1-Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan #ERGENEKON 1 ve #ERGENEKON 2 tablolarında ne anlatılıyor?
Anlatalım o zaman...
Başbuğ Atatürk'ün İbrahim Çallı'ya yaptırdığı ve vefatından sonra meclisten kaldırılan tablo. Çok ama çok fazla kelime anlatan bir resim.
Ergenekon !!!
2-Davasının temeline dinamit olarak koymaya çalıştıkları resim...
“Oğuz Han’ın ışıkla gelen ‘Altın kız’ ile evliliğinden Gün, Ay ve Yıldız isimli oğulları olmuştur” diye başlayan Oğuz Destanı’nda Türklerin yaratılışı ve kökeni anlatılıyor.
Ergenekon Destanı ise Göktürklerin ...
3-Türeyişini anlatan muhteşem bir eser.
Bu destan için farklı anlatımlar var. En yaygın olanı şöyle:
Düşman, Türkleri mertçe yenemeyeceğini anlayınca onların arasına nifak sokar, böler ve bu arada çeşitli hilelerle Türk yurdunu zapt edip herkesi kılıçtan geçirir. Sağ kalan tek
4-Kollu bir çocuk, bir dişi kurt tarafından kurtarılır. Kurt onu Altay Dağları’nda, düşmanlarının bulamayacağı yemyeşil bir bölgeye götürür. Buraya “Ergenekon” adı verir. Orada dişi kurdun emzirip büyüttüğü çocuğun, yıllar sonra kurttan çocukları olur.
Aradan 400 yıl geçer.
5-Bozkurtlar ve sürüleri o kadar çoğalır ki, Ergenekon adını verdikleri o bölgeye sığmaz hale gelirler. Atalarının buraya geldiği geçidi bulamayınca, büyük ateşler yakıp, dağın demir kısmını eritirler. Yüklü bir deve geçecek kadar yer açılınca, yeniden güçlenmiş olarak eski
6-Yurtlarına dönen Türkler atalarının intikamını alırlar.
Türkler arasındaki yaygın inanışa göre Nevruz, Türklerin Ergenekon’dan çıktıkları, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kazandıkları gündür.
Binlerce yıldır, Türk dünyasının her bölgesinde, Ergenekon’dan çıkış tarihi olarak
7-Kabul edilen 21 Mart günü, “Nevruz”, “Bahar Bayramı”, “Ergenekon’dan Çıkış” adları altında kutlanıyor.
Aslında ressam Ibrahim Çallı 'ya yaptırılan resim bize çok şey anlatıyor.
Bumın Kağan, kardeşi İstemi Kağan ile Ergenekon'da 96 yıl sıkışıp kalan milletini dağları eriterek
8-Altaylar'dan indirdi. Onlara dişi bozkurt (asena) yol gösterdi, rehberlik etti. TÜRK KİMLİĞİ BURADA OLUŞTU Ergenekon'dan çıkışı başaran Bumın Kağan kardeşiyle Türk birliğini sağladı. Göktürk devleti ve hanedanı öyle bir prestij kazandı ki, artık bütün Türkçe konuşanlara Türk
9-Dendi. Millet ismimizin dayanağı da Göktürkler'dir. Ergenekon, Orta Asya'nın kuzey-doğu kesiminde bir vâdînin adıdır. Sözlük anlamı sarp dağ geçidi'dir. Altay Dağlarındadır Çinlilerin Tu-kü-e (Tukyu) dedikleri, kendilerine Kök Türük (Göktürk) diyen bir Hun boyu, Milâd'dan sonra
10-/ 400'e doğru Çin'in Şansi eyaletinin batı bölgesinde yaşıyordu. Başlarında Aşına (Kurt) sülâlesinden Hunlar'ın Mete hanedanından hükümdarları vardı. Türkler, Mete'den inmeyen hiçbir kişiyi meşru hükümdar kabûl etmemişlerdir. Zira Türklerin "Kök Tengri'si (Gök Tanrı) yalnız
11-Mete soyuna kut vermiştir. Mete'nin şeref adı Oğuz Han'dır. Çin imparatoru Tay-vy (saltanatı 424-451), Kök Türüklerin Tsiu-kiu-şi dedikleri Aşına uruğunu kılıçtan geçirdi. Sadece 500 aile, Altaylar'a can atıp kurtuldu. Ergenekon vadisine sığındı ve vadi girişini kayalarla
