Zolang als ik mij herinner, werd iedere jaarlijkse griep uitbraak onder controle gekregen. Zonder dat er een woord aan werd vuil
gemaakt. Ook niet in de media. Maar dan het jaar 2020! Een uiter-
mate dodelijk virus, slaat wereldwijd toe. Bron: WHO!
Niets dan propaganda, zoals ook in 2009! Toen was er zelfs een vaccin voorhanden. Het Paard van Troje! Moest vanwege de scha-
lijke bijwerkingen uit de handel worden genomen! Nederland be-
taalt tot de dag van vandaag de claims van slachtoffers.
Alleen Big Farma profiteerde! Alle leden van de WHO bleven met
miljoenen vaccins zitten, ook Nederland. Dit keer werd het killer-
virus, zonder vaccin, practisch geheel door ons eigen afweersys-
teem bedwongen. Praise the Lord!
Dus in het geheel niet door achterlijke corona maatregelen! Capito?
Onheilsprofeten! Die aan het waanzinnig grenzende, wrede, non-
sense regels van jullie hebben alleen maar geleid tot 8.000 besmet
tingen per dag! Wel effectief! We kruipen in onze schulp!
We gehoorzamen. Gaan door het leven als zombies! Willen nog meer regels. Puur masochisme! Het Stockholm Syndroom! Welke
duistere, bijna duivelse krachten zijn hier aan het werk? Hoe be-
staat het? Ferme jongens, stoere knapen!
De oplossing ligt bij onszelf. Gaan we weer gewoon doen, of laten we ons nog langer vernederen? Stop die maatregelen. Er zijn
er meer die ervan profiteren, dan die er aan overlijden. Dat is dan ook de reden van Rutte s succes! Dank zij Covid 19. o.a.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Matthijs Schoemacher

Matthijs Schoemacher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MSchoemacher

17 Oct
De kans om te overlijden aan Covid 19 is relatief klein en te verge-
lijken met sterven aan het influenza virus. Vgl. sterfte cijfer WHO:
0,13%. Vergelijk je het aantal doden met de Wereldbevolking: een miljoen doden op 7,8 miljard is dit zelfs 0,012%.
Bezien in dit licht is het volstrekt onbegrijpelijk, waarom de WHO en diens leden zich zo druk maken om dit virus te bestrijden op een
manier die ieder normaal menselijk handelen overstijgt. Een manier die nog nooit eerder in de Geschiedenis werd vertoond.
Een wijze die de hele Wereld verlamt, en in de meest onleefbare
situatie ooit verandert. En daarmee rustig door willen gaan, totdat er een veilig, effectief vaccin is gevonden. Een utopie! dat jaren in beslag kan nemen. Hoeveel slachtoffers zijn er dan?
Read 6 tweets
17 Oct
Als de WHO begin oktober de sterfte cijfers voor corona bijstelt van
3,4% naar 0,13%, vergelijkbaar met de sterfte cijfers voor griep, verliest dit virus automatisch zijn recht op de A status, waarop alle 193 leden hun bizarre corona maatregelen baseren.
Die trekken zich er niets van aan en proberen met hun nep testen
als nog hun gelijk aan te tonen. De tweede uitbraak is een feit! 8.000 besmettingen per dag! Gezien de halfzachte maatregelen
kan een kind uitrekenen dat dat er eind dit jaar 600.000 zijn.
Naar het aantal doden kan je gissen, maar zal naar Europese maat-
staven op 40.000 uitkomen. Regeren is vooruitzien! Toch zien onze beleidsmakers niet, dat ze met al hun test verhalen in eigen
voet schieten. De nieuwe griep uitbraak komt er aan!
Read 5 tweets
16 Oct
Als die 8.000 besmettingen per dag voortgaan, zitten we aan het
eind van het jaar opgescheept met 600.000 besmettingen. De half
zachte maatregelen die ons nu worden opgedrongen, zullen dat niet tegengaan. Bekijken we de situatie na uitbraak no. een.
In Europa viel er een dode op vijftien besmettingen. Gaan we uit van 600.000 besmettingen bij het begin van een nieuwe griepuit-
braak in 2021, dan beginnen we al met 40.000 doden! Aan het eind van de eerste uitbraak waren dat er 6.215.
Stel dat we daar in 2021 weer op uit komen, dan staat de teller op dat moment op 46.215 doden! Vanaf 27 februari 2020. Ondanks
de voortreffelijke corona maatregelen! Geef nou maar toe, dat al die testen gewoon nergens op slaan!
Read 5 tweets
16 Oct
Het doel van de WHO is om de gezondheid van de Wereldbevol-
king in zijn algemeenheid te bevorderen. Daarin zijn zij duidelijk
niet geslaagd, gezien de huidige miserabele situatie waarin de hele
Wereld is verzeild geraakt.
Bij voorbeeld door hun optreden bij de influenza epidemie van 2009, de Sars-Covid epidemie van dit jaar, of de ebola crisis onder
het bewind van Obama. Maar bovenal door haar leden in staat te stellen tot het nemen van absurde corona maatregelen.
Zoals het afnemen van testen, die momenteel iedere dag 8.000 be
smettingen opleveren, die als het zo doorgaat, de komende twee en halve maand zullen leiden tot 600.000 besmettingen. De nood-
wet , de avondklok en een alcohol beperking zijn de oplossing!
Read 5 tweets
16 Oct
De PCR gate. Alle 193 leden van de WHO, spreken allen dezelfde
taal, baseren al hun fancy verhalen en voorspelde rampen op de in-
stelling die zowel in 2009, als in 2020, de hele Wereld opzadelde
met zgn. uiterst gevaarlijke, dodelijke viruusen.
En daarom sprak van een pandemie, waarvan de verwekkers de A
status besmettelijke ziekten kregen toebedeeld. Waardoor al hun
leden een vrijbrief kregen tot het nemen van allerlei drastische maatregelen. Die virus verhalen: een storm in een glas water!
Alleen de maatregelen bleven bestaan.Tot aan de dag van vandaag
gewoon doorgaan met paniek zaaien! Gebaseerd op een sterftecij-
fer van 0.12%! De echte A statusdragers halen gemiddeld 50%!!
Maar onze testen dan ? 8.000 besmettingen per dag!
Read 6 tweets
6 Oct
Lieve mensen, mocht je last hebben van een verkoudheid, niezen, een hoestje, een snotneus of een beetje verhoging, denk dat niet
gelijk dat je besmet bent door corona. Er zijn meer dan twee hon-
ders virussen die dat kunnen veroorzaken!
Nog afgezien van bacterieen. Laat je toch niet gek maken door een
stel verdwaasden, de hoge priesters van het “ Nieuwe Normaal”, de predikers van angst, pijn en schuld, met als wapen een virus als alle
andere virussen, niet meer, niet minder.
Wees wel alert, maar doe normaal. Neem bij reeel gevaar, voor-
zorgs maatregelen zoals vroeger. Maar laat je niet levend begraven,
terroriseren en misleiden door lieden die dit zogenaamd doen voor
ons eigen belang. Een zeer oud en bekend verhaal.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!