Draadje:

Momenteel worden dagelijks circa 8.000 mensen positief getest. Landelijk komt dat neer op 330 PCR-positieven per 100.000 mensen per week.
De overheid heeft een systeem van risiconiveaus bedacht waarin een gemeente als 'zorgelijk' of hoger wordt ingeschaald boven 50 positief getesten per 100.000. Volgens deze 'standaard' is landelijk dus een reductie met een factor 6.6 nodig, regionaal kan dat oplopen tot zelfs 15.
In april dook het reproductiegetal onder 0.8 maar we moeten bedenken dat het weer toen meezat. Nu werkt deze factor tegen. Een reproductiegetal van 0.85 is de komende periode optimistisch. Wat betekent dat?
Over 4 weken (5.6 covid 'generaties') heeft bij een reproductiegetal van 0.85 een reductie plaats tot 0.85^5.6 = 40%. Over 4 weken zitten we op 132 PCR-positieven per 100.000, over 8 weken op 52. Het gaat minstens 2 maanden duren voordat risiconiveau 'waakzaam' wordt bereikt.
Plaatselijk duurt dat zelfs 3 maanden. Om te illustreren hoe extreem laag de risiconiveau-drempel is kijken we naar het gemiddelde aantal opnames, dat is nu onder de 80 per dag. Begin april piekte dat boven 600. De ziekenhuisinstroom is nu maar 12.5% van de piekinstroom in april.
Bij deze relatief lage cijfers zijn vrijwel alle gemeentes het niveau 'waakzaam' al ontstegen! Alleen Urk, Sluis en Schiermonnikoog voldoen nog aan de norm.

Dit systeem van risiconiveaus moet op de schop, anders zijn de maatschappelijke en economische gevolgen niet te overzien.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Max Headroom

Max Headroom Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MaxHeadroom_19

13 Sep
Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!