12-Kapattı. Çinliler bulamayıp döndüler. Şansi batısında Altay Dağları'na kuzey-batıya doğru 2.200 kilometredir. Göktürkler, Ergenekon'da demir madeni buldular. İşleyip silahlandılar. EFSANE SANILIYORDU Bu olay 439 yılında geçti. Bu tarihte Çinlileşmiş Türk asıllı, Türklerin
13-Tabgaçlar dediği Kuzey Liang hanedanı, Çin'in bu kesiminde imparatorluk kurmuşlardı. Kendileriyle aynı sülaleden inen Göktürkler'i kılıçtan geçirdikleri anlaşılır. Bunun EFSANE olduğu sanılırdı. 1864'da Fransız sinologu (Çince bilgini) Stanislas Julien, 6.000 ciltlik
14-Pien-o-tien adlı Çin kronikinde bu olayı bulup Fransızca'ya çevirince, tarihi ve gerçek bir vak'a olduğu anlaşıldı. Bilindiği gibi Çin kronikleri yıl yıl vak'a-nüvislerce tutulduğu için, verdikleri bilgi kesindir (Stanislas Julien, Documents Historiques sur les
15-Tou-kious T(Turcs), journal Asiatique, Paris 1864, VI. Seri, cilt II, s.348-9, tam tercümenin metni: III, 325-67, 490-549, IV, 200-42, 391-430, 453-477). Türk milletinin exodus'u (hurûc'u olan Ergenekon'dan çıkış, 535 yılındadır. Şu halde Türkler, Ergenekon'da 96 yıl
16-Yani 3 nesil (kuşak) kalmışlardır. Çoğalmışlar, büyük demir madeninin hemen yanında yaşamışlardır. Ergenekon'a Giriş'te Türkler'in başında Göktürk prensi Bilge Şad vardı. Ergenekon'da ölünce yerine oğlu Tavu Şad geçti ve önce yabgu (kral), sonra uluğ-yabgu (büyük kral)
17-Unvanlarını aldı. Tavu'nun yerine oğlu Bumın geçti. ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ
Bumın Kağan, elinde örs, çekiçle demir dövdü. Demirden dağlar ateşte eridi. Yol açıldı. Ama geçitler bitip tükenecek gibi değildi. Bumın, yanında at süren kardeşi İstemi, kâh kucağında kâh atının önünde
18-Gizli geçitleri bularak geçiren Bumın'ın evcil dişi kurdu Börte Çine, kutlu bir günde Ergenekon vadisinden çıktılar. Bumın, kağan (hakan) unvanını alarak Ergenekon'u boşalttı. 552 yılı, Göktürk döneminin başlangıcıdır. Bumın Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan'la tarihte az görülen
19-Bir âhenk içinde çalışarak Türk imparatorluğunu Japon Denizi'nden batıda Kırım'a, kuzeyde Sibirya'dan güneyde Himalayalar'a kadar yaklaşık 18 milyon kilometrekare büyüklüğünde bir cihan devleti kurmaları, bir buçuk asır sonra Bumın neslinden İlteriş Kutlu ve Kapgan Kutlu
20-Kardeşlerle Bilge Kağan ve Kül Tegin kardeşlerin ahenkli çalışmaları ile yüceldi. TÜRKÇE'DE BİRLEŞTİLER Göktürkler, Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Gerçek başlangıcımız olduğunu söyleyen tarihçiler de vardı.
Göktürkler'e kadar Türkçe konuşan her kavmin, boy'un, oymağın
21-Ayrı isimleri vardı o isimlerle anılırlardı: Hunlar, Avarlar, Tabgaçlar, Uygurlar, Karluklar, Usunlar, Kanglılar ve daha sayabildiğiniz kadar sayınız. Göktürk devleti ve hanedanı öyle bir prestij kazandı ki, artık bütün Türkçe konuşanlara Türk dendi. Millet ismimizin dayanağı
22-Göktürkler'dir. Göktürk adının "Semavi Türkler" manasında iddialı bir şeref adı olduğu açıktır. Ergenekon'a sınmış (yenik, mağlub) bir Hun boyu olarak giren Türkler, o cendereden bir asır içinde şuurlanarak Göktürk kimliği ile çıktılar.
