👑Shayan👊♂️ Profile picture
Apr 24 18 tweets 10 min read Twitter logo Read on Twitter
"شکافت در راس هرم" قسمت سوم #رشتو
ثروت سرمایه داران #بهایی و #یهودی مثل بقیه سرمایه داران مسلمان مثل خیامی ها و... در خدمت پیشرفت نظام سرمایه داری ملی ایران بود. بعد از شورش۵۷ بخشی از یهودیان و بهائیان ثروتشان را گذاشتند و ایران را ترک کردند. آنها که ماندند بعضا به سرنوشت شوم تری Image
دچار و اعدام و اموالشان مصادره به تملک بنیاد تمام کمونیستی مستضعفان درآمد. حاکمان شرع با ترفندهای مختلف به اسم اموال و صنایع در خدمت امپریالیسم اموال را بین بازاریان شیعه حکومتی تقسیم کردند و بدین ترتیب جناح سرمایه داری اسلامی بعد از اعدام و فراری دادن بازاریان غیر خودی شکل گرفت. ImageImage
یک ویژگی خاص بهائیت این است که برعکس ورژنهای دیگر ارتجاع سیاه که از عراق به ایران ریشه دوانید یا یهودیت که متعلق به اسرائیل است از ایران به اسرائیل نفوذ کرده است. موضوع فقط این نیست که بهائیان هویت خودرا ایرانی میدانند مساله مهمتر همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم این است که اگر Image
به جامعه نخبه بهائی اجازه تبلیغ بدهند بسرعت اکثریت نیمه سنتی ایران را با ترفندهای مختلف جذب میکنند. بهائیت همونطور که اشاره شد از ابتدا تهدید کننده روحانیت شیعه بوده و هنوز هم هست. یک دلیل درگیریشان با حجتیه و سایر آخوندها و همینطور ارتباط تنگاتنگشان با یهودیان هم همین است. شاید ImageImage
سوال در ذهن شما پیش بیاید که چرا ما باید در دوران مدرن هنوز از ادیان حرف بزنیم؟؟ نسل جدید بهائیان مثل ما شیعه زاده ها اکثرا آتئیستند. درمورد جوانان یهودزاده اسرائیلی هم همین است. اما چرا همچنان اصرار بر اصول و ظواهر دینی دارند؟؟ پاسخ این است که دین بهانه ایی برای دور هم نگه داشتن Image
گروهها و روابطی به قدمت بالای صدها سال است. سنت و دین وفادارترین پایگاه ایدئولوژی هایی است که زمانی بر مبنای دین بنا نهاده شده اند. بعنوان مثال یهودیان آخرین سربازان وفاداری خواهند بود که برای اسرائیل حاضرند کشته شوند. هیچ سیاستمدار و حکومت عاقلی پایگاه سنتی خودرا رها نمیکند! شما Image
ببینید ولی فقیه حاکم بر ایران همه را کنار میگذارد اما دو دستی به مذهب چسبیده است. چون میداند مذهب آخرین سنگر و مذهبیان آخرین سربازهایش هستند. پایگاه سنتی یک حکومت فقط موضوعی مربوط به سرباز نیست. پایگاه سنتی یعنی پول! ثروتمندان سنتی و حتی مدرن امروز همه پیشینه مذهبی دارند! دعوا بر Image
سر پول است. روحانیت شیعه بمدت ۵۰سال به یک پنجم خمس و یک هشتم ذکات و.. راضی بود. آخوندهای تن پرور مدام سعی میکرد بهائیت رو از دکان خمس و ذکات دور نگه دارند. این بود که بهائیان بسراغ تجارت رفتند. ورود بهائیان به تجارت باعث نزدیکی بیشتر با تاجران یهودی و ارتباطات تنگاتنگ بیشتری هم Image
شد. اما جهش خیره کننده اقتصاد دوران پهلوی باعث رشد انفجاری ثروت فعالان اقتصادی از جمله بهائیان و یهودیان شد. همه سرمایه داران بهائی و یهودی نبودند مسلمان هم بودند. اما جهش خیره کننده علاوه بر اقتصادی فرهنگی هم بود! اینجا بازار ایران کاملا دو شقه شد! فعالین مدرن و بازاریان سنتی! ImageImage
