Discover and read the best of Twitter Threads about #آتش

Most recents (4)

تاریخچه و پیشینه #چهارشنبه‌سوری در ایران باستان.
ـ #رشتوی_جدید
(حتما ریتوییت کنید تا این سنت ایرانی را همه بشناسند)

آتش یکی از چهار عنصر مقدس در ایران باستان بود. این چهار عنصر عبارت بودند از: #آتش، #آب، #خاک، #هوا.
پیش از آغاز بحث در مورد جشن چهارشنبه‌سوری، باید ببینیم آتش که عنصر اصلی جشن چهارشنبه‌سوری هست، چرا تا این اندازه در ایران باستان اهمیت داشت؟
👇
در هزاره‌های دور، زمانی که نه بخاری وجود داشت، نه شوفاژ و نه آب‌گرم‌کن، و حتی خبری از قرص سرماخوردگی و پنی‌سیلین هم نبود، بسیاری از مردم با اولین سوز زمستانی، بیمار می‌شدند و
Read 22 tweets
جمجمه‌ای از میان «گورخمره‌ای» بازمانده از عصر آهن، پس از هزاران سال دوباره دارد دنیا را تماشا می‌کند!

ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ ﺭﺳﺘﻤﮑﺎﻻ؛ #ﺑﻬﺸﻬﺮ Image
این سبک تدفین که جنازه را ابتدا در کوزه سفالی یا هرچیز دیگری می‌گذاشتند و بعد دفن می‌کردند، از قدیمی‌ترین باورهای ایرانی است که از هزاران سال پیش تا دوره ساسانی به آن پیوسته عمل می‌شد. دلیل این کار چه بود؟
ایرانیان چهار عنصر #آب، #خاک، #آتش و #هوا را عناصر زندگی‌بخش می‌دانستند و به همین دلیل، آن‌ها را مقدس می‌دانستند. هرکس با هرچیزی این چهار عنصر را آلوده می‌کرد، گناهکار قلمداد می‌شد. برای همین جنازه انسان و حیوانات را ابتدا عایق و سپس دفن می‌کردند تا از آلوده شدن خاک جلوگیری کنند.
Read 4 tweets
چگونگی شیعه شدن مردم ایران و ادامه ی شرحِ جنایات صفویان در ایران[#بخش_دوم]

۱/از ديگر ترفندهای شاه اسماعيل صفوی برای مجبوركردن ايرانيان به تغيير مذهبشان، گرفتن و به قفس كردن يا به سيخ كشيدن بود. به قفس كردن،شديدترين شكنجه ئی بود كه نسبت به كسی انجام ميدادند، زيرا ابتدا⇩
۲/پوست بدن فرد مورد نظر را با تراشه های نی يا با نوک خنجر ميخراشيدند و تمام بدنش را با #دوشاب[شيره خرما] يا عسل می اندودند و آنگاه وی را در صندوقی ميكردند و صدها مورچه را در اين صندوق رها ميكردند، مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بيچاره بودند،و پوست بدنش در زير اين شكنجه
۳/به صورت شديدی عفونت ميكرد و او روزهای درازی اينگونه شكنجه ميشد، در مواردی نيز كه ميخواستند از اين شكنجه برای ارعاب مردم يک شهری استفاده كنند قفس را بر ميله ئی
در ميدان شهر ميآويختند، تا همه مردم صدای زوزه های جانخراش زندانی قفس را بشوند، و فكر هرگونه مقاومت برای تغيير مذهبشان
Read 40 tweets
اینگونه و به این زیبایی #شاهنامه حاوی تاریخ و نمادهای #ایران ماست
#سياوش
يكى از مظلومترين چهره هاى شاهنامه است كه وقتى زن پدرش سودابه، به او دل بست هرگز به مكر نامادرى گرفتار نشد..
تااينكه اين جسارت به گوش پدرش كيكاووس رسيد و شديدا مورد خشم او گرديد،
سياوش از پدر خواست تا براى اثبات پاكى و بيگناهيش ازهفت تونل آتش 🔥گذر كند و اگر سالم بيرون آمد، آنرا دليل بى گناهيش بداند
این آزمون #آتش در آخرين سه شنبه (بهرام شید ) سال انجامید و او سرفرازانه بيرون آمد،
به دستور پدر قرار شد که فردایش یعنی چهارشنبه (بهرام شید) در وسط میدان اصلی شهر سوری به کل مردم بدهد که شد #چهارشنبه_سوری ...
و اين روز جشن ملى شناخته شد.
وماهم واپسين سه شنبه را به ياد پاكى و انسانيت با پريدن از روى آتش جشن مي گيريم .....
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!