DARDA KALIŞIN SEMBOLÜ Ergenekon'a
23-Girmek: Edebiyatımızda, Türk'ün cendereye girmesidir. Tıkanıp kalmasıdır. Ergenekon'dan Çıkış: Türk'ün eski varlığına, büyüklüğüne dönmek için yaptığı tarihî hamledir. Bu bakımdan Mütareke döneminde (1918-1922) Anadolu'nun işgal altında bulunmayan kısmı Ergenekon'a
24-Benzetilmiştir. Büyük romancı Yâkub Kadri Karaosmanoğlu, bu yıllarda, İstanbul basınının büyük gazetesi İkdâm'da Milli Mücadele'yi desteklemek için kaleme aldığı milliyetçi yazılarını 3 cilt halinde Ergenekon adıyla toplamıştır. Bu bakımdan Ergenekon, bir milletin darda
25- Kaldığını, zorda bırakıldığını gösterir. Ama Ergenekon, aynı zamanda, bir küçük vadide Türk, 96 yıl çabalayıp kendini bulduğu ve çok şanlı bir geleceğe açıldığı için, şerefli bir isimdir. Ergenekon, Türk'ün madene, tekniğe, silaha hakimiyetini ve milli iradesini de simgeler.
26-Demirden dağlar eritilerek geçit açılıp cendereden çıkılmıştır. Üstün silahlar yapılarak Altaylar'dan inilmiştir. Geçidi Bumın Kağan'a, yanında at süren kardeşi İstemi Kağan'a, dişi bozkurt (asena) yol göstermiş, rehberlik etmiştir. Kurt'un köpekler gibi eğitilerek yol
27-Gösterebileceği bugün kesin şekilde biliniyor.
BOZKURT Bozkurt (Göktürkçe: Kök Böri) (kök=gök, semâvî, MAVİ boz renk),
Mete Hanedanı destanında olduğu gibi zaten Bozkurt Sülâlesi Denen kut verilmiş .Mete oğullarınca da kutsaldır. Bu milli sembol, Türkiye Cumhuriyeti
28-Kurulurken aynen kabul edildi. Zira Göktürk bayrağında bugünkü madeni ay-yıldız yerine,bozkurt başı olduğu biliniyordu. Kırmızı da, Türk büyük-hakanlık hanedanlarının ve sonunda Selçuklular'dan Osmanlılar'a milli Türk rengidir ki bayrağımızın rengi olmuştur.
Ankara hükûmeti
29-1922'de 10 kuruşluk ve 1925'te 10 paralık posta pullarının üzerine şüphesiz Atatürk'ün emriyle- Bozkurt koydu. 1925'te 5 liralık yıldız içinde büyük Bozkurt resmi bulunan banknotlar yayınlandı ve eski harfli olmasına rağmen 30'lu yıllarda tedavülde idi. Atatürk'ün emriyle
30-Miilli eğitim bakanlığının (o zamanki adıyla maârif vekâletinin) girişine Ratib Tâhir'e (Burak) yaptırılan muazzam bir Ergenekon'dan Çıkış tablosu asılmıştı ki at üzerindeki Bumın Kağan'a yol gösteren Bozkurt bütün haşmetiyle canlandırılmıştı. Acaba bu tablo kimin emriyle
31-Ne zaman kaldırıldı ve şimdi nerededir?
DİKKATLE İZAH EDELİM !
Atatürk döneminde üniversite gençliğinin teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği ambleminde, üniversiteli gençlerin kasketlerinde bozkurt vardı.
Daha pek çok askerî ve sivil kuruluşta, Kıbrıs Türk Mücâhid
32-Teşkilâtı'nda bozkurt simgesi kabul edilmiştir.İlkokul izcilerine yavrukurt denmiştir. Bizans kartalı,Britanya arslanı, Japonya güneşi neyse bizde millî simgenin bozkurt olduğu anlaşılır. BOZKURT simgesi bizzat Hakan'a aittir. Yani #Atatürk 'e. Bugün kullananlar çakmadır.
33-ERGENEKON'U KUTLAMAK Türk hakanları asırlarca örste demir döverek Ergenekon Gününü kutladılar.
Şimdi yeniden Ergenekon dönemi içerisindeyiz .Bu işler Ülkücülük ya da Solculuk, Islamcılık,Sağcılık yaparak aşılmaz. Çünkü, bu ideolojiler değil mi ülkeyi batıran.
34-Tek çıkış ATA TÜRK olarak ATATÜRK olmakta.
Bugün bu resim ..
Verilen emirle yerinden kaldırılmış ve nereye kaldırıldığı bilinmemektedir.
