورود کرد. سایر کشورهای عربی هم از تاثیر حفاظتی امریکا بهره بردند
✅️اما1967 متفاوت⬅️اینبار یکپارچگی #اسرائیل توسط همسایگانش در خطر بود
2/16 ImageImageImageImage
✅️با آنکه شوروی از حامیان اصلی اسرائیل
⬅️اما با رویکرد ایجاد پایگاه در خاورمیانه و ایفای نقش در #مدیترانه و #افریقا (بخصوص مرزهای اقیانوس هند) در میانه دهه ۵۰ به کشورهای عربی #متمایل شد.
🔴دولتهایی برخاسته از کودتا، نگران از #پایداری دولتشان و لزوم پیروزی برای حفظ قدرت
3/16 ImageImageImage
Read 16 tweets
Apr 1
🟡رشتو 1/17
✔️عملیات #اپرا
✅️نخستین تاسیسات هسته ای در دوران جنگ سرد توسط #ایالات_متحده تحت آنچه برنامه هسته ای #صلح‌آمیز نامیده می شود، در #اسرائیل و #پاکستان آغاز بکار کرد.
✅️در همان سالهای دهه1️⃣9️⃣5️⃣0️⃣ #ایران هم با همراهی امریکا خواستار تاسیسات هسته ای شد.
@SamanthaIrani
در سال1️⃣9️⃣7️⃣4️⃣، پسا معاهده NPT، تصمیم شاه برای ساخت #بمب_اتم علنی شد، در حالیکه نیروگاه بوشهر یک سال بعد توسط #شوروی راه اندازی شد.
✅️با نگرانی غربی ها از اتمی شدن ایران روند سقوط شاهنشاهی سرعت⏮️ گرفت و با اعتصابات شرکت نفت و عدم توانایی مالی ایران درپرداخت مبلغ قرارداد
2/17
بختیار در سال 1️⃣9️⃣7️⃣9️⃣ تحویل جنگنده های f16 را لغو کرد و چند روز بعد شاهنشاهی در ایران سقوط کرد.
◀️اما در همان زمان یک راکتور دیگر به نام تموز-۱ پس از تصمیم #فرانسه به فروش راکتور به عراق در سال 1️⃣9️⃣7️⃣6️⃣، موجب نگرانی شده بود. (تموز یا تیر، ماه4️⃣ام)
3/17
#مهسا_امینی
@SamanthaIrani
Read 17 tweets
Mar 31
جناب طاهری از مشاوران اسبق شاهنشاه مخالف تروریستی شدن #سپاه
⭕️پسا4️⃣4️⃣سال، زمان آن نرسیده است ایشان به سهم اشتباهات خودشان در قامت #مشاوران شاهنشاه آریامهر اذعان کنند؟
⬅️چرا خروج شاه طولانی شد؟
⬅️چرا توقف در مصر و نه در اسرائیل که دوستش بود؟
@SamanthaIrani
⚠️و اینجاست که، مشاور بودنش را #تکذیب میکند به جای آنکه درسهای تاریخی را بیان کند.
✅️چرا؟
◀️سیمین میگوید اپوزیسیون ایرانی تنها به فکر پول است.
◀️اگر اینطور نیست، چرا ایشان از تروریست شدن سپاه هراسناکند؟
◀️غیر از این که خواهان خون ریزی مردم هستند؟
به هر قیمت‼️
@SamanthaIrani
⭕️اما تنها راوی براندازی @SamanthaIrani مورد حمله است، چرا؟
✔️نخستین بود که از نقش پررنگ حمایت خارجی گفت
✔️تنها کسیکه هدفش کاهش هزینه جانی و مالی مردم
✔️از کمک تمام طیفها برای براندازی گفت
✔️از اهمیت تروریستی شدن سپاه گفت
✅️این اکانت یک هدیه است برای براندازان
@SamanthaIrani
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(