Discover and read the best of Twitter Threads about #کوروش_زمان

Most recents (4)

#پیمان_کوروش چیست و چطور کمر رژیم را خواهد شکست!؟
هنگامیکه بدقت این سالها و دلایل ناکامیها را مرور میکنیم به دو مسأله حل نشده اپوزیسیون میرسیم که همچنان هم باقیست:
۱- عدم توانایی اتحاد مخالفان
۲- اپوزیسیون ماسک دار
این عمدتا دو دلیل اصلی دارد. نخست اینکه ماهیت گروههای مختلف بعضا Image
مثل اجتماع آب و آتش ناممکن است. دوم آلودگی بخش بزرگی از اپوزیسیون به ج ا است. این آلودگی اگرچه با درجات مختلف و در بازه های زمانی مختلف هم روی داده اما چیزیست که ملزم به پاسخگویی میکند. از یکطرف نمیشود پذیرفت آنانکه ارزشمندترین فرزندان ایران را در نهایت ناجوانمردی کشته اند بدون Image
پاسخگویی بیایند در کنار آسیب دیدگان دور یک میز بنشینند اما از طرفی امروز در ۴۴سالگی فاجعه ۵۷ بخش بزرگی از شرکت کنندگان در آن شورش یا مرده اند یا پایشان لب گور است. باید پذیرفت که آن فاجعه و آدمهای دخیل در آن متعلق به آینده نیستند. اما اگر حتی بپذیریم آدمهای دیگر را نمیشود به جای Image
Read 25 tweets
#رشتو_کوتاه اگر با اینها دور یک میز نمینشستیم غیر ممکن بود! محال ممکن بود! با این سرعت و با این دقت و روشنی دست جبهه ایرانستیز رو شود! آیا بخاطر دارید در رشته توئیتی به اسم: #منشور_همبستگی صلح اول به جای جنگ آخر، چی گفتم!؟ اگر کلام و عمل اینها یکی نباشد دستشان فورا رو خواهد شد. Image
الان هم میگم باز اینهارا به میز همبستگی برگردانید! خودشون البته برمیگردن، بزار دورهاشون رو بزنن ببینن کسی براشون تره خرد نمیکند. با پای خودشون برمیگردن. از حرف زدن استقبال کنید. نه فقط بیشتر ضعیف میشوند که موجب تقویت جبهه #ملی_میهنی میشوند. این یک ساز و کار کاملا علمی و جواب پس Image
داده است. در نتیجه تظارب آرا ایده های غلط و آدمهای غلط و غیر همسو با جهت پیروزی چون در مسیرهای مختلف هستند در جمع برداری همدیگرو حذف میکنند. اما همین آدمها اگر فقط یک دیدگاه درست داشته باشند بهمراه باقی دیدگاههای درست روی هم انباشته و مسیر درست پیروزی را تقویت میکنند!
#کوروش_زمان Image
Read 4 tweets
"شکافت در راس هرم" قسمت سوم #رشتو
ثروت سرمایه داران #بهایی و #یهودی مثل بقیه سرمایه داران مسلمان مثل خیامی ها و... در خدمت پیشرفت نظام سرمایه داری ملی ایران بود. بعد از شورش۵۷ بخشی از یهودیان و بهائیان ثروتشان را گذاشتند و ایران را ترک کردند. آنها که ماندند بعضا به سرنوشت شوم تری Image
دچار و اعدام و اموالشان مصادره به تملک بنیاد تمام کمونیستی مستضعفان درآمد. حاکمان شرع با ترفندهای مختلف به اسم اموال و صنایع در خدمت امپریالیسم اموال را بین بازاریان شیعه حکومتی تقسیم کردند و بدین ترتیب جناح سرمایه داری اسلامی بعد از اعدام و فراری دادن بازاریان غیر خودی شکل گرفت. ImageImage
یک ویژگی خاص بهائیت این است که برعکس ورژنهای دیگر ارتجاع سیاه که از عراق به ایران ریشه دوانید یا یهودیت که متعلق به اسرائیل است از ایران به اسرائیل نفوذ کرده است. موضوع فقط این نیست که بهائیان هویت خودرا ایرانی میدانند مساله مهمتر همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم این است که اگر Image
Read 18 tweets
#نئو_سرخ ها #نئوکمونیست ها از کجا آمدند و چکار دارند؟ «قسمت دوم»
در قسمت اول گفتیم نخبگان غربی بعد از فروپاشی شوروی تصمیم گرفتند ورژن غربی کمونیسم رو تولید کنند تا از ویژگیهای آن در کنترل توده ها(!) استفاده کنن و شروع به جذب نیرو از بین سیاهان، گیها و زنان و.. کردند. Image
وقتی صحبت از نخبگان چپ صحبت میکنیم عمدتا با این اعتراض مواجه میشویم که چرا باید به گروهی ظالم و خائن لقب نخبه داد. در پاسخ باید به تاریخ روشنفکری معاصر اشاره کرد که عمده نخبگان بهرحال هوادار سطحی از ایده های چپ بودند. درست مثل دانشمندی که سلاح کشتار جمعی میسازد و قضاوت Image
درمورد وجدان و اخلاق به مقام علمیش بعنوان دانشمند خدشه وارد نمیکند. چپها از تضاد و نقصهای جوامع دو طبقه بشری بوجود آمدند. و در نهایت وقتی با شوروی سابق به مرزهای کمال خود رسیدند بطور طبیعی مثل هر ایده دیگری ضد خودرا بوجود آورد و خودرا نقض کرد. اصولا راه تکامل بشر هم به کمال رسیدن Image
Read 59 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!