Discover and read the best of Twitter Threads about #ParisBeheading

Most recents (6)

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുത്ത അധ്യാപകനെ തലയറുത്ത് കൊന്നു.

പാരീസ്: ഫ്രാൻസിലെ കോൺഫ്ലൻസ് - സൈന്റെ - ഹോനോറിൻ പ്രാവിശ്യയിലെ ഒരു സെക്കന്ററി സ്കൂൾ അധ്യാപകനെ മത ഭീകരൻ തലയറുത്ത് കൊന്നു. അഭിപ്രായ/ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ചാർളി ഹെബ്‌ദോ
ആക്രമണത്തെ പരാമർശിക്കുകയും അതിന് വഴി വെച്ച പ്രവാചകന്റെ കാർട്ടൂണുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അരും കൊല. കൊലയാളിയെ ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് വെടി വെച്ചു കൊന്നു.

സിലിബസിന്റെ ഭാഗമായ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളോടായി "നിങ്ങളുടെ മത വികാരം വൃണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാലീ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നത് എന്റെ ജോലിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി പോവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്" എന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ചു ഏജൻസേ ഫ്രാൻസ് പ്രെസ്സെ
Read 10 tweets
THREAD!
The Rise of Religious Extremism and Terrorism in #Paris.
#parisbeheading
52 years old Mohammad Akhlaq was killed on suspicion of cow slaughtering. Not even his family members were spared. They're still waiting for Justice..
en.m.wikipedia.org/wiki/2015_Dadr…
A 15 year old boy Hafiz Junaid was Stabbed to death by 6 persons.
Before killing they physically abused Junaid by calling him a 'Terrorist', 'Pakistani', 'Beef eater'.
And four out of six accused were already granted bail with a month
sabrangindia.in/article/rememb…
Read 10 tweets
Major Acts of Terrorism in India in the last 20 years:
2000 Church bombings in South India
2000 Amarnath pilgrimage massacre
2000 Chittisinghpura massacre
2001 Amarnath pilgrimage massacre
2001 Kot Charwal massacre
2001 Indian Parliament attack
2001 Kishtwar massacre
2002 Akshardham Temple attack
2002 Amarnath pilgrimage massacre
2002 Godhra train
2002 Kaluchak massacre
2002 Qasim Nagar massacre
2003 Nadimarg massacre
2004 Teli Katha massacre
2005 Delhi bombings
2006 Doda massacre
2006 Srinagar bombings
2006 Kulgam massacre
2006 Mumbai train bombings
2006 Varanasi bombings
2007 Hyderabad bombings
2007 Uttar Pradesh bombings
2008 Mumbai attacks
2008 Agartala bombings
2008 Ahmedabad bombings
2008 Bangalore serial blasts
2008 Delhi bombing (twice)
2010 Bangalore stadium bombing
2010 Pune Bombing
Read 4 tweets
#parisbeheading
A teacher was beheaded in France by a muslim immigrant for showing pictures of mohammed

The comments of Europeans in local publications like Le Monde, the Sun, BBC, the Connexion, The independent..

Sorry to say, they do not deserve the least bit of sympathy. ImageImage
Sample some comments:

'....not the fault of the whole community...'

'..... should have been more sensitive...'

' ..... Trump has brought hate to Europe....'

'...... atheism is better than religion....'

'Macron has failed to control hate in French society....' ImageImageImageImage
When a society fails to diagnose the problem, it will fail to treat it. It would have been similar in India before 2002, but an example changed India's thinking. Gujarat after Godhra showed that every act of extremism must be met halfway and defeated. ImageImageImageImage
Read 5 tweets
Just heard about #ParisBeheading. I'll echo the words of @EmmanuelMacron.

“One of our compatriots was assassinated today because he taught...his students about freedom of expression, freedom to believe or not believe...He was the victim of a terrorist Islamist attack"
The tired old phrase "terrorism doesn't have a religion" is wrong. This act has been clearly done in the name of God, although it can be credibly argued that the terrorists have a warped version of religion in their heads.
Muslim communities around the world should figure out how to tackle it. Why? Because nation-states will use their power of violence to suppress it which has not given us the desired result - peace.
Read 4 tweets
BREAKING: A man in a #Paris suburb reportedly beheaded by assailant, who was shot dead by police. Details still emerging and the suspect and motive have not yet been confirmed, though French anti-terrorist prosecutor reportedly leading an investigation. bbc.com/news/world-eur…
BREAKING: New details suggest the attacker, reportedly Algerian, had Islamist motivation regarding perceived blasphemous cartoons: “The victim had recently given a lesson to his students on freedom of expression and had shown the caricatures of Muhammad.” leparisien.fr/faits-divers/v…
BREAKING: Image of beheaded victim in #Paris suburb tweeted by what appears to be attacker shortly before he was killed: “To Macron, leader of the infidels, I executed one of your hell hounds who dared belittle Muhammad.”

The account, now removed, shows hyper-religious posting.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!