Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Conform artikel 20 lid 4 WPG dient de minister binnen 8 weken, dus voor 24 maart, een Voorstel van Wet tot incorporatie van de regeling aan de Tweede Kamer te sturen.

Op 20 februari is dit wetsvoorstel ingediend: tweedekamer.nl/downloads/docu…
Formeel in strijd met de wet want hier wordt een virus aan lijst A toegevoegd en geen 'infectieziekte of ziektebeeld'.

VVD had vragen over het voorstel, met name over de registratieplicht en de mogelijkheid tot isolatie op basis van alleen een positieve test van een gezinslid.
Vervolgens sleept het voorstel voort tot 27 augustus, wanneer de Jonge het volgende wijzigingsvoorstel indient: tweedekamer.nl/downloads/docu…

Op basis daarvan is dit wetsvoorstel opgesteld:

tweedekamer.nl/downloads/docu…

waarover nog altijd niet is gestemd.

#coronawet #hugodejongekanniks

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Max Headroom

Max Headroom Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!