Discover and read the best of Twitter Threads about #BelaAuria

Most recents (1)

Vou comezar por explicar a orixe da cidade de Ourense da #BelaAuria, baseándome no libro de Xosé Somoza, explicado dun xeito sinxelo e didáctico
Cando chegaron os romanos á comarca ourensá, esta xa estaba habitada. As boas condicións naturais da contorna eran aproveitadas por poboadores autóctonos antes do século I d.C. De feito, o vestixio máis antigo é unha biface do Paleolítico atopada no Barrio do Couto.
Pódense confirmar a existência de cinco castros perto de Ourense: Oira, Santomé, Valdegodos, Madrosende e Beiro, datados entre (século VI a.C- I d.C).
A orixe da urbe está argumentada por dous grandes historiadores: Florentino López Cuevillas (1934) e Xesús Ferro Couselo (1955)
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!