Marius Gonsholt Hov Profile picture
May 4 13 tweets 5 min read Twitter logo Read on Twitter
Godt levert i #dax18 i dag, @olavslettebo! En tråd med noen enkle grafer som illustrerer argumentene.
1/ Det enkleste først, som du jo påpekte: Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er «forbausende» stabil, når vi ser gjennom konjunkturene. Også en litt artig korrelasjon med produktivitetsveksten? (nei, jeg har ikke snudd y-aksen…). Image
2/ Så kan man uansett hevde at andelen byråkrater er for høyt, og at dette hemmer produktiviteten her hjemme. Men har vi særnorsk svak produktivitetsutvikling? Nei, den er helt på linje med OECD. Ville heller vært bekymret for Storbritannia og Eurosonen… Image
3/ Det som faktisk er særnorsk: Frem til 2013’ish, var veksten i konsumentreallønna fullstendig frikoblet fra produktivitetsveksten. Men produsentreallønna har fulgt produktiviteten hele veien; stabil lønnsandel. Image
4/ Forklaringen er enkel. Vi fikk rett og slett jækla godt betalt for det vi leverte mye av i denne perioden. Samtidig som vi importerte billig. Altså, en periode preget av vesentlig sterkere vekst i produsentprisene enn i konsumprisene. Image
Høy vekst i produsentprisene, stabil lønnsandel = Lønningene her hjemme vokste voldsomt, relativt til våre nære handelspartnere i f.eks eurosonen. Siden 2013 har imidlertid lønnsveksten vært mer harmonisert. Men da etter en relativ økning på 20-30 prosent i forkant Image
6/ Fordi vi var særskilt produktive? Nei, allerede besvart. Fordi: Vi fikk så godt betalt. Hva produserte vi mye av? Og som sørget for høy lønnsevne og dermed lønninger? Oljeinvesteringer! Image
7/ Men etter knekken fra 2013 er imidlertid oljeinvesteringene tilbake til samme nivå som i starten av 00, regnet som andel av økonomien. Det har krevd en omstilling, over til næringer som ikke kan skilte med den samme høye lønnsevnen.
8/ Hvordan smøre omstillingen i en situasjon hvor relative lønninger hadde økt 20-30% i forkant? Enten en hard nedtur, massearbeidsledighet og fall i lønningene på nettopp 20-30% Eller på mystisk vis heve produktiviteten tilsvarende mange %. Eller håpe valutamarkedet gjør jobben.
9/ Vi fikk for det meste sistnevnte. Som andel av økonomien er oljeinvesteringene i dag på samme nivå som i 00. Det er også realvalutakursen. Voilà. Realvalutakurs: Relative timelønninger per produsert enhet regnet i felles valuta. Image
10/ Figuren jeg har mekket er altså ikke mye ulik den du finner i siste rapport fra TBU, om konkurranseevnen. regjeringen.no/contentassets/… Image
11/ Konklusjon: Jeg ser den strukturelle svekkelsen av den nominelle valutakursen siste 10 år først og fremst som en forutsetning for omstillingen som har skjedd. Realkursen er normalisert.
12/ Og visst investeres det fortsatt i Norge, på samme måte som vi har sett gjennom mange år. Men sammensetningen er endret. Oljeinvesteringene er lavere, men bedriftsinvesteringene er på høyeste nivå siden kremårene før finanskrisen. ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marius Gonsholt Hov

Marius Gonsholt Hov Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HovMarius

Dec 14, 2022
1/n. En lengre tråd: Arbeidsmarked, inflasjon, renter. En ofte hørt påstand er at @norgesbank må svekke arbeidsmarkedet for å dempe inflasjonen. Gjerne formulert som at ledigheten må opp. La oss se på den såkalte phillips-kurven:
2/n: Phillipskurven, hvor faktisk kjerneinflasjon forklares av ledigheten i samme periode, gir ingen mening. Til høyre i grafen kan man kanskje få inntrykk av at inflasjonen blir veldig høy dersom ledigheten blir veldig lav. Men...
3/n: Man tar da ikke høyde for andre faktorer som påvirker inflasjonen. Viktigere: For dagens nivå på ledigheten, er spredningen på 2,3-5,9 prosent for KPI-JAE.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(