۱. "درباره نابرابری

محمد اکبرپور عضو دانشگاه استنفورد 

یک جزیره را در نظر بگیرید که هر سال در آن ۱۰ نفر به دنیا می‌آیند. این ۱۰ نفر هر کدام ۵۰ سال زندگی می‌کنند و بعد همه با هم می‌میرند. علاوه بر آن، درآمد مردمان این جزیره در سال اول زندگی‌شان ۱ دلار است، و هر سال درآمد آنها ۱۰
۲. درصد زیاد می‌شود. بنابراین سال دوم درآمد آنها ۱.۱، سال سوم ۱.۲۱ و سال ۵۰ ام صد و شش دلار (۱.۱ به توان ۴۹) خواهد بود. تا اینجای کار در داستان ما هیچ «نابرابری اقتصادی» ای وجود ندارد. همه متولد می‌شوند، هر سال درآمد یکسانی دارند و بعد از ۵۰ سال هم می‌میرند.

حالا بیایید با
۳. هم دینامیک این اقتصاد را فراموش کنیم و یک «عکس لحظه‌ای» از این اقتصاد بگیریم و به شکل ایستا به آن نگاه کنیم. در یک لحظه خاص در این جزیره ۵۰۰ نفر زنده اند که ۱۰ نفر آنها متولد ۵۰ سال پیش اند، درآمدشان ۱۰۶ است و به زودی خواهند مرد، ۱۰ نفر آنها متولد ۴۹ سال پیش اند، درآمدشان ۹۷
۴. دلار است و سال دیگر خواهند مرد و ... و ۱۰ نفر آنها تازه متولد شده اند، درآمدشان ۱ دلار است و ۵۰ سال زندگی خواهند کرد.

️در این تصویر ایستا مجموع درآمد ۲ درصد پردرآمد جزیره (ده نفری که ۵۰ سال عمر دارند) ۱۰۶۰ است و این عدد بیش از مجموع درآمد ۵۰درصد کم درآمد جامعه (۲۵۰ نفری
۵. که کمتر از ۲۵ سال عمر دارند) است! (۲ درصد بالای درآمدی در این جزیره بیش از مجموع ۵۰ درصد پایین درآمدی، درآمد دارند). بنابراین جزیره برابر ما در نگاه دینامیکی، دارای نابرابری اقتصادی بسیار بالایی در نگاه ایستاست.

️این داستان در تلاش برای نشان دادن این مهم است که نگاه
۶. «ایستا» به مساله نابرابری چه واقعیت‌هایی را در نظر نمی‌گیرد و چه‌قدر اندازه‌گیری دقیق نابرابری سخت است. خیلی از افراد در شغل‌های استاندارد دولتی با افزایش سابقه کار درآمد بیشتری کسب می‌کنند. اکثر دانشجویان در دوران دانشجویی درآمد پایینی دارند و بعد درآمد آنها افزایش پیدا
۷. می‌کند. بسیاری از آنها حتی درآمد منفی دارند (پول قرض می‌گیرند). بنابراین اعداد مربوط به نابرابری به شکل ایستا، در حال از دست دادن این تصویر پویا از اقتصاد اند.

️عددهایی مانند اینکه «۱ درصد بالای امریکا از پنجاه درصد پایین درآمد بیشتری دارند» در حال مخلوط کردن دانشجوهای
۸. با درآمد منفی و افراد تازه وارد بازار کار شده در آن پنجاه درصد پایین اند در حالی که برخی از همین دانشجویان در آینده‌ای نه چندان دور جزء آن درصد بالا خواهند بود. با این همه این داستان نشان می‌دهد که چه‌قدر اندازه‌گیری درست نابرابری سخت‌تر از نگاه کردن به فرم‌های مالیاتی یک سال
۹. و محاسبه ضریب جینی است".

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Amir Hossein KhaleQi

Amir Hossein KhaleQi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AmirKhaleqi

15 Oct
۱. "امروز به ندرت می بینیم که ظهور و پیروزی فاشیسم در آلمان و ایتالیا را به حمایت های بورژوازی انحصارگر (شرکت های بزرگ) و کمک آنها به موسولیتی و هیتلر برای رسیدن به قدرت نسبت دهند یا آن را حاصل تناقض های درونی سرمایه داری بدانند. تردیدی نیست که بخش بزرگی از نخبگان محافظه کار (از
۲. جمله بسیاری صنعتگران و کارخانه داران) از هیتلر در بحران نهایی جمهوری وایمار حمایت کردند و بسیاری از "کسب و کارهای بزرگ" نیز از اقتصاد جنگ نازیها بهره مند بودند و سود خوبی می بردند و اینها در حافظه بسیاری از افراد حک شده است. با این حال امروز به خوبی می دانیم که تا چه اندازه آن
۳. بخش های بسیار بزرگی از جامعه آلمان که به قول ایان کرشاو، مورخ بنام بریتانیایی، "برای پیشوا خودشان را به آب و آتش زدند " متنوع و البته مصمم بودند. با توجه به طیف گسترده ای از شهروندان جامعه آلمان که با رژیم نازی همذات پنداری کردند، سخت نیست دریابیم همه گناه پیروزی ناسیونال
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!