My Authors
Read all threads
سه ماه پیش، بعد از بازی تراختور-استقلال اکثر رسانه‌های فارسی با انتشار #خبر_جعلی، شعار نژادپرستانه‌ی مرگ بر ک-د را به تماشاگران #تراختور منتسب و شروع به محاکمه تورکها کردند. طوفان رسانه‌ای آنها هر ساعت گسترده تر شد. در شبکه‌های اجتماعی به
۱/۱۹
یکباره همه شده بودند، فعال ضد #نژادپرستی. از زن و‌ مرد و پیر و جوان تمام آحاد مرز پرگهر فریاد وامصیبتا سر میدادند که باید با #پانتورکیسم مقابله کرد. خبرنگاران از هر تورکی که دم دست بود از نماینده تا بازیگر، در این مورد سوال میکردند و از زبان آنها محکوم میکردند.
۲/۱۹
دهها سال است که به اصرار به ما آذری میگویند، ولی این بار از صمیم قلب ما را #تورک خطاب میکردند، چرا؟! چون‌ وقت کوبیدن و شیطانی کردن کلمه تورک بود. شاهدان عینی و شهروند خبرنگاران از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات به نحو احسن استفاده میکردند.
۳/۱۹
چپ، راست، اصلاح طلب، #سلطنت_طلب، جمهوری‌چی، ناسیونالیست، برانداز که سایه همدیگر را با تیر میزنند، با هم ‌متحد شدند که هیچ، با جمهوری اسلامی هم متحد شدند که مشت محکمی بر دهان دشمن تاریخی بزنند! چه منظره باشکوهی بود!
اما یک لحظه، لطفا!
۴/۱۹
کدام نژادپرستی، کدام شعار؟!
خبر جعل بود از اول. فعالان تورک آکتیو شدند، پرسیدند و سند خواستند. بعد از چند روز یکی از جاعلان عقب نشست و اعتراف کرد که چنین فیلمی وجود خارجی ندارد. و آن فیلم منتشر شده، قدیمی و دستکاری شده است. تماس و مواخذه‌ی این رسانه ها شدت گرفت.
۵/۱۹
َمَثل تورکی میگوید، «تو کثافت را به دیوار پرت کن، خودش هم به دیوار نچسبد، ردش میماند». این اصل بی بدیل در شانتاژ و تخریب است که به نحو زیبایی از سوی رسانه‌های دمکراسی‌پراکن #فارسی مورد استفاده قرار گرفت.
۶/۱۹
یک هفته بعد، تنها رادیوفردا بود که دو‌ خبر مربوط به آن دروغ را از سایتش حذف کرد، آن هم بی سرو صدا، بدون هیچ توضیح و عذرخواهی‌ای. ایران‌وایر که کارمندش اعتراف به جعلی بودن خبر کرده بود، همچنان گزارش شاهد عینی را در سایت خود دارد!
۷/۱۹
سایت #رادیوزمانه، #یورونیوز و برخی دیگر اصلا به روی خود نیاوردند و بکار خود که بسط فرهنگ #دموکراسی در ایران بود، ادامه دادند. اما...
سه ماه بعد!
در بازی #پرسپولیس- #تراختور عکس ماجرا اتفاق افتاد. هواداران پرسپولیس با دهان کف کرده، سنگ بدست، آنچه را که تراختوریها مرتکب
۸/۱۹
نشده بودند، مرتکب شدند. با این تفاوت که جعل نبود، که واقعیت بود. اینبار همان رسانه ها که تجربه‌ی اتحاد در برابر تورکهای فرضی را داشتند، به صورت خودجوش در برابر این #نژادپرستی عریان سکوت کردند چرا؟!
در خبرنگاری معمولا برای توضیح ارزش خبری یک حادثه
۹/۱۹
این مثال را میآورند( این فقط مثال است): اگر یک سگ، #خبرنگاری را گاز بگیرد، این چندان ارزش خبری ندارد، چون کار سگ گاز گرفتن است. ولی اگر یک #خبرنگار سگی را گاز بگیرد، این خبر باارزش است وخریدار خواهد داشت.
