Discover and read the best of Twitter Threads about #پهلوی

Most recents (8)

#رشتو :
ترفندهای دستگاه های امنیتی ج ا:

اتاق فکر رژیم برای بقای خویش روشهای فراوانی به کار میگیرد تا ازرستاخیز ملی جلوگیری کند.
به اختصار به برخی از روشهای ودسته بندیِ مزدورانِ رژیم برای حفظ وبقا اشاره میکنم.
#جمهوری_اشغالگر_اسلامی_باید_برود
۱- #کاشف :
کاشف ها دنبال کشف افراد برانداز هستند و با کسب مدارک و مستنداتی از اشخاص برانداز آنها رابه نیروهای امنیتی معرفی کرده وبابت هرشخصی که میفروشند مقداری پول و یا هدایا دریافت میکنند.
#دشمن_خانگی
✔۲- #کلاغ
کلاغ ها ۳ نوع هستن
دسته اول :
در آرایشگاه وتاکسی ومترو وپاساژ وخیاطی وبه صورت کلی درمکان های عمومی وپررفت وآمدهستن صداهای مردم روضبط میکنن وجهت آنالیز میدن رده بالاها تابالادستی ها ستادبحران نظام رو تشکیل بدن و آمادگی برای مقابله با خروش ملی روداشته باشن
Read 9 tweets
واقعا علینقی عالیخانی همانطور که دهباشی می‌گوید نابغه اقتصاد ایران است
#رشتو
۱. بحران سرمایه‌داری بین‌المللی و خطر نفوذ کمونیسم در انتهای دهه ۱۹۶۰ منجر به ارائه دکترین کندی بر مبنای ایده‌های #جایگزینی_واردات و #نوسازی_از_بالای روستو از سمت امریکا برای حل بحران‌های سرمایه‌داری شد.
۲. #ایران مهمترین کشور برای پیاده‌سازی چنین طرحی بود.
جایگزینی واردات همان انتقال صنایع به کشورهای پیرامون در جهت #انباشته_سرمایه برای کشورهای مرکز بود. امریکایی‌ها برای اجرای این طرح ابتدا به سراغ علی امینی رفتند اما با ناامیدی از طرح او(طرح ارسنجانی) شاه متولی #انقلاب_سفید شد.
۳. با تولیت شاه، #کانون_مترقی که از یک طرف تحصیل‌کردگان آمریکا و شاگرد روستو و از طرف دیگر نیروهایی غیروابسته از اشراف زمین‌دار بودند مسئول دولت شدند.(منصور و سپس هویدا) برای پیاده‌سازی دکترین کندی اما تاسیس کارخانه‌های بزرگ و تشکیل یک #بورژوازی_کمپرادور نیاز مبرم بود.
Read 12 tweets
رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی
درچهارمین وآخرین #رشته_توییت درمورد سیاست های دینی و رویکردهای مذهبی محمدرضا #پهلوی وهمکاری با اسلامگرایان ازدهه۴۰ خورشیدی تاانقلاب۵۷ میپردازم،تابازمینه سرکوب نیروهای غیرمذهبی و زمینه های تاسیس حکومت اسلامی آشناشویم.
#تاریخ_پهلوی_بدون_سانسور
۱)یکی ازجنبه های دیگراعتقادی شاه علاقه شدیدش به اسطوره های مذهبی وامکان مقدسه بود به نحوی که اودرنطقی اعلام کرد:«مابرای اجرای همان نیات وهدفهایی قیام کردیم که پیغمبر‌و حضرت امیرالمومنین مولای متقیان در زمان خود برای اجرای آنها قیام کرده بودند(۲۲/۰۲/۱۳۴۲)》
یادرمورد کمک به توسعه👇
۲)اماکن مذهبی درکتاب پاسخ به تاریخ نوشت:«درزمان سلطنت من تشکیلات بارگاه امام رضاآستان قدس رضوی به اوج عظمت واعتلارسیدوبه صورت یکی ازمراکزبسیارمهم جهان اسلام درآمداین وضع مرهون نذوراتی بودکه ازسوی دوستداران امام رضاازجمله خودمن برای بارگاه امام درنظرگرفته شدو تشکیلات آن به صورتی👇
Read 25 tweets
رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی
درسومین #رشته_توییت درمورد سیاست های دینی ورویکردهای مذهبی محمدرضا شاه #پهلوی وهمکاری بااسلامگرایان از کودتای ۲۸مرداد تادهه ۴۰خورشیدی میپردازم،تابازمینه شکل گیری بنیادگرایی اسلامی وتاسیس حکومت اسلامی آشناشویم.
#تاریخ_پهلوی_بدون_سانسور
#ريتوييت
۱)کودتای ۲۸مرداد یکی از سیاه ترین روزگارتاریخ ایران میباشد،روزی که علاوه براستبداد سلطنتی راه را برای ظهور یک جنبش دینی وبنیادگرایی اسلامی هموار کرد واین چنین سلطنت مشروطه باهمکاری روحانیت،دربار،شاه،لمپن ها وسازمان های جاسوسی تبدیل به سلطنت مشروعه شد.سلطنت پهلوی در عصر👇
۲)جمهوریخواهی،سوسیالیسم،لیبرالیسم تبدیدل به استبداد وخفقان ۲۵ساله ای شد که باید ریشه انقلاب۵۷را درمرداد۳۲جست.
در۲۸مرداد روزی که روحانیت به رهبری کاشانی وبهبهانی وباحمایت های معنوی آیت الله بروجردی ولشکر کشی های لات هایی نظیر شعبان جعفری وطیب حاج رضایی وبافرماندهی فضل الله زاهدی👇