تجار مدرن خمس و ذکات نمیدادند. از طرفی رشد فرهنگی و سواد مدام روحانیون شیعه و بازار سنتی رو در یک حلقه بیشتر و بیشتر بهم میفشرد. معترض شدن روحانیون، گروه اصلی معترضان یعنی کمونیستها را کنارشان قرار داد. شاه به همه پول میرساند بغیر از کمونیستها! منظور اینه همه رو در بازی اقتصاد و Image
رشد اقتصادی شریک کرده بود جز کمونیستها. #سرخ و #سیاه سرشان بی کلاه مانده بود. برای همین هم بعد از انقلاب قبل از هرکاری سراغ کشتن آدمها و تصاحب ثروتشان رفتند تا شهوت چندساله اشان را سیراب کنند. هزاران هکتار زمینهایی که اکنون بعضا مرکز شهرهای مهمند و ۱ متر آن قیمتهای وحشتناک دارند Image
از طریق مصادره سندسازی اموال بهائیان یهودیان و مسلمانانی که باوری به ولایت نداشتند به مردم فروخته شد.‌ اما اکنون بعد از ۴۴سال چرخ اقتصاد اولیگارشیها و سرمایه دارن اسلامی بواسطه فشار بین المللی بشدت گیر کرده. "اقتصاد!" چیزیکه زمانی بهاییان و یهودیان ایران را بهم نزدیک کرد میرود تا Image
دوباره آدمهای بیربط دیگری را بهم نزدیک کند. چون بیزنس قبل از هرچیز زمین مذاکره و بده بستان است. یهودیان و بهائیان ایرانی ثروتمند زیادی در اسرائیل وجود دارند که برای شاهزاده هم سنگ تمام گذاشته اند. آدمهایی که همه مثل ما هستند و هویتشان با ما مشترک است. با توجه به اینکه اکثریت شیعه Image
و مسلمان بعلت جنایات 44ساله رژیم آخوندی بشدت ریزش کرده اند این میتواند فورا منجر به تهدید علیه امنیت ملی شود. دوباره این بحث جنجالی که بارها موجب درگیری در تایملاین شده است را باز میکنم:
اگر خلع ناشی از حذف تشیع توسط نیروهای ملی فورا پر نشود این جای خالی توسط کمونیستها پر میشود! Image
به اعتقاد من براندازی اسلام پیش از ج ا نه فقط لازم نیست که بدلایلی که ۲ رشتوی کامل به آن اختصاص دادم ممکن نیست و خطرناک است. حفظ #ارتش_شیعیان بنظر ضروری می آید. شما ببینید تمام همسایه های ما نیروهای افراطی سنتی نظامی خودرا حفظ میکنند. نیروهای یگان هوابرد واکنش سریع روسیه در یکروز Image
در شهر آزادند. مست میکنند در حوضهای شهری ادرار میکنند، نیروهای پلیس را اذیت میکنند. اما کسی با آنها کاری ندارد. رفتارهای غیر اجتماعی آنها تحمل میشود چون این جمعیت ۴۰-۵۰ هزار نفره از گروههای حافظ امنیت ملی روسیه هستند. اینکه جیغ‌های بنفش کمونیستها بلند شده هم بخاطر همین است که Image
تجمع نیروهای ملی در سیاست کلان و حتی خرد بشدت بضرر آنهاست. یکسال پیش وعده دادم یهودیان و بهائیان (منظورم آدمهایی با این پیشینه است نه لزوما مذهبی) ناگزیر به ورود به صحنه مبارزات ملی هستند. اندکی بعد فقط تصویر یکی از معروفترین و محبوبترین آنها واکنش شدیدی در جبهه ضدملی داشت که با Image
توجه به تغییرات پیش آمده حق داشتند نگران باشند. تغییرات خیلی بیشتری هم در راه است. باز تکرار میکنم قیام ملت ایران در درست ترین و منطقیترین مسیر ممکن قرار گرفته. رشتوی دیگری در دست دارم که از مکانیزم و کلیات طرح #پیمان_کوروش برایتان خواهم گفت. اتفاقات خوب در راهند!✌️
#کوروش_زمان Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 👑Shayan👊♂️