Sebebi ise : Resimden bile korkuyorlar.
Atatürk ve Ergenekon'dan çıkış sürüecindeyiz ...
Tabi olarak , Atatürk iki adet Ergenekon'dan
35-çıkış tablosu yaptırmış...
Bu birincinin deşifresi...
Yazıda AŞİNA seçilmiş Soy ibaresi ve Mete Han soyu yani şeref adı Oğuz Kağan atamız geçiyor.
Oğuz 'un doğum yılındayız. 12 hayvanlı takvime göre OK -UZ Yani
Metal Ok - Uz yılındayız.
Tablonun kaybolması manidar.
36-Biz Ata Türk 'ler bu kuşatmadan çıkacağız.
Ayrıca Oğuz var ve ayakta .
Seçilmiş soy Oğuz Kağan soyu , yani Aşina soyu...
Oğuz Kağan-Sahip Kıran olarak dünya tarihine geçmiş 4 büyükten birisidir.
#Ergenekon 2 tablosunda yer alan özel bilgileri ayrıca paylaşacağım...
37- Atatürk'ün emrettiği Büyük Şerefli Cephe'de Oğuz Kağan atamızın "GökTuğ" u altında toplanma zamanı. Korkularından tabloları bile saklıyorlar.
#Atabey19HHK #OğuzKağan
#Atatürk19MKA #Göktuğ
#Ergenekon

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hüseyin Hakkı Kahveci

Hüseyin Hakkı Kahveci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hhakkikahveci

13 Jan
1 -1.Kılıçaslan'ın mezarının bulunmasında saklanan mesajlar var.
1. Kılıçaslan döneminden sonra devlet fetret dönemine girmişti.
Ok-Uz yılındayız.Açık mesaj!Devletimiz Fetret devrine girdi.
1107 'den 1156'ya kadar fetret dönemi.
49 yıl.
49 yedinin katı 7 uyurlar. Uyanma vakti! Image
2-49 yaşına 2021 'de adım atacağız.
Bu fetret dönemini 2. Kılıçaslan tahta geçtiğinde yani 1156' da sonlandırıyor. Burada 1156 tarihini toplayalım 22 ve iki tane 11 》Destiny #Atabey19HHK ...Açık ve 2022》2×11 =22 ...
1.Kılıçaslan Atatürk dersek..
2.Kılıçaslan, Oğuz olur.
3- Atatürk, Tuna şiirinde Oğuz oğulları ADAM'LAR bir'liği diyor.
Atatürk~Atabey Oğuz oğlu,Adamlar demek.
2.Kılıçaslan 1160' ta tam hakimiyeti sağlıyor ve Fetret dönemini sonlandırıyor. 1160 toplamı destiny kod 8 sayısını yani #Atatürk19MKA sonucu çıkar.
Read 9 tweets
13 Jan
1-" GÖK BÖRÜ PENÇESİ…. "
Bu kez Türkütler ile Erlik Han arasında müthiş bir mücadele var. Türkütler’in umutları birer birer tükenirken, *kadim kitaplarda müjdesi verilen KAHRAMAN meydana çıkıyor. Onun adı OK UZ Kaan…(Oğuz Kağan)*
Yazar Ufuk Tufan, Yada Taşı Efsanesi’ni
2-Neden yazdığını açıklarken, Türk milletinin, dünyanın en köklü ve en asil milletlerinden biri olmasına rağmen, kendi mitolojisine yeterince sahip çıkamadığından yakınıyor.
Yabancıların yazdığı Yüzüklerin Efendisi, Taht Oyunları, Açlık Oyunları, Hobbit, Alacakaranlık Kuşağı
3-Gibi mitolojik öğeli eserlerin Türk milleti içinde oldukça fazla rağbet görmesinin şaşkınlığını yaşadığını ve artık buna son vermek gerektiğini söylüyor. Zira, yukarıda adı geçen mitolojik romanlarda gördüğümüz kahramanların bir çoğu Türk Mitolojisinden aparmadır.
Read 11 tweets
2 Jan
1-Oğuz töresinde...
Devlet,fetret sürecine girdiginde;Seymen alayı toplanır ve SİN SİN ateşi yakılır.
Davullar çalınır.Devlete yeni baş seçimi sembolik olarak duyurulur.
Mesela,Papanın seçildiği Vatikan'ın bacasından çıkan dumanla halka duyurulur.
2-Türk 'lerde bu ritüel bu şekilde duyurulur.