Read 26 tweets
رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی
دردور #شته_توییت به برخی عقایدمذهبی وسیاست های دینی محمدرضاشاه #پهلوی ورابطه او بااسلامگرایان وکمک دستگاه سلطنتش به روحانیون میپردازم تاباچگونگی سرکوب نیروهای سکولار وسیاست هایی که باعث روی کارآمدن روحانیون شد آشناشویم
#تاریخ_پهلوی_بدون_سانسور 👇
۱)یکی ازراههای تقویت سکولاریسم در جامعه،از طریق نقد شفاف الگوی مذهب و نقد خرافات در اذهان است.اسلامگرایی در پروژه‌های فداییان اسلام و شریعتی وخمینی درزمان شاه مورد مبارزه فکری قرار نگرفت بلکه رژیم شاه نیز با اجرای سانسور در جامعه و باحمایت از اسلام وپشتیبانی بسیاری از روحانیون👇
۲)مانع رشدنقد دین ومانع رشدسکولاریسم فلسفی و فکری و سیاسی شد.حفظ قدرت و اعتقاد دینی شاه دوعامل مهم سیاست جانبدرانه او نسبت به اسلام بود.در قانون اساسی او سلطنت موهبت اللهی معرفی میشود و او ظل الله وخودرانزدیک پیامبران میداندولی برای اواین مشروعیت کافی نیست بنابراین،اعتقاددینی و👇
Read 25 tweets
رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی
دردو #رشته_توییت درموردبرخی عقاید شخصی وسیاست های اعمال شده مذهبی رضاشاه ومحمدرضاشاه #پهلوی ورابطه آنان بااسلامگرایان میپردازم وشاید پایان بخشی ازافسانه سرایی ها درموردضد مذهبی بودن آنان باشد.این رشته توییت درموردعقاید وسیاست های رضاشاه درموردمذهب👇
۲)نهاد #سلطنت نهادی سنتی است که ازعصرکهن بویژه ازعصرساسانیان درایران وجود داشته است واز زمان‌های کهن،اندیشه سیاسی حاکم برکشور،شاه راظل‌الله تلقی می‌کردبدین‌معناکه شاه سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و اوضمن برخورداری از فره ایزدی(ریشه درآیین زرتشت)با اراده خدا بر مردم حکم می‌کرد
۳)این نظام سیاسی،شاه ازقدرت نامحدود برخوردار بودومردم رعیت اومحسوب می‌شدند.این سنت نهاد پرقدرت موبدی(روحانیون زرتشتی)شکل می گیرد و پس ازصفویه نیز این نوع ارتباط وتعامل دو نهادسلطنت وروحانیت همواره بر قرار بوده است.تعاملی هم از سر اعتقاد و هم از سرمصلحت اندیشی.امادرمورد #رضاشاه 👇
Read 26 tweets
در این رشته تویئت میخوام به زوایای کمتر شنیده شده کودتای ننگین 28 مرداد بپردازم
کودتای 28 مرداد حاصل اتحاد شوم سلطنت استبدادی پهلوی، روحانیت مرتجع و لمپن ها بود!
#رشته_توئیت #رشتو #مصدق #کودتا1332 #کودتا28مرداد #کودتا #28مرداد #مصدق #پهلوی #سلطنت_طلب #جمهوری_خواه #ما_جمهوریخواهان
سال 2017 #آمریکا بعد از سالها کتمان و به تعوق انداختن، اسناد طبقه بندی شده سالهای 1951 تا 1954 را از حالت محرمانه خارج و منتشر کرد. بصورت رسمی تایید شد آمریکا در #کودتای_28_مرداد نقش داشته و سازمان های اطلاعاتی آمریکا "#سیا" و #انگلستان "امی آی 6" برای احیا سلطنت پهلوی/
و مبارزه با جریان آزادی خواهی و ملی شدن صنعت نفت در ایران کودتا کرده اند.
طبق این اسناد عملیات کودتا مشترک آمریکا و انگلستان با عوامل مرتبط با خانواده پهلوی در ایران برنامه ریزی شده بود.
منبع: کتاب #اسناد_کودتای_ایران (چاپ آمریکا) + کتاب خاطرات #کرمیت_روزولت /
Read 42 tweets
سازمان مجاهدین خلق چیست و چگونه پدید آمد؟ چه مسیری را طی کرد؟ آیا کار این سازمان به پایان رسیده است؟!🔽
در این سلسله توییت به سوالات فوق پاسخ میدهیم.
#نه_به_مجاهدین
1/بنیان گذاران این سازمان چند تن از فعالان مسلمان جبهه ملی دوم بودند که گرد هم آمده و در دورانی نام خود را «سازمان آزادی‌بخش ایران» نهادند اما پس از چندی نام گروه به «سازمان #مجاهدين خلق» تغیر یافت🔽
2/قدیمی ترین افراد این گروهک طبق اسناد کار مسلحانه خود در برابر حکومت ایران را همزمان با قیام ۱۵ خرداد شروع کرده و پس از آن شیوهٔ جنگ #چریکی شهری، کار مخفی سازمانی و مسلح شدن را به عنوان خط مشی و تاکتیک اصلی سازمان برگزیدند...🔽
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!