👑Shayan👊♂️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

Apr 11
#نئو_سرخ ها #نئوکمونیست ها از کجا آمدند و چکار دارند؟ «قسمت دوم»
در قسمت اول گفتیم نخبگان غربی بعد از فروپاشی شوروی تصمیم گرفتند ورژن غربی کمونیسم رو تولید کنند تا از ویژگیهای آن در کنترل توده ها(!) استفاده کنن و شروع به جذب نیرو از بین سیاهان، گیها و زنان و.. کردند. Image
وقتی صحبت از نخبگان چپ صحبت میکنیم عمدتا با این اعتراض مواجه میشویم که چرا باید به گروهی ظالم و خائن لقب نخبه داد. در پاسخ باید به تاریخ روشنفکری معاصر اشاره کرد که عمده نخبگان بهرحال هوادار سطحی از ایده های چپ بودند. درست مثل دانشمندی که سلاح کشتار جمعی میسازد و قضاوت Image
درمورد وجدان و اخلاق به مقام علمیش بعنوان دانشمند خدشه وارد نمیکند. چپها از تضاد و نقصهای جوامع دو طبقه بشری بوجود آمدند. و در نهایت وقتی با شوروی سابق به مرزهای کمال خود رسیدند بطور طبیعی مثل هر ایده دیگری ضد خودرا بوجود آورد و خودرا نقض کرد. اصولا راه تکامل بشر هم به کمال رسیدن Image
Read 59 tweets
Mar 27
فریب آخوندهارو نخورید! بازی را بهم بزنید! #رشتو
مهر برجام اول خشک نشده بود که خبر آزمایش موشکهای بالستیک رسید. کمی بعد هم دوباره تکرار شد. سیگنالی واضح که مثلا اینجا بعضی گروهها با برجام مخالفن!
برجام بد و اخ است! اصلا انقلابی رو چه به مذاکره؟ اوباما هواپیمای دلار را بدهد برود!
مدتی این سیرک ادامه داشت تا یکنفر تلنگش درمیرود که جواد ظریف ماله کش برجام خودش مکررا پیگیر انجام آزمایش موشکی شده است. دعوای گاندو بازی شروع میشود و خود ظریف مجبور به اعتراف میشود که بله! ما [باند مذاکره کننده روحانی] اصرار به آزمایش بالستیک سپاه داشتیم.
نمایش پلیس بد و خوب گندش
در میاید. اگر یادتون باشه اونزمان موقع عکس یادگاری برجام روسیه مثلا قهر کرد که نوموخام! و همه هم سپاه رو نوچه روسیه میدونن و هر واکنشی رو سیگنالی همراستا با جبهه روسی تلقی میکنن.
زمانیکه چند شب سپاه مواضع آمریکا در #میدان_نفتی_العمر با همون پهپادهایی که در اوکراین بنفع پوتین
Read 27 tweets
Mar 26
#رشتو: این عفریته یکی از خائنترین ایرانیان است اما مجبوریم باهاش همکاری کنیم! اینهم دلایلش:
زرتی فحشم نده اول بخون بعد نقد کن!
مصی دیروز در همایش مثلا ملی ایران گفت ما بدون هم پیروز نمیشیم! این چندمین باره که یکی از این چپها تاکید میکند اگر ما را بازی ندین نمیزاریم پیروز بشین!
اما قبل از بررسی دلایل لزوم همکاری با #ملکه_قمیکلا و... اول بگم چرا این آدم از نظر من یکی از خائنترین آدمهای ایران معاصره!
قبلا در رشته توئیتی گفتم مصی بدلیل سانسور زندانیان و مبارزان ملیگرا یک بیمصرف غیرقابل اعتماده. اما امروز میخواهم بگم چرا خائنترین ایرانی معاصره!؟ موضوع به
زمان اوباما برمیگرده. اونزمان بطور مرتب تا سال ۲۰۱۵ بودجه رسمی سنگینی از طرف دولت آمریکا بر ضد و در جهت مهار حکومت ایران اختصاص میافت. بخشی از این بودجه بند مشخصی با عنوان تضعیف ایدئولوژی رژیم حاکم داشت. ایدئولوژی رژیم حاکم مشخصا شامل فرهنگ دینی و فرهنگ انقلابی مردم ایران میشه.