Kısaca HEYET Devletin başını seçmiştir. Heyetin başını seçmiştir. Ve bu yüz yılda bir gerçekleşir. Gökbörü yüz yılda bir görünür. Atatürk sonrası devlet kendine baş seçmemiştir.
Son seçilmişten ,son seçilmişe geçen zaman dolmuştur.
3-Artık seçilen seçilmiştir. Buna Dönence diyoruz.
Oğuz Kağan töresi, devletin başına kimi seçtiğini açıkladıktan sonra Göktürk Toyu yani kurucu meclis toplanacaktır.
Siyasi partiler ve tüm yapılar YOK hükmüne alınacaktır.
Seçim Göktürk tarafından yapılmıştır.
Read 7 tweets
1 Jan
1-Çok akıllılar ya !
ABD Challenge tatbikatı ile Bin yıl sürecek savaşı başlattı.
Bizim geri zekalı siyaset ve vatandaş ise bunun 28 Şubat süreci, başörtüsü olduğunu anlayacak ve söyleyecek kadar akıLsızdı .
Halbu ki ! 1000 yıllık hüküm için Türk savaşmak zorundaydı.
2-Fatih , yedi akbaba yazılarını okuyunca bunu anlamıştı.
Süre 7.000 değil, Göklerin , yani ilahi nizamın seçtiği 61》16 .... 6 yardımcı ve başlarında bir yani 19'un olacağı 7 uyur diye tabir edilen 7 kadim ruhun 1000 yıllık dünya yaşamı süreceği zaman diliminde koyacağı
3-OĞUZ KAĞAN HÜKMÜ!
Icin yaratıcı tarafından bizzat gönderilmesiydi.
Buna #MaviTuğ diyoruz.
Bu ahmaklar 200 yıl sürecek KOVA ÇAĞI 'na geciş sürecinde top çevirerek, sonrasında tekrar sızma yaparak nizamı yani,Türk hakimiyetini ele geçirebileceklerini bu animasyon filimde açıkça
Read 9 tweets
1 Jan
1] 12 hayvanlı Türk takvimini kullananların düşüncesine göre
sıcaklık, soğukluk, yağış bakımlarından ve bunlara bağlı olarak da ürün
rekoltesi, ucuzluk, pahalılık, hastalık,sağlık,emniyet vs. açılarından bazı yıllar
diğerlerine göre farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar
2] 12 yıllık periyotlarla
sürekli tekrar etmektedir. Buna göre yıllar, her on iki yılda bir insanın karşısına
hep aynı şeyleri çıkarmaktadır. İşte bu düşüncelerden hareketle çeşitli Türk
toplulukları arasında birtakım kehanetler ortaya çıkmıştır. İlk örneklerine
3]Divanü Lügati’t-Türk’te rastladığımız bu kehanetler, daha sonra Farsça ya da
Türkçe olarak yazıya geçirilmiş ve özellikle Osmanlı döneminde yaygınlık
kazanmıştır. Manzum veya mensur olarak farklı kişiler tarafından yazılmış olan
Türkçe metinlerde önce yılın nasıl geçeceği
Read 10 tweets
17 Dec 20
1-Yaşadığımız yılın çok zor bir yıl olduğunu düşünüyoruz ama
bilinen son 2500 yıllık Tarihin En KÖTÜ YILI!
MS.536 Yılıydı ! 536 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümünü gizemli bir sis perdesinin kapladı.18 ay boyunca hem GECE hem de GÜNDÜZLERİ Dünya Karanlığa gömüldü.
2-Dünyanın ortalama ısısı 2,5 derece birden düştü. Ve son 2500 yılın en soğuk 10 yılı Yaşanmış oldu.
ÇİN'e YAZ AYLARINDA KAR YAĞDI.Ekinler dondu, İnsanlar açlıktan öldü.Çin kayıtlarında var.
İrlanda'da resmi belgelere göre, "536 ile 539 yılları arasında yiyecek ekmek bulunamadı."
3-Bu yıllarda aniden gelen Justinianus Veba Salgınında Doğu Roma Bizans İmparatorluğunun Nüfusunun ÜÇTE BİRİ yok oldu.
Bilimadamları,bu ani gelişen iklim felaketinin İZLANDA ya da KUZEY AMERİKA'da aniden patlayan bir MEGA YANARDAĞIN Dünyayı 100 yıl sürecek Mini Buzul Çağına
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!