, 12 tweets, 6 min read Read on Twitter
واقعا علینقی عالیخانی همانطور که دهباشی می‌گوید نابغه اقتصاد ایران است
#رشتو
۱. بحران سرمایه‌داری بین‌المللی و خطر نفوذ کمونیسم در انتهای دهه ۱۹۶۰ منجر به ارائه دکترین کندی بر مبنای ایده‌های #جایگزینی_واردات و #نوسازی_از_بالای روستو از سمت امریکا برای حل بحران‌های سرمایه‌داری شد.
۲. #ایران مهمترین کشور برای پیاده‌سازی چنین طرحی بود.
جایگزینی واردات همان انتقال صنایع به کشورهای پیرامون در جهت #انباشته_سرمایه برای کشورهای مرکز بود. امریکایی‌ها برای اجرای این طرح ابتدا به سراغ علی امینی رفتند اما با ناامیدی از طرح او(طرح ارسنجانی) شاه متولی #انقلاب_سفید شد.
۳. با تولیت شاه، #کانون_مترقی که از یک طرف تحصیل‌کردگان آمریکا و شاگرد روستو و از طرف دیگر نیروهایی غیروابسته از اشراف زمین‌دار بودند مسئول دولت شدند.(منصور و سپس هویدا) برای پیاده‌سازی دکترین کندی اما تاسیس کارخانه‌های بزرگ و تشکیل یک #بورژوازی_کمپرادور نیاز مبرم بود.
۴. خانواده‌هایی از جمله خیامی، لاجوردی، فرمانفرمائیان و... که جمعا ۵۳ خانواده را تشکیل می‌دادند صاحبان کارخانه‌های بزرگ شدند. همچنین تاسیس بانک‌های خصوصی توسط این گروه به شکل‌گیری یک #الیگارشی_مالی در حکومت پهلوی منجر شد.
یک کلاف که در مرکز آن خانواده #پهلوی قرار داشت.
۵. اما چگونه چنین طراحی سنگینی امکان پذیر بود؟
پول #نفت اولین راه‌حل در حل این بحران بود. با واردکردن درآمد فروش نفت در اقتصاد به عنوان پشتوانه اولین گام در این خصوص برداشته می‌شد. در حقیقت اقتصاد ایران باید وابسته به نفت می‌شد و این وابستگی زمینه توسعه صنعتی بود.
۶. گام دوم اما تامین نیروی کار کارخانه‌ها بود. برای این کار باید فرماسیون اجتماعی ایران فرومی‌پاشید و فرماسیون جدیدی جایگزین میشد و با جداکردن افراد از زمین، زمینه برای مهاجرت به شهرها و کار در کارخانه‌ها فراهم میشد. درحقیقت دومین گام #انقلاب_سفید_شاه_ملت بود.
۷. سومین گام اتصال به سرمایه‌داری بین‌المللی بود. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی همزمان سهامدار کارخانه‌ها و بانک‌های ایرانی شدند. این یعنی "کار از ایران در عوض شراکت در سود"
نتیجه چنین اقداماتی امروز بعد از نیم‌قرن بسیار مشهود است.
وابستگی شدید اقتصاد به نفت، فروپاشی نظم سیاسی اجتماعی ایران، مهاجرت روستائیان به شهرها، تبدیل #ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی و فروپاشی بازار سنتی در ایران، #فساد و رانت افسارگسیخته ناشی از همان الیگارشی مالی...
و عملا طراحی سیستم اقتصادی ایران از سوی امریکایی‌ها که در دهه ۵۰ با پیاده‌سازی دکترین نیکسون به فروپاشی اقتصاد ایران منجر شد همگی از پیامدهای این طرح بود.
حالا آقای دهباشی بفرمائید امثال علیخانی و حتی هویدا و شاه اصولا عددی بودند که بخواهند در مقابل شوروی یا امریکا مستقلا عمل کنند؟
اگر بودند با ایجاد چنین وضعی پس قطعا خائن‌اند اگر نبودند هم که سالبه به انتفاع موضوع است.
قاعدتا اقتصاد در حال رشد صنعتی با تورم یک درصد امکان‌پذیر است؟
اصولا رشد کارخانه‌ها با تورم یک درصد مرگ اقتصاد نیست؟
اگر ادعای شما را صادقانه فرض کنیم سوبسیدهای نفتی منجر به تشکیل #دولت_رانتیر در ایران و وابستگی اقتصاد به نفت نشد؟
در اینجا هم باید گفت اگر ادعای شما درست باشد پس قطعا خائن‌اند اگر نباشد هم که سالبه به انتفاع موضوع است.
آقای دهباشی وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات و فروپاشی آن در دهه ۵۰ که عملا ایران را دو دهه به سمت اقتصاد چپ و #دولت_کوپنی برد تقصیر کیست؟!
اینکه تاریخ را گزینشی بخوانیم و از بخشی که خوشمان نیاید را سانسور کنیم اسمش چیست؟!
حالا بفرمائید کی باشعور است کی بی‌شعور!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to R€Z@
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!