واقعیت اینست که، توهین به #تورکها، همانند گازگرفتن سگ، امری عادی
۱۰/۱۹
شده است. این نتیجه یک قرن عادی کردن و حساسیت زدایی از توهین‌های نژادپرستانه علیه تورکها در دوران #پهلوی و ج‌ ا است. توهین به تورکها یک امر پذیرفته شده ذهنی است که تربیت #آریایی نسل به نسل آن را منتقل میکند. اکثر مدیران و کارکنان این رسانه‌ها پرورش یافته در کانون همین
۱۱/۱۹
نوع تربیت آلوده به #نژادپرستی هستند. بعضیها اصلا نمیتوانند اهانت راسیستی را تشخیص دهند. کور شده‌اند. مانا نیستانی یادتان هست؟! اصلا نمیدانست که دارد با کاریکاتورش اهانت میکند.
به همین دلیل عدم پرداختن به خبر اهانت طرفداران #پرسپولیس به تورکها هیچ عذاب وجدان و
۱۲/۱۹
مسئولیتی را در این رسانه‌ها برنمی‌انگیزد. البته این تمام ماجرا نیست! چون نفرت به تورکها و عربها هم سهم ویژه خودش را در سانسور و بایکوت آنها دارد. فراموش نکنیدکه با گسترده شدن جنبشهای ملی تورکها و اعراب این نفرت بالفعل میشود. مطالبات #ملیتها آنها را عصبانی میکندو حس انتقام
۱۳/۱۹
و سرکوب را برمی انگیزد.
برای این کار دنبال توجیه هستند. توجیه مثلا، پانتورکیسم، مثلاشعار مرگ بر نمنه، مثلا تروریسم!
دقت باید کرد که، وقتی شعاری از طرف انبوهی از جمعیت سرداده میشود، موج سواری بر روی آن راحتتر است. اگر حرفی/شعاری از طرف یک فرد ویا سازمان مشخص گفته شود،
۱۴/۱۹
میتوان به راحتی آنرا محدود به آن فرد/سازمان کرد و دیگران را از خیر و شر آن محروم/تمیز کرد. ولی شعار از سوی جمعیت هرچند محدود، پیامدهای خودش را دارد.اگر ده نفر در جایی گفته ‌اند، فلانی روحت شاد، میبینید که طرف، با آن ادعای سلطنت میکنند. در شعارهای
۱۵/۱۹
منفی هم چنین است. یعنی جنبه سواستفاده بیشتری دارد. شعارهای ضد اخلاقی از سوی تماشاگران #تراختور، بدلیل ماهیت سمبلیک تراختور در جنبش ملی دموکراتیک #آذربایجان همین حکم را دارد. به شدت برجسته میشود تا تبعات آن دامنگیر جنبش و فعالان آن شود.
۱۶/۱۹
جعل خبر بازی تراختور-استقلال را در این راستا باید ارزیابی نمود. با یک تفاوت که در آن مورد مشخص، ردپای #پانکردیسم و #ناسیونالیسم کرد هم آشکار بود. اگر یادتان باشد، آن اتفاقات بعد از ورود ارتش #ترکیه به شمال سوریه اتفاق افتاد. حمایت نسبی از اقدام ارتش ترکیه در بین
۱۷/۱۹
تورکهای ایران، ناسیونالیسم کرد و طرفداران آنها که در رسانه‌های فارسی حضور دارند را به شدت جری کرده بود. از همین رو، جعل خبر برای کوبیدن جنبش تورکها که مثل همیشه با مایه مظلوم نمایی بود، محصول مشترک ذهنیت #پانفارسیسم و #پانکردیسم بود.
۱۸/۱۹
چه باید کرد؟! خب، این ضعف ما درد دیگریست و بحث دیگری میطلبد. در واقع میتوان اینگونه هم نگاه کرد، آنچه که گفته شد، درست است که ماهیت طرف مقابل را افشا میکند، ولی از طرف دیگر تحلیل ضعف خود ماست؛ ضعف گفتمان، کادر فعال، رسانه و ... .

۱۹/۱۹
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Duman Sajjad Radmehr

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!