Read 18 tweets
Mar 25
تحلیل: هفته اول فروردین #رشته_توییت
خامنه‌ای در اولین روز امسال کما فی السابق با وضعیت کاملا توپ و نئشه دستور کنترل تورم رو داد. فارغ از اینکه هیچکدام از شعارها و دستورات خامنه‌ای در این سالها رنگ حقیقت به خود ندیده اینکه از رونق و... به کنترل تورم راضی شده نشان از لاک دفاعی
رژیم و دیکتاتور مستبد برای سال پیش رو است. سالی که اخبار جست و گریخته مذاکره و توافق و... حتی پیش از آغازش آغاز شده است. اما مهمترین خبر در روزهایی که ما درگیر خفه شدن صدای میهن پرستان در توئیتر هستیم حمله به پایگاه آمریکا در #میدان_نفتی_العمر است که خبرگزاریها عمدتا با نام حسکه
و دیرالزور و... از آن یاد میکنن. حمله ایی که منجر به کشته شدن ۶ آمریکایی شده و بخشی از حمله های پینگ پونگی بین دو طرف است. اما چیزیکه باعث تیز شدن شاخکهای من شده این سواله که چه دلیلی داره در روزهایی دو طرف در حال عشوه کرشمه توافق هستن بهم جفتک عشقی بزنن!؟ پاسخ بنظرم پوتین است!!
Read 13 tweets
Mar 12
مفهوم چپ و راست سیاسی #رشته_توئیت
به درخواست متعدد دوستان سعی میکنم به روش همیشگی خودم یعنی ساده ترین زبان چپ و راست رو توضیح بدم.
ریشه این دوتا لغت به قرن ۱۸ و مجلس فرانسه برمیگرده و دو گروهی که با تفکرات مخالف سمت چپ یا راست می‌نشستند.
چپ و راست در ابتدایی ترین تقسیم بندی
از تضاد و شکاف طبقاتی بوجود آمدند. طبقه مرفه و طبقه فرودست.
پرولتاریا و بورژوازی: طبقه بورژوآ صاحبان مشاغل زمینداران و صاحبان اکثر ثروت جامعه بودند. و طبقه پرولتاریا کارگران و مزدوران و مالیات دهندگان هستند. طبقه بورژوآ همراه دربار پادشاهان و رهبران دینی،و دینداران (صدقه دهندگان)
جز فرودستان و گروه دوم بودند.
در جریان انقلاب فرانسه عوام و روشنفکران خواهان برابری و تقسیم ثروت بین تمام افراد جامعه شدند و علیه طبقه بورژوآ قیام کردند. چنانچه در ادامه خواهیم گفت این حرفهای قشنگ و روشنفکرانه تا قرون بعد که با اضمحلال شوروی لجن مال شد در راس چکادهای آزاداندیشی
Read 12 tweets
Mar 11
مانعی به نام #براندازی در مسیر #انقلاب!
هرروز یک شورا هرروز یک منشور هرروز یک ائتلاف!
بلانسبت انگشت شماری آدم درست یکمشت مادرقحبه یکمشت زن و مرد فاسد یکمشت تروریست قاچاقچی تجزیه طلب هرروز دور هم جمع میشن از توی خشتکشون رساله و اساسنامه میکشن بیرون. کارگران جنسی درجه۳ شدن تئوریسن
سیاسی و فعال مدنی و شورای مثلا گذار!
یدونه از این زن جنده ها یبار نگفته برنامش برای تک تیراندازهای بالای پشت بومها چیه؟؟ یدونه یبار نگفته برنامه چیه؟؟
۱۸۰ روز از قیام گذشته هرروز روزی لااقل ۴-۵ تا کلیپ و سرود جدید تولید کردن!! چه گهی دارید میخورید مادرقحبه ها؟؟ برنامتون چیه؟؟
ملت رو به کیر خودتون بازی ندین! ملت میگه پدران ما گه خوردن انقلاب کردن اینا میگن انقلاب دزدیده شده! انقلاب کدومه جاکشا؟؟ این انقلاب اینیه که دارید میبینید! ملت داره میگه گور پدر جاکش تک به تک ۵۷تیا! بچه های مدرسه ایی میگن شاه!! شما پا زمین میکوبی ژن ژیان؟؟ کیر خر و ژن ژیان! وقتی
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(