My Authors
Read all threads
கிருச்ணன் ஒரு "பார்ப்பன சாரதி" ஏன்?
👇👇
மகாபாரதக் கதையில், பாண்டுவிற்கு ஏதோ விந்தணுச் சிக்கல்.

அவரின் மனைவி குந்தி பிறரிடம் பெற்ற "விந்துதானம்" மூலமே குழந்தைகளைப் பெற்றாள். மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத காலத்தில் , சிலரை அழைத்து நேரடி உடலுறவு மூலம் குழந்தைகளைப் பெற்றாள்.

1/
தருமர் எனப்படும் "யுதிச்டரன்" மூத்தவன். எமதர்மருக்கும் குந்திக்கும் பிறந்தவன். அதனாலே அவனை தருமபுத்திரன்,தருமர் என்பார்கள்.

"தருமத்தை சூது கவ்வியது" இவனிடமிருந்தே ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது.

ஆம் , இவனின் சூதாட்டம் இவனை கவ்வியது மட்டுமல்ல குடும்பத்தையே கவ்வியது.

2/
தன் சொத்து, மனைவி என்று மூணு சீட்டில் வைத்து தோற்ற ஒரு பொறுப்பற்ற போக்கிரியை, தருமர் என்பது ,அவனின் அப்பா பெயரான எம'தருமர்' என்பதன் last name வகைதானே தவிர, நீங்களாக, தர்மம் = அறம் என்று நினைக்காதீர்கள்.

சனாதன தர்மம் என்பது மனுதர்மமே. அவனுகளுக்கு அறம் என்பது ஆட்டையப்போடுதலே.

3/
அர்சுனன் என்பவன் குந்திக்கும் இந்திரனுக்கும் பிறந்தவன்.

இந்திரன் சனாதனவேதத்தின் நாயகன்.

இன்றுவரை சனாதன ஃகிந்து வேதங்களின் தலைவன் அவனே.

பார்ப்பனன்கள் யாரையாவது வல்லவன்,அறிவாளி என்று கதையால் எழுவான்களேயானால் ,
4/
அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு பிராமணனை அப்பாவாக காட்டிவிடுவான்கள்.

மகாபாரத கதையை எழுதிய வியாசரின் அம்மா சத்யவதி மீனவப்பெண் அவளின் கணவன் சாந்தனு.

ஆனால், வியாசரின் தகப்பன் என்று பரசுராம பிராமணனைக் காட்டுவார்கள்.

5/
சூத்திரனுக்கு அறிவே இருக்கமுடியாது. அப்படி இருந்தால், அவனுக்கு அப்பா பிராமணனாகவே இருக்கமுடியும் என்று கதை கட்டுவார்கள்.

வெட்கம் இல்லாமல் பிற குழந்தைகளுக்கு பிராமணன் அப்பா எழுதிவைத்திடுவானுக.

6/
ரைட்டு கதைக்கு வருவோம்அர்ச்சுனன் மூத்தவன் இல்லை.யுதிச்டரன் தான் மூத்தவன்.

ஆனால்,அர்ச்சுனனின் அப்பா இந்திரன்.

இந்திரனின் வாரிசுதான் வல்லவனாக இருக்கமுடியும் என்று அவனைச் சுற்றியே கதையோட்டுவார்கள்.

யுதிச்டரன் பேருக்கு தருமன். ஆனால் அவனை சூதாடும் போக்கிரியாகவே காட்டுவார்கள்.

7/
பகவத் கீதம் (இறைவனின் இசையாம்) என்ற ஒன்றை ஓதியவன் கிருச்ணன். (சமசுகிரகத்தில் கிருச்ண வர்ணம் =கரியநிறம்)

வேத கால இந்திரன், வேதம் முழுக்க, இந்த திராவிட நிற கிருச்ணனை எதிர்த்து கொல்வதையே வேலையாக் கொண்டவன்.
8/
பிராமணன்கள் "இந்திரா! இந்த கரிய நிற மனிதர்களை அழி" என்றுதான். வேதம் முழுக்க இருக்கும்.

பிற்காலத்தில் திராவிட கரிய நிறமனிதர்களை அழிக்க முடியாமல், கிருச்ணனையும் சனாதன கடவுளாக்கி விட்டார்கள்.

வேதங்களில் கிருச்ணன் இருக்கமாட்டான்.

9/
கிருச்ணனை (கரிய நிறத்தவர்களை) வெல்லமுடியாத ஆரிய பிராமணன்களுக்கு கடுப்பு இருந்தது.

இப்படி (கிருச்ணனிடம்) தோற்ற இந்திரன், அவனுக்கு கள்ள தொடர்பில் குந்தியிடம் பிறந்த அர்ச்சுனனுக்கு, அதே சூத்ர கிருச்ணனை தேரோட்டியாக்குவதாக கதை எழுதியது ஒரு வன்மத்தால்தான்.

10/
சூத்திரனான கிருச்ணன் சூத்திரனான யுதிச்டரனுக்கு தேரோட்டவில்லை. கவனியுங்கள்.

சூத்திர கிருச்ணன், பிராமண இந்திரனுக்குப் பிறந்த அர்ச்சுனனுக்கு தேரோட்டி ஆக்கப்பட்டான்.

ஆம் கீதையையும் அவனை வைத்தே அர்ச்சுனனுக்கு சொல்ல வைத்தார்கள்.

11/
தருமன் எமதர்மனின் மகன் பிராமிண் மூலம் இல்லை என்பதால்,அவனை சூதாடும் போக்கிரியாகவே காட்டினார்கள்.

கிருச்ணன் ஒரு சத்சூத்திரன்.

அவனை பிராமண இந்திரனுக்கு பிறந்த அர்ச்சுனனுக்கு தேரோட்டியாக காட்டப்பட்டது உள் நோக்கம் கொண்டது.

அதனாலேதான் கிருச்ணனை "பார்ப்பன சாரதி" என்பார்கள்

12/
இன்று வரை சத்சூத்திரன்களை பிராமிண் வர்ணத்துக்கு அடியாளாகவே (பார்ப்பனசாரதி)காட்டி வருகிறார்கள் என்பது தாண்டி , இந்த சூத்திரன்களே விரும்பி பிராமணனுக்கு அடிமை வேலை செய்து தன்னை சத்சூத்திரனாக ஆக்கிக் கொள்கிறான்.

13/13
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with கல்வெட்டு

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!