Goli_dar_goldan2👑🩵 ☼ 𓄂𓆃 𓃬 Profile picture
ایران دوست و طرفدار شاهزاده رضا پهلوی 👑، عاشق فرهنگ سیمرغی ایران🌱🕊. عاشق طبیعت و موسیقی و هنر و تاریخ
Jun 27, 2022 20 tweets 11 min read
#رشته_توییت
۱-۲۰ عشق در برابرِ ایمان
 در فرهنگ و استوره های ایرانی،
خدا #تخمی است که میروید و گیتی میشود.
بدینجهت خدا و انسان به هم پیوسته و از یک گوهرند.
هر انسانی خودش دانه ای از خوشه یِ هستی بوده و گوهرخدائی دارد
بدینجهت انسان خدای خود در روی زمین است که با اندیشه وخردِ خود ۲-۲۰ که همان #دینِ خود باشد زندگی میکند.
همچنانکه انسان بخشی ازخدا را درخود دارد، خدا هم با جمع انسانها خدا میشود.
جمع جانها «جانان» خدای ایران است. در اینجا غزلیات شاعران بویژه حافظ درادبیات ما گویا هستند.
در این فرهنگِ #سیمُرغی، کسی از کسی بالاتر یا قدرتمندتر نیست،
Aug 9, 2021 18 tweets 5 min read
۱- #رشته‌تویتت
در تاریخ بیشرف تر و پست تر و کثیف تر از « محمدباقر مجلسی» و پدرش «محمد تقی مجلسی» پیدا نمیکنید.. این دو، دروغگویان و حرامی هایی بوده اند که مفت مفت در سرزمینمان خوردند و چریدند و این سرزمین را به فاضلابِ دین و مذهبشان تبدیل نمودند... ۲_ روایتی از این کثافت را که در موردِ «علی » بوده است را برایتان مینویسم.. پس از خواندن ممکن است سر بر دیوار بکوبید که حماقتِ ساکنینِ سرزمینمان تا به کجا رفته است.