|● سید میثم جان ●| Profile picture
درونت رو بساز بیرونت خود به خود گلستان میشه‌🌷 https://t.co/HENrOYUMvA
Aug 25, 2022 11 tweets 5 min read
فقط خدا میدونه چقدر از مردن زنم خوشحال شدم...
#رشتو۱ مثل همیشه با همسرم جر و بحثمون شد و سرش داد زدم تا اینکه بهش گفتم وجود تو در زندگیم هیچ معنی نداره کاری که تو برام میکنی هر خدمتکاری هم باشه میتونه واسم انجام بده.
همسرم با چشمهایی پر از اشک نگاهی بهم انداخت و فورن به اتاق دیگه رفت و من هم لم دادم و بیخیال همه چیز خوابیدم
#رشتو۲