#رشتو /1
دكتر مايكل برداين استاد تازه مسلمان آمریکایی
به عقیده من تمدن غربى به بن بست مى رسد و جاى آن را تمدن اسلامى خواهد گرفت
استادتاریخ دانشگاه آریزونا درآمریکاست. او در سال ۱۹۹۲ به اسلام روى آورد و نام محمد اسعد را برگزیدو هم اکنون مسؤول مرکز اسلامى توسان آمریکاست
/2
شما یک مسلمان آمریکایى هستید; این یعنى چه؟
ج: اگر یک زن اروپایى یاآمریکایى که با مردى مسلمان ازدواج مى کند، اسلام بیاورد، شگفت نخواهدبود. اما مسلمان شدن مردى چون من، غیر عادى مى نماید. البته این نگرش بسیارى از آمریکاییهاست که دقیق هم نیست...
/3
چرا مسلمان شدید؟
ج: اول و پیش از هر چیز، لطف وعنایت خداوند بزرگ بود که مرا به #اسلام خواند. هیچ کار باارزشى انجام نداده بودم و هیچ ویژگى مهمى نداشتم که در خور چنین تحولى شوم. تنها و تنها فضل خدا بود.
/4
دوم اینکه اسلام آوردم براى اینکه تنها راه حل مشکلهاى امروز آمریکا و جهان است. بدون اسلام، آینده اى تیره و ناپایدار خواهیم داشت.
سوم اینکه مسلمان شدم چون اسلام، خردزا و منطق پرور است. راه حلهاى عملى همه مشکلهاىشخصى، ملى و جهانى امروز نیز دراسلام نهفته است
/5
براى #مسلمان شدن، چه دلایلى بهتر از اینهامى خواهید؟ امروز آمریکا و جهان،دچار فاجعه اى بزرگ و بى سابقه شده اند. اگر بتوان مانندى براى دوره #جاهلیت پیدا کرد، همین دوره است...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with شبگردتنها

شبگردتنها Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!